СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2022 – 2028 РОКИ

 

 

м. Дубровиця

 2022 рік

ЗМІСТ

 

І.

ВСТУП

3

 

ІІ.

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 – 2028 РОКИ

4

 

1

Актуальність розробки і мета Стратегії

4

 

2

SWOT-аналіз системи освіти Дубровицької міської ради

5

 

3

Порівняльні переваги, виклики і ризики

8

 

4

Стратегічні цілі, операційні цілі та завдання

9

 

5

Пріоритетні завдання досягнення мети Стратегії

10

 

6

Основні шляхи реалізації завдань Стратегії

11

 

7

Очікувані результати

12

 

ІІІ.

СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

13

 

1

Проект «Створення інклюзивного простору у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

13

 

2

Проект «Конкурентоспроможна мережа закладів освіти»

17

 

3

Проект «Модернізація закладів освіти»

30

 

4

Проект «Якісна дошкільна освіта для кожної дитини громади»

43

 

ІV.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

48

 

1

Проект «Професійний розвиток педагога»

48

 

2

Проект «Здорова дитина – здорова нація»

54

 

3

Проект «Інноватика в освітньому процесі»

59

 

V.

ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДО ВИСОКОЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ

64

 

1

Проект «Обдарована молодь – інтелектуальний потенціал громади»

64

 

 

2

 

Проект «Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»

68

 

3

Проект «Формування сучасного громадянина»

72

 

VІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

76

 

VІІ.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

76

 

 

І. ВСТУП

Стратегія розвитку освіти Дубровицької міської ради на 2022-2028 роки (далі – Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України.

Стратегія розвитку освітньої галузі Дубровицької міської ради на 2022-2028 роки є  основним плановим документом розвитку освітньої галузі громади на довгострокову перспективу.

Основною метою розроблення Стратегії є визначення плану розвитку освітньої галузі, концептуальних підходів до вирішення основних проблем освітнього процесу, інноваційного розвитку освіти в громаді, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників освітнього процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

Стратегія визначає зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 

Стратегія ґрунтується на SWOT-аналізі стану освіти в громаді, аналізі законодавчих актів, програм і планів щодо розвитку освіти на території громади та визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2022-2028 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.

Стратегія має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в місті, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти міста. Стратегія передбачає взаємодію з діючими міськими програмами з питань освіти, дитинства, молоді, культури та інші.

В основу структури покладений принцип комплексності, а саме: зміст проектів програми не є для кожного підрозділу Стратегії автономно самодостатнім і вичерпним, усі підрозділи і проекти взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.

 

 

 

 

ІІ. КОНЦЕПЦІЯ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИНА 2022 – 2028 РОКИ

1. Актуальність розробки і мета Стратегії.

Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи місцевого самоврядування об’єднаних громад є право і можливість на формування власної і ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення своєї громади.

Освіта була і надалі залишається найвищим пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Міська  територіальна громада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту,  керівники та педагогічні колективи закладів освіти провели значну роботу з виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері освіти, направлену на створення належних умов навчання і виховання підростаючого покоління.

Реалізація Стратегії повинна:

сприяти забезпеченню рівних можливостей для здобуття якісної дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, незалежно від стану її здоров'я, місця проживання та статків родини;

ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти всіх рівнів для вразливих груп населення.

Стратегічне бачення розвитку освіти:

Усі діти дошкільного та шкільного віку, з урахуванням їх особливостей, мають змогу отримати якісну, конкурентоспроможну освіту. Система освіти Дубровицької міської ради гарантує високу якість навчання, підтримує творчість, розвиває інноваційність і готує громадян до життя у сучасному світі. Мережа освітніх закладів оптимізована, створені зручні та безпечні умови. У закладах освіти працюють висококваліфіковані педагогічні кадри, кожний педагогічний працівник має можливість розкривати свій творчий та професійний потенціал, підвищувати свою кваліфікацію та отримувати належну винагороду за свою працю.

Місія, головна мета, визначена в стратегії розвитку освіти полягає в створенні сприятливих умов для формування у закладах освіти  Дубровицької міської ради випускника,  який є цілісною всебічно розвиненою особистістю, здатною до критичного мислення; патріота з активною  позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися протягом життя.

