Про початок громадського обговорення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань

 Рішенням 16 сесії VIII скликання Дубровицької міської ради «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад» від 16.12.2021 № 521 року було прийнято рішення про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад між Дубровицькою міською радою та Миляцькою сільською радою у сфері архітектури та містобудування у формі делегування одному із суб’єктів співробітництва іншим суб’єктом співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів відповідно до вимог Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Проєкт договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань було розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно з статтею 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» передбачено обов’язковий порядок громадського обговорення підготовленого проєкту договору про співробітництво, за результатами якого буде винесено зазначений проєкт договору для схвалення на розгляд ради.

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що громадське обговорення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань проводиться у формі письмових зауважень, коментарів та пропозицій.

Строк для надсилання письмових зауважень, коментарів та пропозицій – 15 календарних днів з моменту публікації цього повідомлення.

Письмові зауваження, коментарі та пропозиції надсилаються на поштову адресу Дубровицької міської ради чи електронну адресу.

Адреса для листування: вул. Воробинська, 16, м. Дубровиця, Рівненська область, 34100

Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

           Телефон:096-653-16-12

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

 

 

м. Дубровиця                                                                «___»  _________2022 року

 

Дубровицька міська територіальна громада через Дубровицьку міську раду Сарненського району Рівненської області в особі міського голови Микульського Богдана Михайловича,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменуєтьсяСторона-1, та       

Миляцька територіальна громада через Миляцьку сільську раду Сарненського району Рівненської області в особі сільського голови Хлебовича Федора Федоровича,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменуєтьсяСторона-2, а разом іменуються Сторони, або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про наступне.

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також вирішення питань місцевого значення, надання адміністративних послуг населенню та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-2 делегує Стороні-1 виконання таких завдань:

2.1.1.        Видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

2.1.2.        Внесення змін до містобудівних умов та обмежень;

2.1.3.        Скасування містобудівних умов та обмежень;

2.1.4.        Видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди;

2.1.5.        Продовження терміну дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

2.1.6.        Видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

2.1.7.        Внесення змін до будівельного паспорта;

2.1.8.        Надання витягів з містобудівної документації для проектів землеустрою;

2.1.9.        Розгляд містобудівної документації на архітектурно-містобудівній раді.

2.2. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, делегується до 31.12.2025 року включно, починаючи із дати набрання чинності Договору відповідно до пункту 4.1 цього Договору.

 

 

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ І ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

3.1.               Вимоги до виконання Стороною-1 своїх завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору забезпечення:

3.1.1.        Видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва;

3.1.2.        Внесення змін до містобудівних умов та обмежень;

3.1.3.        Скасування містобудівних умов та обмежень;

3.1.4.        Видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди;

3.1.5.        Продовження терміну дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

3.1.6.        Видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки;

3.1.7.        Внесення змін до будівельного паспорта;

3.1.8.        Надання витягів з містобудівної документації для проєктів землеустрою

3.1.9.        Розгляд містобудівної документації на архітектурно-містобудівній раді.

3.1.10.    Виконання делегованих завдань здійснювати відповідно до чинного законодавства України.

3.2.               Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3.               Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-2, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, передбачених у пункті 2.1. цього Договору орієнтовно становить 85000,00 грн. (вісімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок),  на кожен бюджетний рік починаючи з 01.04.2022 року.

3.4.               Сторона-1 (у особі виконавчого комітету Дубровицької міської ради) до 01 лютого року після закінчення бюджетного року, звітує перед Стороною-2 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 письмового звіту за формою наведеною у додатку до цього Договору.

3.5.               За результатами кількості наданих послуг протягом бюджетного року, Сторони можуть домовитися про збільшення/зменшення обсягу коштів місцевого бюджету Сторони-2, що передаються місцевому бюджету Сторони-1 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору.

3.6.               Дубровицька міська рада Сарненського району Рівненської області подає до Міністерства розвитку громад та територій України, відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

4.     ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності через 10 днів з дати його укладення відповідно до вимог статті 9 Закону України «Проспівробітництво територіальних громад».

