ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Дубровицької міської ради

від «26»листопада 2015 року №16

(перша сесія сьомого скликання)

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

ЗМІСТ

Розділ I. Загальні положення.

Розділ II. Організація роботи ради.

Глава 1. Підготовка пленарних засідань.

Глава 2. Проведення пленарного засідання.

Глава 3. Порядок прийняття рішень.

Глава 4. Набрання чинності рішень ради. Внесення змін та доповнень, скасування рішень ради.

Глава 5. Питання дисципліни та етики.

Розділ III. Депутати, посадові особи і органи ради.

Глава1. Депутати.

Глава 2. Міський голова, секретар ради.

Глава 3. Виконавчий комітет ради.

Розділ IV. Заключні положення.

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього.

Глав 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради.

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Дубровицької міської ради

1.1. Дубровицька  міська рада (далі Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Дубровицьку територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України про «Місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент міської ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання міського голови, секретаря міської ради, заступника  міського голови, скликаня чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1)                      народовладдя;

2)                      законності;

3)                      гласності;

4)                      колегіальності;

5)                      поєднання місцевих і державних інтересів;

6)                      виборності;

7)                      правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8)                      державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9)                      судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1.Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень  на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1.Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає ос­новні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3.Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом міського голови  на підставі пропозицій постійних комісій, секретаря ради та заступника міського голови, депутатських фракцій та груп, депутатів.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1.Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що зна­ходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2.Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3.У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4.У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановле­них Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради ( за запрошенням міського голови або секретаря ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об’єднань громадян, трудових колективів, представники засобів масової інформації. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленар­ному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

6.4. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська 4. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.6.1.-6.3. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням міського голови.

 

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1.У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2.На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням Ради- прокурор району, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5.Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

 

Стаття 8. Контроль  за  діяльністю Ради та її постійних комісій

8.1.Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.2.Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

8.3.Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.4.Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

 

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

9.2.Контроль за виконанням рішень Ради організовує міський голова.

9.3.Контроль за виконанням рішеннь Ради, як правило, покладається на відповідну  постійну комісію Ради.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПІДГОТОВКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

Стаття 10. Порядок скликання першої сесії Ради

10.1. Перша сесія новообраної  міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

10.2. У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п′яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 11. Порядок денний першої сесії  Ради

11.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

11.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів

            депутатів Ради та голови і визнання їх повноважень;

11.1.2. обрання лічильної комісії;

11.1.3. обрання секретаря міської Ради;

11.1.4. утворення виконавчого комітету та затвердження його персонального складу;

11.1.5. затвердження на посаду секретаря виконавчого комітету Ради;

11.1.6. затвердження на посаду заступника голови Ради;

11.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань Ради.

 

Стаття 12. Форми роботи Ради

12.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія  може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним.

 

Стаття 13. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

13.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 15 годині, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи.

13.2.Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України.

 

Стаття 14. Порядок скликання сесії Ради

14.1. Міська  Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних

         засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

14.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються міським  головою.

14.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності розпорядженням міського голови, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

14.4. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

14.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

14.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради.

14.7. У разі якщо міський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п. 14.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради.

14.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

14.9. Сесію Ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених п. 14.4 Регламенту, — секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.7 Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

14.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

14.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14.12. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 14.7 Регламенту, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

14.13. Інформація про скликання сесії Ради  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет за адресою: http://dubrmrada.rv.ua. через засоби масової інформації та в інший спосіб.                                                                                                                 

 

Стаття 15. Формування порядку денного сесії Ради

15.1. Проект порядку денного формується апаратом ради. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного сесії Ради можуть вносяться міським головою, депутатами, постійними комісіями ради.

15.2.У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.3.Проекти рішень Ради, які підлягають обговоренню оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ради за адресою http://dubrmrada.rv.ua.

15.4.Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

15.5.Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу Ради.

15.6.Проекти рішень Ради секртетар передає до організаційно – правового відділу  виконавчого апарату Ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, началь­ник організаційно – правового відділу візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству — надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідним постійним комісіям для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій за дорученням міського голови організаційно – правовий  відділ повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

15.7.Розділ «Різне» включається до порядку денного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради, в міру необхідності.

15.8.На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

15.8.1. проектів, розроблених виконавчим комітетом Ради – посадові особи виконавчого комітету;

15.8.2. проектів, розроблених фракціями — керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

15.8.3.проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа.