 

 

 

2. SWOT-аналіз системи освіти Дубровицької міської ради

SWOT-аналіз становища системи освіти Дубровицької міської ради проведено з урахуванням тенденцій розвитку, виділених проблемних аспектів, динамічних змін у її розвитку, визначення можливих зовнішніх впливів та викликів. В основу SWOT-аналізу лягли висновки до розділів аналітичної частини Стратегії, пропозиції, надані за результатами засідань Робочої групи з розробки стратегії розвитку освіти Дубровицької міської ради на 2022-2028 роки.

Сильні сторони                              «S»

Слабкі сторони                         «W»

ü  наявність розгалуженої мережі закладів загальної середньої (22), дошкільної (22) та позашкільної освіти (2);

ü  наявність кваліфікованих педагогічних кадрів;

ü  встановлена якісна комунікація керівників закладів освіти з батьками;

ü  активна участь органів учнівського самоврядування у діяльності закладів освіти, школі управлінської майстерності «Лідер», раді учнівського самоврядування громади;

ü  повноцінна реалізація Концепції «Нова українська школа» закладами освіти;

ü  створена чітка система роботи з підтримки та розвитку інтелектуальних, творчих здібностей обдарованої учнівської молоді ;

ü  забезпечено підвіз учнів та дітей дошкільного віку до закладів освіти;

ü  наявність мережі гуртків ЦДЮТ, що забезпечує доступ до здобуття позашкільної освіти;

ü  високі досягнення вихованців ЦДЮТ у масових заходах різних рівнів (районний, обласний, всеукраїнський);

ü  наявність мережі інклюзивних закладів загальної середньої та дошкільної освіти, що дає змогу особам з ООП навчатись за місцем проживання;

ü  створення нових робочих місць для асистентів вчителів у ЗЗСО;

ü  100 % охоплення дошкільною освітою;

ü  відсутність черги на влаштування дітей до ЗДО.

ü  відсутність центру професійного розвитку педагогічних працівників;

ü  відсутність СТЕМ-лабораторій, лінгафонних кабінетів, кабінетів природничо-математичного напрямку, частково застаріла матеріально-технічна база закладів освіти;

ü  неякісні дороги;

ü  не оптимізовано освітню мережу;

ü  ускладнена інфраструктурна доступність ЗО для дітей з інвалідністю;

ü  не достатньо розвинена мережа спортивних залів, майданчиків, споруд у ЗСО, ЗДО;

ü  зростання кількості вчителів у сільській місцевості, які не мають повного тижневого навантаження, а отже збільшення кількості нефахівців, що читають навчальні предмети (невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів);

ü  недостатня якість освітніх послуг і висока вартість навчання у малокомплектних школах у сільській місцевості;

ü  застарілий парк шкільних автобусів;

ü  недостатність матеріальних ресурсів для належного стимулювання вчителів та учнів;

ü  недооцінка потенціалу позашкільної освіти в громаді;

ü   недостатній рівень  фінансування, матеріально-технічного оснащення ЦДЮТ не забезпечує в повній мірі якість освітнього процесу відповідно до напрямів позашкільної освіти;

ü  застаріла матеріально-технічна база ЦДЮТ;

ü  створення робочих місць для асистентів вихователів у ЗДО;

ü  доплата за роботу в інклюзивних групах ЗДО;

ü  недостатня кількість ресурсних кімнат у закладах освіти;

ü  забезпечення архітектурної доступності території та будівлі для осіб з ООП;

ü  мінімальне забезпечення ЗДО комп’ютерним обладнанням;

ü  недостатньо обладнані спортивні та музично-спортивні зали ЗДО відповідно до нормативних вимог;

ü  невідповідність кількості іграшок, навчально-методичних посібників ЗО Типовому переліку обов’язкового обладнання;

ü  застаріле обладнання харчоблоків у ЗДО, що не відповідає нормам системи НАССР.

