ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 8 грудня 2010 року № 11

З М І С Т
регламенту міської ради

Стаття 1. Загальні положення.
Стаття 2. Порядок скликання сесії.
Стаття 3. Порядок денний сесії.
Стаття 4. Робочі органи ради.
Стаття 5. Ведення пленарних засідань
Стаття 6. Прийняття рішень.
Стаття 7. Порядок надання слова.
Стаття 8. Внесення пропозицій, поправок до проектів документів.
Стаття 9. Порядок голосування пропозицій.
Стаття 10. Таємне голосування.
Стаття 11. Дисципліна та етика пленарних засідань.
Стаття 12. Протокол засідання ради.
Стаття 13. Депутат міської ради.
Стаття 14. Постійні комісії ради.
Стаття 15. Фракції та депутатські групи міської ради.
Стаття 16. Загальна структура Дубровицької міської ради.
Стаття 17.Здійснення міською радою та її органами контрольних функцій і повноважень.
Стаття 18. Розгляд депутатських запитів.
Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії Дубровицької міської ради.
Стаття 20. Виконавчі органи Дубровицької міської ради.

Р Е Г Л А М Е Н Т
Дубровицької міської ради

Стаття 1. Загальні положення.

1. Порядок діяльності Дубровицької міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", цим регламентом, іншими документами.

2. Регламент міської ради (далі регламент) є документом, обов’язковим до виконання міською радою, який встановлює порядок скликання і проведення сесій міської ради, процедуру окремих видів діяльності міської ради, її органів, депутатів та інше.

3. Робота міської ради ведеться державною мовою.
Під час засідання міської ради в залі мають право бути члени виконавчого комітету, працівники виконавчого апарату міської ради та технічні працівники, визначені керівництвом ради для забезпечення необхідних умов проведення засідання.

4. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх на сесії осіб визначається міською радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

5. На засіданні сесії міської ради та її органів можуть бути присутні за запрошеннями керівництва ради посадові особи райдержадміністрації, райради, представники ЗМІ.

6. Міська рада не менше як 1/3 голосів може вимагати присутності на засіданні будь-якого державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування. На засідання сесії міської ради можуть запрошуватися також експерти, фахівці відповідних галузей господарства.

7. Особи, запрошені на сесійне засідання міської ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку вони, за згодою більшості депутатів міської ради, присутніх на її засіданні можуть бути видалені із приміщення засідання.

8. На засідання міської ради допускаються особи, які офіційно запрошені. Присутність інших осіб дозволяється лише за згодою більшості депутатів міської ради, присутніх на засіданні.

9. Постійні комісії міської ради працюють відповідно до положення, затвердженого радою.

10. Тимчасові контрольні комісії міської ради утворюються і працюють згідно з ст.48 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

11. Виконавчий комітет міської ради працює згідно свого регламенту.

12. Сесії ради скликаються і проводяться відповідно до ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

13. Виконавчий апарат міської ради працює згідно з положенням (посадовими обов’язками), який затверджується розпорядженням міського голови.

Стаття 2. Порядок скликання сесії.

1. Першу сесію міської ради готує, скликає і веде голова міської територіальної виборчої комісії не пізніше як через 2 тижні після реєстрації новообраних депутатів в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перша сесія міської ради нового скликання працює за тимчасовим регламентом.

2. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається:
- якщо сесія не скликається в строки, передбачені п.2 ст.2 цього регламенту;
- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п.4 ст.2 цього регламенту.

4. Сесія міської ради може бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.

5. У разі, якщо посадові особи, зазначені в п.2,3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.4 цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менше 1/3 складу ради або постійною комісією ради.

6. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

7. Сесія міської ради є повноважною, якщо у її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

8. Сесію відкриває і веде міський голова. У випадку, передбаченому п.3 цієї статті, сесію відкриває і веде секретар міської ради. У випадку передбаченому п.5 цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу, або голова постійної комісії, з ініціативи якого скликана сесія, а веде за рішенням ради – один з депутатів.

Стаття 3. Порядок денний сесії.

1. Проект порядку денного сесії міської ради готується міським головою і повідомляється депутатам відповідно до строків, визначених частиною 9 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Пропозиції щодо питань порядку денного вносяться відповідно до частини 12 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" не пізніше, як за 20 днів до відкриття чергової сесії. Міський голова або за його дорученням секретар ради організовує їх попередній розгляд з тим, щоб додержати визначений законодавством термін.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією.

