ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Дубровицької міської ради

від 10 грудня 2020 року № 16

(друга сесія восьмого скликання)

 

РЕГЛАМЕНТ

ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення.

Глава 1. Правові засади діяльності Дубровицької міської ради

Глава 2. Основні принципи діяльності Ради

Глава 3. Відкритість та гласність роботи Ради

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях Ради

Глава 5.Закриті пленарні засідання ради

Глава 6.Планування роботи Ради

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Глава 5. Порядок денний сесії

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії.

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради       

Глава 1. Виключна компетенція ради

Глава 2. Робочі органи сесії

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Глава 4. Порядок надання слова

Глава 5. Організація розгляду питань

Глава 6. Прийняття рішень

Глава 7. Порядок голосування питань і пропозицій

Глава 8. Таємне голосування

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Глава 3. Міський голова та секретар ради

Глава 4. Постійні комісії ради

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

Розділ V. Виконавчий комітет ради

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Глава 2. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Глава 3. Дострокове припинення повноважень депутата

Розділ ІX. «Особливості організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»

Розділ X. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Правові засади діяльності Дубровицької міської ради

 

Стаття 1.

1. Дубровицька  міська рада (далі рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Дубровицьку територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України про «Місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2.

 1. Регламент міської ради (далі – Регламент) є обов'язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення чергової та позачерговоїсесій ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прий­няття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3.

1. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову організовується самим виступаючим, а у разі, коли промовець запрошений на засідання радою, забезпечує апарат ради.

 

Глава 2. Основні принципи діяльності ради

Стаття 4.

1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

 1. народовладдя;
 2. законності;
 3. гласності;
 4. колегіальності;
 5. поєднання місцевих і державних інтересів;
 6. виборності;
 7. правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
 8. державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
 9. судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Глава 3. Відкритість та гласність роботи ради

Стаття 5.

1.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону та цього Регламенту (ч.17 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Відкритість та гласність роботи ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень  на офіційному сайті ради та у інший визначений радою спосіб.

 

 

 

Глава 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

Стаття 6.

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради за запрошенням міського голови або секретаря ради можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

3. Інші особи за рішенням ради можуть бути  присутніми на пленарних засіданнях ради, якщо їх  присутність необхідна під час розгляду питань порядку денного за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті. Заяви про надання дозволу на участь в пленарному засіданні при розгляді конкретного питання порядку денного подаються зацікавленими особами за один день до пленарного засіданні сесії ради.

4. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленар­ному засіданні ради за запрошеннями та про осіб присутність яких буде необхідна під час розгляду питань порядку денного. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

5. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6. За загальним правилом пленарні засідання ради проводяться у приміщенні ради за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська 4. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.1.-5. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради за іншою адресою. Рішення про проведення пленарного засідання ради за іншою адресою приймається розпорядженням міського голови.

7. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні та рішенням ради може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Глава 5.Закриті пленарні засідання ради

Стаття 7.

1.За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися ї'і закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо пу­блікації матеріалів цього засідання.

 

Глава 6.Планування роботи Ради

Стаття 8.

1.Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи ради, затвердженого

на пленарному засіданні сесії ради. План роботи новобраної ради затверджується не пізніше як на третьому засіданні ради. Плани роботи ради на наступний рік  затверджуються в кінці кожного року.

2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності ради та її органів протягом року, визначає ос­новні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень ради, визначає відповідальних за їх виконання.

3.Проєкт плану роботи ради розробляється під керівництвом міського голови  на підставі пропозицій постійних комісій, секретаря ради, заступників міського голови, депутатських фракцій та груп, депутатів, керівників структурних підроздлів ради, старост.

 

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 9.

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2.  Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 10.

 1.  Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні».
 2.  У випадках, коли сесія скликається на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради пере­дається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

Стаття 11.

Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 12.

 1.  У сесійний період пленарні засідання ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються об 11 годині, з перервами на 15 хвилин через кожні дві години, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.
 2.  Останніх 20 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.
 3.  Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1. цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії.
 4. Кожне пленарне засідання ради починається і закінчується Гімном України.

 

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 13.