Можливості                             «O»

Загрози                                      «T»

ü  створення профільного ліцею з залученням обдарованих дітей з інших громад;

ü  забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу;

ü  поступове оновлення застарілої комп’ютерної техніки у ЗО;

ü  створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

ü  покращення оснащення спортивних залів, майданчиків закладів освіти спортивним інвентарем;

ü  приведення назв, типів та установчих документів закладів ЗСО у відповідність до норм чинного законодавства у сфері освіти (перспективний план функціонування закладів ЗСО);

ü  оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти (з урахуванням думки колективів і батьків);

ü  надання консультативної підтримки та супервізії педагогам;

ü  розвиток мережі ЦДЮТ – швидке реагування на запит суспільства;

ü  доступність для широкого кола бажаючих здобувати позашкільну освіту в громаді(відкриття гуртків від ЦДЮТ на базі закладів освіти Дубровицької міської ради) та охоплення позашкільною освітою дітей з інших громад;

ü  створення нормативної бази для введення посади «тьютор» (асистент дитини з інвалідністю) в штатні розклади закладів освіти;

ü  фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання;

ü  капітальний ремонт харчоблоків ЗДО та забезпечення їх сучасним обладнанням .

 

ü  у зв’язку із відсутністю ЦПРПП – зниження фахового рівня педагогічних працівників;

ü  процес закупівлі послуг з підвищення кваліфікації педагога(неможлива спрощена процедура, а саме організація тендерних процедур, не дає вчителю реалізувати право на вільний вибір закладу з підвищення кваліфікації через недосконалість чинного законодавства щодо організації процедури закупівель);

ü  організація профільного навчання у малокомплектних сільських школах  призведе до створення профілів навчання, де першочерговим є не побажання учнів, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів;

ü  нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для забезпечення якісного профільного навчання відповідно до потреб їх дітей;

ü  спротив з боку батьків та вчителів щодо оптимізації освітньої мережі (ліквідації чи реорганізації ЗО) з метою створення умов для здобуття якісної освіти;

ü  недостатнє фінансування засновником утримання закладів освіти;

ü  ризик зменшення освітньої субвенції  у разі вибору недосконалого шляху оптимізації;

ü  недостатній рівень фінансування ЦДЮТ на рівні громади;

ü  скорочення робочих місць у ЦДЮТ;

ü  порушення прав громадян на позашкільну освіту;

ü  відсутність єдиного бачення та цілісного підходу до реформування наявної системи інституційного догляду, освіти і виховання дітей з ООП на загальнодержавному рівні територіальної громади;

ü  відсутність комп’ютерної техніки унеможливлює створення та роботу сайтів ЗДО.

 

3. Порівняльні переваги, виклики і ризики розвитку освіти Дубровицької міської ради

Порівняльні переваги(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

1.   Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти (з урахуванням думки колективів і батьків) з метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти сприятиме функціонуванню конкурентоспроможної мережі.

2.   Фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання, покращення оснащення спортивних залів, майданчиків, створення системи дистанційного навчання  сприятиме повноцінній реалізації Концепції «Нова українська школа».

3.   Успішне функціонування у закладах органів учнівського самоврядування, організація роботи членів МАН, учасників різних турнірів та конкурсі допомагатиме зміцнити систему роботи з підтримки та розвитку інтелектуальних, творчих здібностей обдарованої учнівської молоді.

4.   Розвиток мережі ЦДЮТ, доступність для широкого кола бажаючих позашкільної освіти позитивно впливає на високі досягнення вихованців ЦДЮТ у заходах та конкурсах різних рівнів.

5.   Створення профільного ліцею допомагатиме розвитку інтелектуальних здібностей учнівської молоді та реалізації творчого потенціалу кваліфікованих педагогічних працівників.

Виклики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

1.     Не оптимізована мережа, недостатність матеріальних ресурсів  для належного стимулювання  вчителів та учнів знижує можливість фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання.

2.   Забезпечення  поступової інформатизації системи освіти  сприятиме  задоволенню інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу.

3.   Недостатня якість освітніх послуг і висока вартість навчання у малокомплектних сільських школах зменшує можливість  розвитку матеріальної бази закладів освіти та перетворення їх у доступне якісне освітнє середовище.

4.   Оновлення  обладнання харчоблоків у ЗДО сприятиме організації якісного харчування за принципами НАССР.