4. Попередній розгляд питань, які пропонується включити до порядку денного сесії, здійснюється відповідними постійними комісіями.

5. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог регламенту, обговорюється і затверджується в цілому міською радою більшістю депутатів від складу ради.

6. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

7. Рішення про включення будь-якого питання до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше половини депутатів від загального складу ради. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. В процесі сесії до вже затвердженого порядку денного можуть включатися додаткові питання, якщо за це проголосувало не менше 2/3 від загального складу ради.

Рішення про включення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного сесії приймається більшістю голосів від загального складу ради.

8. Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачені, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням міської ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

9. Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності, про відкладання їх розгляду або зміну, виключення питань приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Стаття 4. Робочі органи ради.

1. Робочими органами сесії міської ради є:
- лічильна комісія, апарат міської ради, секретар міської ради.

На час проведення сесії міська рада обирає з числа депутатів лічильну комісію з трьох чоловік, на чолі з головою комісії. Пропозиції з цього питання вносяться депутатами.

Вибори проводяться відкритим голосуванням за списком або персонально без обговорення.

2. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.

3. Секретар міської ради та апарат міської ради організовує ведення протоколів, стенограм сесійних засідань, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу міської ради під час сесії.

Стаття 5. Ведення пленарних засідань.

1. Засідання міської ради проводиться відповідно до розпорядження міського голови.

2. Рішення міської ради /крім процедурних/ приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання міської ради.

3. Засідання міської ради відкривають, ведуть і закривають міський голова, секретар ради (у встановлених законом порядку), або інші особи, передбачені частиною 10 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, або одному з депутатів за дорученням ради.

5. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:
- відкриває, закриває, та веде засідання;
- вносить на обговорення проекти рішень, інших документів міської ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;
- організовує розгляд питань;
- повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
- надає слово для доповіді /співдоповіді/, виступу, оголошує наступного промовця;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;
- робить офіційні повідомлення, які вважає за необхідне оголосити;
- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;
- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;
- здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

6. Під час засідання міської ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їх виступів, за винятком випадків, зазначених в частині 3 ст.7 цього регламенту.

7. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:
- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
- ставити запитання.

8. Засідання міської ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в частині 11 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання.

9. На початку кожного засідання міської ради головуючий на засіданні повідомляє міську раду про кількість присутніх на засіданні депутатів.

10. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або закриває засідання.

11. На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день роботи. Питання розглядається в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

12. Питання, які не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

13. Якщо день, час і порядок денний наступного засідання міської ради не були оголошені або змінилися, міський голова може розпорядитися про письмове повідомлення про це кожного депутата та про повідомлення через засоби масової інформації.

14. Головуючий на засіданні може об"єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається міською радою без обговорення.

15. Перед переходом до питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення міській раді, які вважає доцільними, у терміновому випадку такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступаючого, або процедуру голосування. Такі повідомлення головуючий може робити і тоді, коли згідно з частиною п.8 ст.5 даного регламенту пленерне засідання не може бути відкрито.

Стаття 6. Прийняття рішень.

1. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні після його обговорення або без обговорення.

2. Рішення міської ради може прийматися без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо більшість депутатів /присутніх на сесії/ не заперечує проти цього.

3.Винесенню питання на розгляд на пленарному засіданні міської ради передує його підготовка у відповідних комісіях за винятком випадків, передбачених цим регламентом.

4. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення пропозиції проекту рішення заноситься до протоколу засідання ради без оформлення рішенням.

5. Рішення (крім процедурного або зазначеного в регламенті) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від загального складу ради.

6. Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданні міської ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, незалежно від кількості.

7. Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 голосів присутніх на засіданні депутатів за винятком випадків, окремо передбачених в регламенті.

8. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради, а також зазначені в регламенті як такі. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорень приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

9. Міська рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.

10. Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктом 4 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

11. Поіменне таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, яка підтримана не менше як 1/3 присутніх на засіданні депутатів. Дані про результати поіменного голосування заносяться до протоколу і можуть публікуватися в пресі за рішенням міської ради.

12. Рішення міської ради підписує міський голова, у випадках, передбачених законодавством-секретар міської ради. Додатки до рішень підписує секретар міської ради.