 1. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 14.

1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

2. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

3. Після визнання повноважень міського голови, йому передається ведення сесії.

Стаття 15.

1. До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі питання:

1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів ради та голови і визнання їх повноважень;

1.2. обрання лічильної комісії;

1.3. обрання секретаря міської ради;

1.4. утворення виконавчого комітету та затвердження його персонального складу;

1.5. затвердження на посаду секретаря виконавчого комітету ради (керуйочої справавами міської ради);

1.6. затвердження на посаду заступників голови ради;

1.7. обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

1.8. утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

1.9.обрання голів постійних комісій ради.

2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань ради.

3. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 16.

Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

 •   міським головою;
 •  секретарем ради;
 •  однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради.

Стаття 17.

 1.  Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення зе­мельних ділянок та надання документів дозвільного характеру - не рідше ніж один раз на місяць.
 2.  Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів та населення про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Інформація про скликання сесії ради  оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет за адресою: http://dubrmrada.rv.ua. або через засоби масової інформації та в інший спосіб.                                                                                                    

Стаття 18.

 1. Позачергова сесія скликається у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії міської ради.
 2. Виняткові випадки – це обставини непередбачуваного характеру, появу та наслідки яких неможливо спрогнозувати. Наприклад, ліквідація наслідків, викликаних винятковими погодними умовами та непередбачуваними ситуаціями. Прийняття рішень, пов’язаних з виділенням коштів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів громади, функціонування органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 3. Позачергова сесія скликається міським головою у тижневий термін після надходження пропозиції про її скликання.
 4. Пропозиція про скликання позачергової сесії може бути подана міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, що становлять не менше як 1/3 від загального складу ради.
 5. У цьому випадку до організаційно-правового відділу Дубровиької міської ради надсилаються підписані ініціатором мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проєкти рішень ради, розгляд яких пропонується.
 6. Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії, то вони протягом трьох робочих днів в письмовому вигляді доводяться ініціаторам скликання позачергової сесії. У разі згоди із висновками міського голови ініціатори офіційно відкликають свої пропозиції протягом трьох робочих днів.
 7. У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову сесію, вона скликається секретарем міської ради в межах строків, передбачених п.3 ст.18 Регламенту.
 8. У разі не скликання позачергової сесії міським головою чи секретарем міської ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше як 1/3 від загального складу міської ради.
 9. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії оприлюднюється на офіційному сайті Дубровицької міської ради не пізніше як за день до сесії ради.

 

Глава 5. Порядок денний сесії

 

Стаття 19.

 1.  Проєкт порядку денного формується апаратом ради.
 2.  Пропозиції щодо включення питань до проєкту порядку денного сесії можуть вноси­тись, міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депу­татськими групами (фракціями), депутатами.
 3.  Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

Стаття 20.

 1. Всі питання включені до проєкту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попе­редньо повинні обов'язково розглядатись профільною постійною комісією або іншими по­стійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 21.

1. До проєкту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2. До проєкту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

3. Проєкт порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 22.

1. Проєкт порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому рішенням міської ради більшістю голосів присутніх депутатів.

2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Стаття 23.

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.
 2.  При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денно­го з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

 

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії.

Стаття 24.

Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії. У разі не утворення апарату ради виконання його функції у повному об­сязі забезпечує секретар ради.

Стаття 25.

 1. Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами.

Стаття 26.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов'язані надавати ініціато­рам проєктів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

       Стаття 27.

1. Підготовлені проєкти рішень ради секртетар передає до організаційно – правового відділу  виконавчого апарату ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, началь­ник організаційно – правового відділу візує його, а у випадку невідповідності проєкту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проєкт рішення разом з іншими матеріалами передається відповідним постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій за дорученням міського голови організаційно – правовий  відділ повторно розглядає проєкт рішення з урахуванням зауважень.

 1. Підготовлені проєкти рішень ради повинні містити:
 2.  підпис виконавця, який готував проєкт рішення;
 3.  підписи осіб, які погоджували дане рішення.

До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов'язані з витратами із міського бюджету та відчуженням кому­нального майна.

Стаття 28.