Ризики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

1.   Відсутність центру професійного розвитку педагогічних працівників призведе до зниження фахового рівня педагогічних працівників.

2.   Зниження якості освітніх послуг через спротив з боку батьків та вчителів щодо оптимізації освітньої мережі.

3.   Зменшення освітньої субвенції у разі вибору недосконалого шляху оптимізації.

4.   Нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для  якісного профільного навчання негативно вплине на рівень освіти.

5.   Зростання кількості вчителів у сільській місцевості, які не мають повного тижневого навантаження, а отже збільшення кількості нефахівців, що читають навчальні предмети негативно впливатиме й на організацію профільного навчання в малокомплектних сільських школах, а відтак – призведе до створення профілів навчання, де першочерговим є не побажання учнів, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів. 

4.Стратегічні цілі, операційні цілі та завдання

Для  реалізації Стратегії  визначені такі стратегічні цілі:

1.     Створення якісного освітнього середовища

2.     Підвищення ефективності надання освітніх послуг

3.     Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

В рамках кожної із стратегічних цілей визначено операційні цілі, які покликані забезпечити їх реалізацію.

Перша стратегічна ціль – Створення якісного освітнього середовища, об’єднує такі операційні цілі:

1.1.     Створення безпечного, ґрунтованого на довірі, демократичного, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища;

1.2.     Оптимізація мережі закладів освіти;

1.3.     Сприяння модернізації закладів освіти та покращенню їх матеріально-технічної бази;

1.4.     Збереження та розбудова мережі закладів дошкільної освіти, їх модернізація, інформатизація та якісне харчування за принципами НАССР.

Друга стратегічна ціль – Підвищення ефективності надання освітніх послуг, об’єднала такі операційні цілі:

2.1.     Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників;

2.2.     Популяризація засад здорового способу життя та фізичної культури;

2.3.     Сприяння впровадженню інновацій у закладах освіти громади.

Третя стратегічна ціль – Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. ЇЇ досягнення передбачає реалізацію наступних операційних цілей:

3.1.     Забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді;

3.2.     Забезпечення права дітей на якісну позашкільну освіту;

3.3.     Створення сприятливого виховного середовища для особистісного розвитку здобувачів освіти.

 

5. Пріоритетні завдання досягнення мети Стратегії:

створення оптимальної мережі закладів дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для провадження освітньої діяльності з наданням якісних освітніх послуг здобувачам освіти та їх батькам;

забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти; 

забезпечення функціонування економічно обґрунтованої  мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до демографічних і соціальних перспектив розвитку громади;

модернізації системи освіти, шляхом впровадженняінноваційних технологій та  STEM-освіти;

забезпечення  реалізації принципу безперервної освіти;

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів; 

створення нового освітнього простору;

удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти;

створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників в умовах інформаційного  суспільства, забезпечення підвищення кваліфікації педагогів, безперервної післядипломної освіти;

підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі;

запровадження в освітній процес компетентісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання для оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями: спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість, інноваційність та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя;

забезпечення належних умов для розвитку талантів і здібностей кожної дитини за принципом «не концентруємось на тому, що дитина не вміє, а на тому, що їй найкраще вдається»;

розвиток інклюзивного середовища, інформаційного освітнього простору засобами інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових пристроїв, різних форм навчання, у т.ч. і з використанням дистанційних та мобільних технологій, електронних систем управління навчанням;

 забезпечення гарантій безпеки життя та здоров'я дитини, усіх учасників освітнього процесу, що неможливо без ефективного та безпечного освітнього середовища;

забезпечення безпечного стану інфраструктури, екології і належного рівня теплового мікроклімату, якісного харчування, доступу до якісної питної води тощо;

формування цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, відповідальності та толерантності;

формування гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за власне місто, село, селище, громаду, заклад освіти.