13. Рішення міської ради набувають чинності з моменту їх прийняття. Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

14. Офіційні матеріали сесії ради можуть висвітлюватися в засобах масової інформації.

15. Рішення міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 7. Порядок надання слова.

1. Час, який надається для доповіді, визначається в межах до 40 хвилин, співдоповіді до 15 – 20 хвилин. Заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю до 8 хвилин, для заяв, запитів до 5 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок до 3 хвилин.

2. У разі необхідності головуючий на засіданні може за проханням окремого промовця за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже проголосили інші промовці під час обговорення питання, яке розглядається, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

4. Міська рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і доповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова.

5. Якщо в ході обговорення з’ясовується, що визначеного часу недостатньо, міська рада без дебатів може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

6. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в усній чи письмовій формі на ім’я головуючого після затвердження розгляду питань.

7. Міський голова та секретар ради мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності, або для постановки питання про неприйнятність рішення, але не більше двох разів з одного питання.

8. На пленарному засіданні ніхто не може виступити без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам у порядку черговості.

9. Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого на сесії або виконавчий апарат.

10. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

11. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

12. Депутат може виступити на засіданні з одного і того ж питання чи пропозиції не більше двох разів.

13. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

14. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує припинення обговорення.

15. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги проголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути додані до протоколу сесії, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаря ради відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 8. Внесення пропозицій, поправок до проектів документів.

1. Пропозиції, поправки, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватися як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.

2. Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

Стаття 9. Порядок голосування пропозицій.

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з"ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.

4. Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування.

5. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у встановленому цим регламентом порядку.

6. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений міською радою текст, суперечить чинному законодавству.

7. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна пропозиція.

8. Текст пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинен оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

10. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитись на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

11. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

12. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

13. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 10. Таємне голосування.

1. Організація таємного голосування та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Про порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

2. Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабін (кімнат) для голосування опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.

3. Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення депутата міської ради.

У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування робиться відмітка. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з"ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

5. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

6. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, за процедурним рішенням міської ради проводиться повторне голосування.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Результати голосування приймаються радою до відома.

Стаття 11. Дисципліна та етика пленарних засідань.

1. На засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, або припинити його виступ.

2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні, після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

3. Промовець може виступити лише з дозволу головуючого на засіданні.

4. Якщо депутат вважає, що промовець не вірно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

5. Під час засідання міської ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу /вигуками, оплесками, вставанням, тощо/.

6. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано з застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених статтями п.п. 1 ст.11 цього регламенту.

7. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеного без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

8. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 12. Протокол засідання ради.

1. Засідання протоколюється. Ведення протоколу засідання міської ради здійснює секретар ради. У протоколі засідання міської ради зазначається: дата і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд: прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, короткий зміст виступів, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення: повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії міської ради підписується головуючим на засіданні та секретарем ради.

2. До протоколу засідання міської ради додатково включаються:
- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
- результати поіменного голосування;
- тексти виголошених виступів депутатів;
- окремі думки депутатів щодо прийняття рішень;
- письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів;
- списки присутніх запрошених;
- тексти доповідей, співдоповідей.

3. Протокол засідання міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення міською радою.

Стаття 13. Депутат міської ради.

1. Порядок діяльності депутата в міській раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", цим регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною міською територіальною комісією на сесії міської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються вдень першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково, у випадках, передбачених Законом.

3. Депутатам, після визнання міською територіальною комісією їх повноважень, видається посвідчення депутата міської ради. Депутат представляє посвідчення під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

4. До діяльності депутата відносяться:
- участь у сесійних засіданнях міської ради;
- участь у засіданнях постійних комісій міської ради, робочих чи підготовчих груп;
- виконання доручень міської ради та її органів;
- робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень;
- робота у виборчих округах.

5. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

6. Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій за дорученням ради або її органів, а також міського голови. Про результати перевірки депутат доповідає раді, її органам, або міському голові за дорученням яких здійснювалась перевірка.

Рішення про відрядження депутата /за його згодою/ для виконання доручень міської ради та її органів приймають: міська рада, міський голова, а в разі його відсутності секретар ради.

7. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні міської ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні.