15.9. У виняткових випадках, після видання розпорядження міського голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

-   про затвердження або внесення змін до міського бюджету;

-   кадрові питання;

-  питання, що потребують негайного розгляду.

 Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), міського голови або голови районної державної адміністрації.

15.10.Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації , які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради. Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

Стаття 16. Затвердження порядку денного сесії Ради

16.1.Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального її складу.

16.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

16.3.Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

16.4.Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

16.5.Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

 

Стаття 17. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

17.1.Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

17.2.Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

17.3.Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

17.4.Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

17.5.Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта міською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

17.6.У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія Ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадської порядку, регуляторної політики  забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

17.7. Голова постійної комісії Ради, зазначеної в пункті 17.6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

Стаття 18. Відкриття та ведення пленарного засідання

18.1.Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають міський  голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії . Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

18.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

 

Стаття 19. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

19.1.На початку кожного пленарного засідання Ради виконавчий апарат Ради проводить реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

19.2. Для забезпечення реєстрації депутатів у місці проведення пленарного засідання виконавчий апарат виготовляє друкований реєстр, у якому кожен депутат особисто реєструється. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

19.3.Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

19.4.Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні Ради на вимогу депутатів Ради проводить із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів Ради, присутніх на пленарному засіданні Ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні Ради необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради відкладає пленарне засідання Ради або закриває його.

 

Стаття 20. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

20.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради:

20.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання Ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

20.1.2.виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

20.1.3.організовує розгляд питань;

20.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

20.1.5.надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

20.1.6.створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

20.1.7.ставить питання на голосування, оголошує його результати;

20.1.8.забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

20.1.9.вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

20.1.10.вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

20.1.11.має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні Ради;

20.1.12.до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам Ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарного засідання Ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

20.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

20.2. Під час пленарного засідання Ради головуючий на пленарному засіданні Ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

 

Сттаття 21. Лічильна комісія

21.1 Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також у випадках, передбачених п.34.1. ст.34 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою Лічильної комісії.

21.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

21.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

21.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

21.4.1. поставлено на голосування питання про недовіру;

21.4.2. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

21.4.3. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

21.4.4. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 22. Порядок розгляду питань порядку денної сесії

22.1. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради . Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішень, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

22.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 23. Порядок надання слова

23.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

23.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

23.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає і її назву.

23.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого ст. 24 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

23.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Запис на виступ здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.

Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

23.6. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

23.6.1 з мотивів голосування;

23.6.2. для оголошення процедурного питання;

23.6.3. для репліки;

23.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 24. Визначення часу для виступів на сесії Ради

24.1. Для доповіді надається до 15 хвилин, для співдоповіді — до 10 хвилин.

24.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

24.3 Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

24.4. Для відповіді на запитання надається до 5 хвилин.

24.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

24.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до З хвилин.

24.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень ідовідок, внесення поправок та виступів з місця — 1 хвилина.

24.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

24.9. Коли кількість часу, наданого для виступу вичерпано, головуючий позбавляє промовця слова. За необхідності, на прохання окремого промовця та за згодою депутатів міської Ради, головуючий на пленарному засіданні ради може подовжити йому час для виступу до 2 хвилин.

24.10. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 25. Право депутата на виступ

25.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

25.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

25.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

25.4. Особа може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 

Стаття 26. Порядок розгляду та обговорення питання

26.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

26.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

26.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

26.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

26.2.3. виступи депутатів ради з оголошенням та обгрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій;

26.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

26.2.5. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

26.2.6. виступи депутатів Ради;

26.2.7. оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення ;

26.2.8. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

26.2.9. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

26.2.10. виступ депутата Ради — ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених п. 23.7 ст. 23 Регламенту Ради;

26.2.11. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

26.2.12. виступи депутатів ради з мотивів голосування.

26.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

 

Стаття 27. Закінчення обговорення питання

27.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання передаються секретарю Ради і включаються в протокол.

27.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття 28. Загальні положення порядку голосування

28.1.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування.

28.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

 

Стаття 29. Вимоги до процедури голосування

29.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

29.2. У разі, коли щодо проекту рішення або питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

29.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

29.4. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та/або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

29.5. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

29.6. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

29.7. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 30. Загальні вимоги до рішення Ради

30.1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорень. Прийняте рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

30.2. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

30.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради.