6. Основні шляхи реалізації завдань Стратегії:

1) реалізація заходів цієї Стратегії, а також інших міських програм задля забезпечення актуальності та якості усіх рівнів системи освіти;

2) створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (забезпечення оприлюднення закладами освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);

3) створення необхідних умов для навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості;

4) запровадження принципу «гроші ходять за дитиною», зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які можуть разом з іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього закладах освіти;

5) запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування закладів освіти незалежно від форми власності;

6) подальший структурний і якісний розвиток мережі освітніх закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища за принципами універсального дизайну та/або розумного застосування;

7) управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепції STEM-освіти, відкритої освіти та компетентісного підходу;

8) створення необхідних умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогічних працівників упродовж усього професійного життя відповідно до фахових уподобань, рівня компетентності та вимог модернізації системи освіти в Україні;

9) пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, відповідальності та толерантності; гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за власне місто, село, селище, громаду, заклад освіти; патріотизму і бажання власними силами змінити оточуючий світ на краще задля сталого розвитку України і її інтеграції в європейський простір;

10) розвиток автономії закладів освіти усіх рівнів; забезпечення академічної свободи та доброчесності учасників освітнього процесу; вдосконалення внутрішньої системи якості освіти.

7. Очікувані результати.

Реалізація Стратегії сприятиме:

підвищенню актуальності та якості освіти в цілому;

подоланню територіальних відмінностей у якості дошкільної, загальної середньої освіти.

Ці результати конкретизуватимуться у:

створенні умов для здобуття всіма дітьми дошкільної освіти;

створенні рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

підвищенні рівня якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

удосконаленні змісту та технологій освіти;

впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій;

підвищенні професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;

забезпеченні функціонування якісного освітнього середовища для дітей з ООП;

роботіінклюзивно-ресурсного центру та розробленні і реалізації індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (здійснення корекційно-реабілітаційних заходів, психолого-педагогічного супроводу і обладнання робочих місць засобами для навчання таких дітей);

створенні умов для здобуття якісної позашкільної освіти відповідно до запитів населення;

покращенні матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів. 

ІІІ. СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

1.   Проект «Створення інклюзивного простору у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Створення безпечного, ґрунтованого на довірі, демократичного, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість здобувачів освіти, охоплених інклюзивною формою навчання.

Назва проєкту:

Створення інклюзивного простору у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

забезпечення рівного доступу до отримання освітніх послуг,

організація простору для навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами, враховуючи їх потреби та потенційні можливості.

Очікувані  результати:

üдоступна і якісна освіта для всіх дітей, незалежно від їх фізичних та інтелектуальних можливостей.

üрозширення соціального простору для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

üстворення ресурсних та сенсорних кімнат на базі закладів освіти, оснащення класних кімнат допоміжними засобами навчання.

üпідвищення професійної компетентності педагогів, щодо роботи з особами з особливими освітніми потребами.

üстворення мережі інформаційного взаємозв’язку з питань освітнього та системного психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами в контексті інклюзивної освіти.

üпросвітницька робота серед батьків, тісна співпраця з громадськістю.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Інклюзивно-ресурсний центр Дубровицької МР, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4281861

5134662

5960935

6436347

6911759

7657171

7657171

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Створення рівних умов для навчання і соціалізації кожної дитини з особливими освітніми потребами (ООП)

Забезпечення архітектурної доступності закладів освіти згідно державних будівельних норм, доступність прилеглої території до будівлі навчального закладу, безбар’єрний вхід до приміщень та безперешкодний рух усередині приміщень;

доступність до дверних і відкритих прорізів;

пристосованість для використання санвузлів, місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі. Створення безперешкодного

доступу до закладів освіти

(3 підйомники у міських ЗЗСО)

Міська рада

Відділ освіти, заклади освіти

2023-2027

Розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та дошкільної освіти, які впроваджують інклюзивну модель навчання.

Відділ освіти

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Проведення фахівцями ІРЦ комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

ІРЦ

Заклади освіти

2022-2028

Розроблення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з ООП командою психолого-педагогічного супроводу.

Заклади освіти

ІРЦ

Відділ освіти

2022-2028

Розробка системи освітніх послуг, що ґрунтується на принципах забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання  дитини з ООП в умовах закладу загальної середньої освіти

Створення ресурсних кімнат у закладах освіти: Дубровицька ЗОШ №1, Дубровицька ЗОШ №2, Берестівський ЗЗСО, Орв’яницький ЗЗСО, Селецький ЗЗСО, Зеленська гімназія.