4.2. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.6      прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Дубровицька міська рада Сарненського району Рівненської областінадсилає до Міністерства розвитку громад і територій України упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 1 дня з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 5-ти аркушах у кількості 3-ох примірників, з                                                      розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Міністерства розвитку громад і територій України, які мають однакову юридичну силу. 

7.3. Дубровицька міська рада Сарненського району Рівненської області  надсилає один примірник цього Договору до Міністерства розвитку громад і територій України для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Сторона-1:

Дубровицька міська рада Сарненського району Рівненської області

 

Юридична адреса:

 

34100, Рівненська область,

м. Дубровиця, вул. Воробинська, 16,

 

Код ЄДРПОУ 38012494,

р/рUA478999980314020544000017511

ГУК у Рівненській обл/Дубровицька.м.тг/24060300

МФО 899998

 

Міський голова

___________Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

М.П.

Сторона-2:

Миляцька сільська рада Сарненського району Рівненської області

 

Юридична адреса:

 

34133, Рівненська область,  с. Миляч, вул. Василевського, 122-б,

 

Код ЄДРПОУ 40131743,

р/рUA918201720314271009203093132

МФО 820172

 

 

 

Сільський голова

___________Федір ХЛЕБОВИЧ

М.П.

 

Додаток № 1

До Договору про співробітництво

територіальних громад у формі

делегування виконання окремих завдань

б/н від «___» ___________ 2022 р.

 

Форма звіту про стан виконання завдань, визначених у п. 2.1. Договору (згідно з п. 3.4 основного Договору)

 

 

                                                                    Затверджено

                                                                    рішенням виконавчого комітету

                                                                    Дубровицької міської ради

                                                                    № _____ від ______ 2022р.

 

 

Звіт

про стан виконання завдань, визначених у п. 2.1. Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання

 окремих завдань б/н від «___» ____ 2022 р.

 

м. Дубровиця                                                                 «___» _______ 20 ___ р.

 

Згідно до п. 3.4. Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань б/н від «___» ____ 2022 р. (далі за текстом – основний Договір) протягом ________________ 20 ___ р. на виконання умов зазначеного Договору:

1. Відділом містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони  праці Дубровицької міської ради було виконано наступні умови Договору у кількості:

2.1.               Видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва – ____;

2.2.               Внесення змін до містобудівних умов та обмежень –____;

2.3.               Скасування містобудівних умов та обмежень –____;

2.4.               Видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди –____;

2.5.               Продовження терміну дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності – ____;

2.6.               Видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки–____;

2.7.               Внесення змін до будівельного паспорта –____;

2.8.               Надання витягів з містобудівної документації для проектів землеустрою-____;

2.9.               Розгляд містобудівної документації на архітектурно-містобудівній раді –____.

 

Примітка до п. 1 Звіту. У разі надання послуг у обсягах, менших, аніж це передбачено основним Договором, Сторона-1 зазначає обставини, які призвели до цього, та додає до звіту свої пропозиції щодо врегулювання зазначеного питання (або у тексті звіту, або у формі окремого додатку до звіту).

 

2. Послуги надаються згідно з умовами основного Договору щоп’ятниці протягом ________________ 20 ___ р. в адміністративних приміщеннях Миляцької сільської  ради Сарненського району Рівненської області.

 

Примітка до п. 2 Звіту. Якщо надання послуг відбувалося у строки, відмінні від встановлених основним Договором, Сторона-2 зазначає обставини, які призвели до цього, та за можливості, надає інформацію щодо усунення збоїв у графіку надання послуг. Зазначена інформація надається або у тексті звіту, або у формі окремого додатку до звіту.

 

3. Інформація про стан використання Стороною-1 коштів, переданих Стороною-2 для виконання завдань, визначених п. 2.1. основного Договору: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Додаткова інформація: __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Примітка до п. 4 Звіту. Додаткова інформація зазначається у разі виникнення обставин, пов’язаних із належним виконанням Стороною-1 своїх зобов’язань за основним Договором, які потребують додаткового погодження зі Стороною-2.

 

   Міський голова                       _________________Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:

 

               Міський голова

____________Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

«___»___________ 2022 р.

М.П.

Сторона-2:

 

Сільський голова

____________ Федір ХЛЕБОВИЧ

«___» ___________ 2022 р.

М.П.