30.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

30.5. Прийняті радою рішення розможуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 10 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

30.6. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

30.7. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися, коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Стаття 31. Рішення Ради з процедурних питань

31.1. Рішення Ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради.

31.2. Процедурним вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні Ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

31.3. Процедурні питання не потребують обговорення, приймаються Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття 32. Протокол сесії

32.1. Засідання сесій Ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар  Ради.

32.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно):

32.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради;

32.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради;

32.2.3. питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

32.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;

32.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

32.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, а  у разі його відсутності – секретарем  Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 10 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Стаття 33.Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування

33.1.Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування або відкрите поіменне голосування.  Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, утвореною у порядку, передбаченому ст. 21 цього Регламенту.

33.2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів Ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою з-поміж інших пропозицій щодо способу голосування.

 

Стаття 34. Загальні положення про таємне голосування

34.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

34.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням міського голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

34.3. До бюлетеня для таємного голосування з питання про обрання на посаду секретаря  Ради за пропозицією міського голови вноситься відповідна кандидатура.

34.4. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений ст. 21 Регламенту.

34.5. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

34.6. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 

Стаття 35. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

35.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

35.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чіткі позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак ( квадрат), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення.

35.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає міський голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

35.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

35.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) лічильної комісії.

35.6.Недійсними вважаються бюлетені:

35.6.1. невстановленого зразка;

35.6.2. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

35.6.3. з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

35.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 36. Процедура таємного голосування

36.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємного голосування.

36.2. Бюлетені  для таємного голосування видаються згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

36.3 Голосування проводиться у кабіні, або окремій кімнаті і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні»). заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

 

Стаття 37. Підведення підсумків таємного голосування

37.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

37.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

37.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.

 

 

Глава 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕНЬ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 38. Набрання чинності рішеннь Ради

38.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

38.2.Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

38.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет за адресою: http://dubrmrada.rv.ua., повідомлення про оприплюднення розміщується в формі оголошення в друкованому виданні. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу випуску газети, у якому розміщено текст повідомлення (без тексту рішення та додатків), якщо інший строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

 

Стаття 39. Внесення змін до рішень Ради

39.1. За мотивованим поданням голови Ради, його заступника, секретаря ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого рішення Ради.

39.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.39.3 ст.39 Регламенту.

39.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх змін чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

39.4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

39.5. Постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

39.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 40. Скасування рішень Ради

40.1. За мотивованим поданням міського голови, його заступника, секретаря  Ради,  постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

40.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п.46.3 ст. 46 Регламенту.

40.3. Рада може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

40.4. Постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

40.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішень, яке скасовується.

40.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішень, що скасовується.

 

Глава 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 41. Дисципліна та етика на сесіях Ради

41.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

41.2. Якщо промовець висловлюється  не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

41.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

41.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

41.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

РОЗДІЛ III. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ РАДИ.

 

Глава 1. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 42  Депутати міської Ради

42.1. Права, порядок діяльності депутата в Раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

42.2. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання.

42.3.Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

42.4.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі Ради, засіданні постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.

42.5. Участь депутата у роботі Ради та її комісій виявляється:

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд Ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- виступах з питань, які розглядаються;

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень Ради;

- ініціюванні питань до плану роботи Ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії ;

- підготовці проектів рішень;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень Ради, віднесених

до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат;

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед  міською  Радою;

- інформації виборців про рішення, які приймаються Радою і постійною комісією, тощо.

42.6. Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту Ради депутат за рішенням Ради може вести пленарне засідання сесії . В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення Ради.

42.7.Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії . Про включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії  вирішує постійна комісія.

42.8.Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

42.9.Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений Радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом Ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

42.10.Крім інформації виборців про роботу Ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів Ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

42.11.Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

42.12.Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член Ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

42.13.Постійна комісія Ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, охорони громадського порядку і регуляторної політики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання Ради.

42.14.Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 43. Депутатські фракції та групи.

43.1. Депутати можуть об’єднуватися у фракції та депутатські групи. Фракція або депутатська група утворюється за письмовими заявами депутатів у кількості не менше 2 чоловік. Про це повідомляється всім депутатам на сесії Ради.

43.2. Створення групи чи фракції або зміна їх складу оформляється протоколом. Протокол про створення  фракції чи групи і списки з особистими підписами депутатів, що входять до її складу, підписуються керівником депутатської фракції чи групи і передається в секретаріат сесії.