 1.  Питання, внесені до порядку денного сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії.
 2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і реко­мендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 29.

Проєкти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 5 дні до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

Стаття 30.

Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгля­ду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та вносять­ся до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 31.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 32.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа де­путатів:

 • лічильна комісія;
 • секретаріат сесії.

Стаття 33.

 1. На час проведення сесії міська рада обирає з числа депутатів лічильну комісію в складі 3 чоловік на чолі з головою комісії. Пропозиції з цього питання вносяться депутатами. Вибори лічильної комісії проводяться відкритим голосуванням за списком або персонально без обговорення.
 2. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень.
 3.  За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або міський голова.

Стаття 34.

 1.  Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень ради.
 2.  Секретаріат виконує наступні функції:
 3.  веде протокол пленарного засідання ради;
 4.  проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань поряд­ку денного;
 5.  надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;
 6.  проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;
 7.  забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.
 8.  У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або но­вий склад секретаріату.
 9.  У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

Стаття 35.

Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 36.

 1.  Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.
 2.  Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 37.

 1.  Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають місь­кий голова або секретар ради, а на першій сесії - голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обра­ний радою депутат.
 2.  На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесе­ної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 38.

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради:
 2.  відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
 3.  виносить на обговорення проєкти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
 4.  організовує розгляд питань;
 5.  повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 6.  надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
 7.  створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
 8.  ставить питання на голосування, повідомляє його результати;
 9.  забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
 10.  робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у від­повідності з порядком денним сесії;
 11.  вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
 12.  здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
 13.  Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначе­них у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.
 14.  Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією до­повідачем.

Стаття 39.

 1.  Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь біль­ше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.
 2.  На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви виконавчий апарат ради проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.
 3.  Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв'язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного за­сідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату на­ступного пленарного засідання.

Стаття 40.

 1. На початку пленарного засідання головуючий ознайомлює з порядком денним. Порядок денний затверджується рішенням сесії міської ради. Питання розгля­даються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 41.

 1. За рішенням ради головуючий може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають за­перечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.
 2.  До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлен­ня раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 42.

1. Час, який надається для доповіді – до 15 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для  заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 43.

1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 44.

1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії, яке ним реєструється.

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 45.

В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

 

 

Стаття 46.

Депутату, який вніс пропозицію чи  поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 47.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 48.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні  ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно.

Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам .

Стаття 49.

1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

Стаття 50.

Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

 

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 51.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи депутатів;

6) оголошення головуючим про припинення обговорення;

7) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

8) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

9) виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 52.

1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії;

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його

не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

Стаття 53.

Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

Стаття 54.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

 

Стаття 55.

Депутат або постійна комісія можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

Стаття 56.

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатів.

Стаття 57.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в усній чи письмовій формі до секретаріату на ім’я головуючого.

Стаття 58.

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 59.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 60.

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2.При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

Стаття 61.

1. Всі рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

Стаття 62.

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

2.Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

3.Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 63.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 64.

1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

2.У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 65.

Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проєкт того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття66.

Рішення ради може бути зупинено міським  головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 67.

1. Прийняті радою рішення розмножуються та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

2. Про прийняті рішення сповіщається в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті міської ради.

3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 68.

1.Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян у десятиденний строк після їх прийняття.

2.Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3.Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 69.

Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Глава 7. Порядок голосування питань і пропозицій

Стаття 70.

1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 71.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 72.

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції  і також ставить їх на голосування.

3. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 73.

1.Пропозиції та поправки до проєктів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання як у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 74.

1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 75.

1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Відкрите поіменне голосування – це голосування, при якому здійснюється фіксація результатів голосування кожного депутата ради з кожного проєкту рішення. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосування. Відсутність волевиявлення депутата на сесії міської ради за результатом розгляду проєктів рішень є неприйнятним і розцінюється як ухилення від виконання депутатських обов’язків, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

4. До запровадження системи електронного голосування або неможливості її використання з технічних причин відкрите поіменне голосування проводиться за відомостями про результати поіменного голосування присутніх на сесії міської ради депутатів по кожному питанню окремо шляхом поіменного опитування із одночасною фіксацією лічильною комісією в відомості результату голосування. Депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію«за», «проти», «утримався», «не брав участь в голосуванні (ЗУ «Про запобігання корупції»)» за формою:

Дубровицька міська  рада

(восьме скликання)

№ сесії

Відомість про результати відкритого поіменного голосування

з питання «….»