8.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

9. Відсутність депутата на засіданнях міської ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

10. Не є поважною для відсутності депутата причина, зазначена п.7 ст.11 цього регламенту.

11. Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних засіданнях, повинен, з зазначенням причин, повідомити завчасно про це міського голову через апарат міської ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії в такому ж порядку. В разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому Законом порядку.

12. Дані про відсутність депутатів на засіданнях міської ради та її органів без поважних та з невідомих причин можуть друкуватися в газеті.

13. Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, гласності, законності, охорони правопорядку.

14. Депутат має право знайомитися з будь-яким офіційними документами, які зберігаються у міській раді, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 14. Постійні комісії ради.

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

4. Ліквідація постійної комісії, внесення змін до складу, відкликання, переобрання голови комісії здійснюється радою на пленарному засіданні відкритим або таємним голосуванням за пропозицією міського голови, постійної комісії, депутатів.

5. Постійні комісії міської ради працюють відповідно до положення, затвердженого радою.

Стаття 15. Фракції та депутатські групи міської ради.

1. Депутати можуть об’єднуватися у фракції та депутатські групи. Фракція або депутатська група утворюється за письмовими заявами депутатів у кількості не менше 3 чоловік і реєструється у міській раді. Про це повідомляється всім депутатам на сесії ради.

2. Створення групи чи фракції або зміна їх складу оформляється протоколом. Протокол про створення фракції чи групи і списки з особистими підписами депутатів, що входять до її складу, підписуються керівником депутатської фракції чи групи і передається в секретаріат сесії.

3. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Міський голова та секретар міської ради не входить до складу жодної депутатської групи (фракції).

4. Депутатські групи (фракції) мають право вносити на розгляд Дубровицької міської ради проекти рішень, підготовлені від їх імені, в порядку, визначеному Регламентом.

5. Діяльність депутатської групи чи фракції припиняється: в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше трьох депутатів; у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення; після закінчення повноважень Дубровицької міської ради даного скликання.

6. Депутати і депутатські групи (фракції) мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об"єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом для депутатських груп (фракцій).

Стаття 16. Загальна структура Дубровицької міської ради.

1. Дубровицька міська рада складається з 30 депутатів, які були обрані виборцями міста за змішаною системою.

2. Структура Дубровицької міської ради складається:
- депутати міської ради;
- постійні комісії міської ради;
- тимчасові контрольні комісії міської ради;
- секретар міської ради.

3. Дубровицький міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, організовує роботу Дубровицької міської ради та її органів.

Стаття 17. Здійснення міською радою та її органамиконтрольних функцій та повноважень.

1. Міська рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та Законів України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, міських програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.

2. Міська рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

3. Свої контрольні функції постійні комісії міської ради здійснюють згідно з цим регламентом та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 18. Розгляд депутатських запитів.

1. Депутат має право звернутися з запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

2. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного засідання ради, по ньому може проводитись обговорення.

3. Міський голова доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

4. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановленому радою відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

5. Кожному депутату після оголошення відповіді на депутатський запит повинна бути надана можливість виступити з реплікою відповідно задоволення чи незадоволення цією відповіддю. Час на репліку не повинен перевищувати 5-ти хвилин.

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії

1. Тимчасові контрольні комісії є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, в закритому режимі, або за рішенням може проводиться у відкритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Дубровицької міської ради, яка створила цю комісію.

Стаття 20. Виконавчі органи Дубровицької міської ради.

1. Виконавчі органи Дубровицької міської ради утворюються радою відповідно до ст.11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет, відділи, сектори та інші створювані радою виконавчі органи.

2. Виконавчі органи міської ради здійснюють повноваження, визначені Конституцією України, главою 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інші повноваження, визначені радою, є підконтрольними і підзвітними раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Керівники виконавчих органів за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, депутатів, постійних комісій звітуються на сесії про виконання своїх обов’язків в терміни, визначені Дубровицькою міською радою.

3. Структура, загальна чисельність виконавчих органів Дубровицької міської ради, витрати на їх утримання, затверджуються Дубровицькою міською радою за пропозицією міського голови.

4. Положення про відділи, сектори та інші виконавчі органи міської ради розробляються відповідним виконавчим органом та затверджуються Дубровицькою міською радою.

5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

6. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді.

7. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати Дубровицької міської ради, крім секретаря ради.

Секретар ради В.Андрусенко