43.3. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Міський голова та секретар міської ради не входить до складу жодної депутатської групи (фракції).

43.4. Депутатські групи (фракції) мають право вносити на розгляд Дубровицької міської ради проекти рішень, підготовлені від їх імені, в порядку,  визначеному Регламентом.

43.5. Діяльність депутатської групи чи фракції припиняється: в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше двох депутатів; у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення; після закінчення повноважень Дубровицької міської ради даного скликання.

43.6. Депутати і депутатські групи (фракції) мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом для депутатських груп (фракцій).

 

Стаття 44. Постійні та тимчасові контрольні комісії ради

44.1. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії Ради, та Регламентом.

44.2.Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням міського  голови та за згодою депутатів.

44.3. Комісії формуються по напрямках, визначених Радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

44.4.Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний Радою як за поданням  міського  голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії . Голова постійної комісії може бути також відкликаний  міською  радою за його проханням або у випадках, зазначених у цьому Регламенті. Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

44.5. Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського  голови, секретаря ради, депутатів не пізніше як за добу до засідання комісії.

44.6.Проекти рішень ради з питань, внесених на засідання постійних комісій, приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з міським  головою або секретарем ради і головою постійної комісії.

44.7.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

44.8.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу Ради.

44.9.Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях Ради.

44.10.Засідання тимчасових контрольних комісій Ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

44.11.Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі прийняття  повноважень Ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 45. Депутатські звернення, запити, запитання.

45.1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії , вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

45.2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

45.3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

45.4. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті Ради.

45.5. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.

45.6.  Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні Ради головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата.

45.7. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені Радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту Рада приймає рішення. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше  ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит,своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит Рада приймає відповідне рішення.

45.8.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях Ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються Радою або за її дорученням постійними комісіями Ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну Раду.

 

Глава 2. МІСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ.

 

Стаття 46. Правові засади статусуі діяльності  міського голови, секретаря Ради та заступника міського голови.

46.1. Повноваження міського голови, секретаряРади, заступника міського голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцевесамоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службув органах місцевого самоврядування», «Прозасади державної регуляторної політики усферігосподарської діяльності», «Про запобігання корупції»,«Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

46.2. Міський голова,секретар Ради,заступник міського голови працюють у Раді на постійній основі, не можутьмати іншого представницького мандата,суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботуна умовах сумісництва), у томучислі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичноїпрактики, інструкторськоїта суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньочи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток,входити самостійно, черезпредставника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчихорганівпідприємств,кредитнофінансових установ, господарських товариств тощо, організацій,спілок, об'єднань, кооперативів,щоздійснюютьпідприємницьку діяльність.

 

Стаття 47. Міський голова та секретар Ради

47.1. Міський  голова є головною посадовою особою  територіальної громади, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

47.2. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

47.3. Міський   голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях Ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

47.4. Повноваження міського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і цим Регламентом.

47.5. Міський   голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень Ради та її виконавчого комітету.

47.6. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається голос міського  голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.

47.7.Повноваження  міського  голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

47.8. Секретар Ради обирається за пропозицією  міського  голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень Ради та працює в ній на постійній основі. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря Ради за пропозицією  міського голови відбувається за рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу Ради. Повноваження секретаря Ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

47.9.На міського голову та секретаря Ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

 

Глава 3. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ

 

Стаття 48.Виконавчий комітет Ради

48.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

48.2. Після закінчення повноважень Ради міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

48.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

48.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією міського голови.

48.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі міського голови, заступника міського голови, секретаря виконавчогокомітету, начальника організаційно-правового відідлу та інших осіб.

48.6. До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради.

48.7. Очолює виконавчий комітет Ради міський голова.

48.8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

48.9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

48.10. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

48.11. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету.

 

РОЗДІЛ IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Глава 1. ПРО ДІЮ РЕГЛЕМАНТУ ТА ПОРЯДКУ ВНЕСЕНННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

 

Стаття 49.Регламент набирає чинності після прийняття рішення Радою про його затвердження.

 

Стаття 50.Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

 

Стаття 51. Постійна комісія Ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд Ради.

 

Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ТЕХНІЧНЕ ТА ІНШЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

Стаття 52.  Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності Ради та її органів забезпечується апаратом Ради та виконкому.

 

Стаття 53. Керівництво  апаратом  Ради  та виконкому  здійснює  міський   голова.

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                              Годунко М.М.