№ п/п

П.І.Б

депутата

 

 

За

Проти

Утримався

Не брав участь у голосуванні

(ЗУ «Про запобігання корупції»)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

________________

(дата)

________________

(підпис)

_______________________

(Голова лічильної комісії)

 

________________

(підпис)

 

_______________________

(Член лічильної комісії)

 

________________

(підпис)

 

_______________________

(Член лічильної комісії)

 

4. При проведенні таємного голосування – голосування проводиться бюлетенями.

Стаття 76.

В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

- щодо перерви у пленарному засіданні;

- щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

- про припинення обговорення питання порядку денного;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 77.

Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням

черговості.

Стаття 78.

Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 79.

При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість кожному депутату висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 80.

Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 81.

Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, передбачених Регламентом.

 

                                         Глава 8. Таємне голосування

Стаття 82.

1. З визначених радою питань може проводитися  таємне голосування.

2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 83

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 84.

1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 85.

1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проєкту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат.

2. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи голови та  секретаря  лічильної комісії .

Стаття 86.

Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 87.

Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

- опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

- знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 88.

1. Голосування проводиться у приміщенні, визначеним радою чи лічильною комісією для таємного голосування.

Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка знаходиться в полі зору членів лічильної комсії.

2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.

Стаття 89.

1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.

2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 90.

На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

                                  Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 91.

1.На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Депутат, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

Головуючий на засіданні надає слово депутату  відразу після звернення.

3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється  не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 92.

1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 93.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 94.

Матеріали сесії складаються з протоколу сесії. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 95.

1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення,

час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;

3) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

4) результати голосування і прийняті рішення;

5) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

2. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) довідки, зауваження.

Стаття 96.

1.Протоколи сесій ради підписуються головуючим та секретарем ради.

2. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 60 днів після завершення сесії ради.

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 97.

Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 98.

1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

2.Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 99.

            1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

            2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- виступах з питань, які розглядаються;

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проєктів рішень ради;

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії ;

- підготовці проєктів рішень;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед  міською  радою;

- інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

Стаття 100.

Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

Стаття 101.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.

Стаття 102.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 103.

1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Стаття 104.

Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 105.

Постійна комісія ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

Стаття 106.

           Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються

відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 107.

Депутати ради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше трьох депутатів. Депутатські групи форму­ються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутат­ської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об'єднують депу­татів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічно­го розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 108.

Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 109.

 1.  Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).
 2.  Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

Стаття 110.

Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 111.

 1. Створення групи чи фракції або зміна їх складу оформляється протоколом. Протокол про створення  фракції чи групи і списки з особистими підписами депутатів, що входять до її складу, підписуються керівником депутатської фракції чи групи і передається в секретаріат сесії.
 2. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політич­ної партії, депутати від якої обрані до ради.
 3.  Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існу­ючої депутатської групи (фракції) ради.

Стаття 112.

Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), ї'і кількісний склад. В тому ж по­рядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

 

Стаття 113.

Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до ї'і складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повнова­жень ради відповідного скликання.

 

Глава 3. Міський голова та секретар ради

Стаття 114.

Міський  голова є головною посадовою особою територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 115.

Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 116.

Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 117.

Повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і цим Регламентом.

Стаття 118.

Міський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 119.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 120.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 121.

Секретар ради обирається за пропозицією міського голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Стаття 122.

Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією  міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 123.

Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  цим Регламентом.

Стаття 124.

На міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

 

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 125.                     

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради та Регламентом.

 

 

Стаття 126.

Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням міського  голови та за згодою депутатів.

Стаття 127.

Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 3-х членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 128.

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням  міського  голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.

2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний міською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 129.

Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Стаття 130.

Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за

поданням міського  голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

Стаття 131.

Проєкти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з міським головою або секретарем ради і головою постійної комісії .

Стаття 132.