Відділ освіти

ІРЦ

Заклади освіти

2023-2025

Забезпечення закладів освіти кваліфікованими кадрами (вчителі-дефектологи) для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг у закладах загальної середньої та дошкільної освіти для осіб з особливими освітніми потребами (введення в штати закладів освіти асистентів вихователів;логопедів.

Міська рада

Відділ освіти Заклади освіти

2022-2025

Здійснення системного професійного розвитку колективу закладу з питань інклюзивної освіти.

Відділ освіти

ІРЦ

Заклади освіти

2022-2028

Проведення комплексної оцінки та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

ІРЦ

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення участі осіб з особливими освітніми потребами в освітньому процесі й позаурочних заходах.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Забезпечення підвезення осіб з особливими освітніми потребами до закладів освіти.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2024

Залучення батьків дітей із особливими освітніми потребами до участі в освітньому процесі (проведення батьківських всеобучів, тренінгів для батьків, організація спільних заходів).

Заклади освіти

ІРЦ

Відділ освіти

2022-2028

Упровадження дієвої системи психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу (створення «шкільної служби медіації», проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу та заходів реагування, проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів).

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій дітям з особливими освітніми потребами

Аналіз освітніх потреб здобувачів освіти з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Пропагування позитивного ставлення до концепції інклюзії, дітей з ООП та можливостей їхнього навчання.

Заклади освіти

ІРЦ

Відділ освіти

202-2028

                     

 

2. Проект «Конкурентоспроможна мережа закладів освіти».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Оптимізація мережі закладів освіти

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість опорних закладів та їх філій,

кількість малокомплектних шкіл,

фактична наповнюваність класів відповідно до норм ЗУ “Про загальну середню освіту”,

частка витрат місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,

наявність та функціонування ІРЦ, ЦДЮТ, ДЮСШ,

кількість учнів на одне робоче місце за комп'ютером.

Назва проєкту:

Конкурентоспроможна мережа закладів освіти

Опис проєкту:

Проєкт передбачає створення конкурентоспроможної мережі закладів освіти Дубровицької міської ради, переоформлення установчих документів закладів освіти у відповідність  із Законом України «Про освіту»;   сприяє реалізації Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Метою  проекту є:

üЗабезпечення структурного і якісного розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища з наданням якісних освітніх послуг.

üСтворення оптимальної освітньої мережі шляхом реорганізації та  переформатування шкіл.

Завдання  проєкту:

o   Удосконалення системи прогнозування і розвитку дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти;

o   Забезпечення безперервності освіти в усіх її ланках задля можливості індивідуального вибору відповідно до освітніх потреб, нахилів та здібностей здобувачів освіти.

Очікувані результати (продукти проєкту):

Створення оптимальної мережі закладів усіх типів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів, особливостей функціонування закладів у місті і сільській місцевості. Створена мережа закладів освіти не створюватиме дефіциту коштів освітньої субвенції, який би була змушена покривати міська рада за рахунок власних доходів.

Період здійснення

2022-2028

 

Орієнтовна вартість проєкту, (тис. грн.)

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ЗЗСО (освітня субвенція)

Державний бюджет

оклад

66717,3

71454,2

71454,2

71454,2

71454,2

71454,2

71454,2

надбавки

37475,4

40136,1

36841,4

36841,4

36841,4

36841,4

36841,4

вислуга років

17199,6

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

престижність

20275,8

21715,4

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

доплати обов’яз-кового характеру

14075,2

15074,5

16188,3

16188,3

16188,3

16188,3

16188,3

перевірка зошитів

3733,0

3998,1

3998,1

3998,1

3998,1

3998,1

3998,1

класне керівництво

5490,1

5879,8

5879,8

5879,8

5879,8

5879,8

5879,8

завідування навчальними кабінетами,майстернями

1909,0

2044,5

3158,3

3158,3

3158,3

3158,3

3158,3

сертифікація

128,5

137,6

137,6

137,6

137,6

137,6

137,6

заслужений вчитель

42,9

45,9

45,9

45,9

45,9

45,9

45,9

Кандидат наук

16,2

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

інші види доплат(зо роб.в інкл.класі,позакл.робота з фізкульт.,обслуг.комп,ют.)

2755,6

2951,3

2951,3

2951,3

2951,3

2951,3

2951,3

заміна

1251,0

1339,9

1339,9

1339,9

1339,9

1339,9

1339,9

матеріальна допомого на оздоровлення

5878,8

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

винагорода

5878,8

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

стимулюючі

3472,8

3719,3

5797,3

5797,3

5797,3

5797,3

5797,3

напруженість і складність

1463,3

1567,2

1567,2

1567,2

1567,2

1567,2

1567,2

премія

2009,5

2152,2

4230,1

4230,1

4230,1

4230,1

4230,1

Всього оплата праці

134749,2

144316,4

144213,5

144213,5

144213,5

144213,5

144213,5

Нарахування

29644,82

31749,6

31726,97

31726,97

31726,97

31726,97

31726,97

Всього освітня субвенція

164394

176066

175940,5

175940,5

175940,5

175940,5

175940,5

Утримання ЗЗСО

Місцевий бюджет

оклад

12718,2

13621,2

13621,2

13621,2

13621,2

13621,2

13621,2

надбавки

230,6605

247,0374

247

247

247

247

247

вислуга років медичним сестрам

230,7

247,0

247

247

247

247

247

доплати обов"язкового характеру

11529,56

12348,16

12348,2

12348,2

12348,2

12348,2

12348,2

ШУП(нічні,прибир.туал.),святкові

1192,5

1277,2

1277,2

1277,2

1277,2

1277,2

1277,2

 за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я медичним працівникам

80,0

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

за класність водіям шкільних автобусів

95,7

102,5

102,5

102,5

102,5

102,5

102,5

до мінімальної зарплати

10161,3

10882,8

10882,8

10882,8

10882,8

10882,8

10882,8

матеріальна допомога на оздоровлення медичним сестрам

134,8

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

всього оплата праці

24613,21

26360,74

26360,8

26360,8

26360,8

26360,8

26360,8

нарахування на заробітну плату

5414,905

5799,364

5799,376

5799,376

5799,376

5799,376

5799,376

енергоносії

2236,9

2348,7

2348,7

2348,7

2348,7

2348,7

2348,7

електроенергія

1565,3

1643,6

1643,6

1643,6

1643,6

1643,6

1643,6

вода і водовідведення

29,1

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

інші енергоносії

642,4

674,6

674,5

674,5

674,5

674,5

674,5

допомога дітям сиротам на придбання спортивного одягу

80,6

86,3

86,3

86,3

86,3

86,3

86,3

утримання транспортних засобів

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

оплата послу (оплата торговельної націнки постачальнику друкованої продукції

50

50

50

50

50

50

50

інтернет послуги(Укртелеком,Інстрім,Київстар,Комлайн)

132

134

134

134

134

134

134

дератизація

49

293

293

293

293

293

293

обслуговування бухгалтерських програм

20

20

20

20

20

20

20

інші поточні видатки(екологічний податок)

55

55

55

55

55

55

55

всього ЗЗСО

33912,46

36164

36164,08

36164,08

36164,08

36164,08

36164,08

ЗДО

 