Порядок денний роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 133.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 134.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 135.

Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Стаття 136.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 137.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття  повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 138.

Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання,

реалізацію наказів виборців.

Стаття 139.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань на офіційному веб-сайті ради, інших, визначених радою, засобах масової інформації. В необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть транслюватись перед приміщенням, де відбувається пленарне засідання ради.

 

Розділ V. Виконавчий комітет ради

Стаття 140.

1.Виконавчим органом ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

2. Після закінчення повноважень ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою.

4. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

5. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, секретаря виконавчогокомітету (керуючої справами міської ради), начальника організаційно-правового відідлу, старостів та інших осіб.

6. До складу виконавчого комітету ради входять також за посадою секретар ради.

7. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

8. Очолює виконавчий комітет ради міський голова.

Стаття 141.

Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

Стаття 142.

У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський  голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

Стаття 143.

8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

Стаття 144.

9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

                            

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 145.

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх

рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 146.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 147.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

 

 

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 148.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 149.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.

Пропозиції і зауваження депутата.

Стаття 150.

1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 151.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 152.

Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 153.

1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата.

Стаття 154.

1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше  ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 155.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 156.

Процес безпосереднього формування бюджету на наступний бюджетний період починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні проєкту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконавчим органам ради показників міжбюджетних відносин (включаючи обсягів міжбюджетних трансфертів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних  вимог щодо складання проєкту місцевого бюджету. 

Стаття 157.

На основі прогнозу  розвитку соціально-економічного стану Дубровицької міської ради на наступний бюджетний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, фінансовий відділ міської ради відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проєкт бюджету на наступний бюджетний період, після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проєкту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 158.

Проєкт місцевого бюджету на наступний рік та прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди  подається на розгляд виконавчого комітету.

Схвалений виконавчим комітетом проєкт бюджету виноситься на попередній розгляд постійної комісії ради.

Стаття 159.

1.Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побуту попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проєкт бюджету на наступний рік.

Стаття 160.

На  розгляд ради схвалений проєкт бюджету подається виконавчим комітетом.

Стаття 161.

Бюджет затверджуються рішенням міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, міська рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 162.

Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побуту, інші постійні комісії ради можуть контролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Стаття 163.

1.Рішення про затвердження звіту про хід та результати виконання бюджету приймається після попереднього розгляду звіту на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побуту і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

 

Стаття 164.

Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 165.

Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побуту розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік і спільно з фінансовим відділом міської ради готує остаточний варіант проєкту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 166.

Після доповіді фінансового відділу міської  ради  та інформації голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побуту про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 167.

У двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду на офіційному веб-сайті міської ради  публікується  річний звіт про хід і результати виконання бюджету. Окремо публікується Звіт про використання резервного фонду.

 

Глава 2. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Стаття 168.

 1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проєктів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

2.Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

3.Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акта.

4.Розробник (виконавець) проєкту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

5.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта міською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

6. Постійна комісія радиз питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побутузабезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

7. Регуляторний акт не може бути прийнятий міською радою, якщо наявна хоча б одна з обставин передбачених ст.25Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8. Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт міського голови про роботу ради та її виконавчого комітету. 

 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 169.

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання за народною ініціативою у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6)набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7)набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

8) його смерті.

Стаття 170.

Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень;

3) інформації з несплати аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

При цьому рада, за поданням постійної комісії з питаньдепутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 171.

Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 172.

1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

2. Відкликання депутата за народною ініціативою проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

 

Розділ ІX. «Особливості організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»

Стаття 173.

 1.  В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств на­селення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради та засідання постійних комісій ради можуть прово­дитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного циф­рового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.
 2.  До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.
 3.  Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради чи постійної комісії. Рішення про дистан­ційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кож­ного депутата. Запис дистанційного засідання є невід'ємною частиною протоколу засідання
 4. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на апарат ради або виконком.

 

Розділ X. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 174.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 175.

Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 176.

Постійна комісія ради з питаньдепутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 177.

1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому.

2. Керівництво апаратом  ради здійснює міський  голова.

 

 

 

Секретар  міської ради                                                                                            Микола ГОДУНКО