оклад

21156,0

22658,1

22658,1

22658,1

22658,1

22658,1

22658,1

надбавки

4042,088

4329,076

4329,1

4329,1

4329,1

4329,1

4329,1

вислуга років

322,1

345,0

345

345

345

345

345

престижність

3719,9

3984,1

3984,1

3984,1

3984,1

3984,1

3984,1

доплати обов’язкового характеру

6128,756

6563,897

6564

6564

6564

6564

6564

ШУП(нічні,прибиртуал), святкові

686,5

735,3

735,3

735,3

735,3

735,3

735,3

 за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я медичним працівникам

66,3

71,1

71,1

71,1

71,1

71,1

71,1

до мінімальної зарплати

5375,9

5757,6

5757,6

5757,6

5757,6

5757,6

5757,6

заміна тамчасово відсутнього працівника

3351,0

3588,9

3588,9

3588,9

3588,9

3588,9

3588,9

матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам та медичним сестрам

1436,6

1538,6

1538,6

1538,6

1538,6

1538,6

1538,6

винагорода педпрацівникам

1331,5

1426,0

1426

1426

1426

1426

1426

всього оплата праці

37445,86

40104,52

40104,7

40104,7

40104,7

40104,7

40104,7

Нарахування

8238,089

8822,994

8823,034

8823,034

8823,034

8823,034

8823,034

енергоносії

4453,9

4676,6

4676,6

4676,6

4676,6

4676,6

4676,6

електроенергія

1712,7

1798,3

1798,3

1798,3

1798,3

1798,3

1798,3

вода і водовідведення

293,7

308,4

308,4

308,4

308,4

308,4

308,4

теплопостачання

1320,0

1386,0

1386

1386

1386

1386

1386

інші енергоносії

1127,5

1183,9

1183,9

1183,9

1183,9

1183,9

1183,9

утримання транспортних засобів

70

70

70

70

70

70

70

інтернет послуги(Укртелеком,Інстрім,Київстар,Комлайн)

23

24

24

24

24

24

24

дератизація

40

40

40

40

40

40

40

інші поточні видатки(екологічний податок)

20

20

20

20

20

20

20

Всього ЗДО

50290,85

53758,11

53758,33

53758,33

53758,33

53758,33

53758,33

ЦДЮТ

 

оклад

1169,7

1252,8

1252,8

1252,8

1252,8

1252,8

1252,8

надбавки

514,7136

551,2583

551,2

551,2

551,2

551,2

551,2

вислуга років

222,7

238,5

238,5

238,5

238,5

238,5

238,5

престижність

292,0

312,7

312,7

312,7

312,7

312,7

312,7

доплати обов"язкового характеру

194,0229

207,7985

207,8

207,8

207,8

207,8

207,8

ШУП(нічні,прибир.туал.),святкові

26,5

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

до мінімальної зарплати

167,6

179,4

179,4

179,4

179,4

179,4

179,4

заміна тамчасово відсутнього працівника

11,2

12,0

12

12

12

12

12

матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам

72,4

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

винагорода педпрацівникам

72,4

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

напруженість і складність

51,2

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

премія

55,9

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

всього оплата праці

2034,4

2178,8

2178,8

2178,8

2178,8

2178,8

2178,8

нарахуванняна заробітну плату

447,6

479,3

479,3

479,3

479,3

479,3

479,3

енергоносії

110,8

118,7

118,6

118,6

118,6

118,6

118,6

електроенергія

52,5

56,2

56,2

56,2

56,2

56,2

56,2

вода і водовідведення

11,4

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

інші енергоносії

46,9

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

інтернет послуги(Укртелеком,Інстрім,Київстар,Комлайн)

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші поточні видатки

10

10

10

10

10

10

10

Всього ЦДЮТ

2604,8

2789,4

2789,2

2789,2

2789,2

2789,2

2789,2

ДЮСШ

 

оклад

1040,3

1114,1

1114,1

1114,1

1114,1

1114,1

1114,1

надбавки

187,7677

201,0992

201,1

201,1

201,1

201,1

201,1

вислуга років

187,8

201,1

201,1

201,1

201,1

201,1

201,1

престижність

 

 

 

 

 

 

 

доплати обов"язкового характеру

16,5316

17,70534

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

ШУП(нічні,прибир.туал.),святкові

0,0

0,0

 

 

 

 

 

до мінімальної зарплати

16,5

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

заміна тамчасово відсутнього працівника

5,6

6,0

6

6

6

6

6

матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам

100,5

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

винагорода педпрацівникам

100,5

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

напруженість і складність

55,9

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

премія

55,9

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

всього оплата праці

1451,206

1554,242

1554,3

1554,3

1554,3

1554,3

1554,3

Нарахування на заробітну плату

319,3

341,9

341,9

341,9

341,9

341,9

341,9

енергоносії

29,0

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

електроенергія

16,8

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

вода і водовідведення

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

інші енергоносії

11,2

12,0

12

12

12

12

12

інші поточні видатки

10

10

10

10

10

10

10

всього ДЮСШ

1809,5

1937,3

1937,3

1937,3

1937,3

1937,3

1937,3

Джерела фінансування:

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради

Ключові потенційні учасники проєкту:

Дубровицька міська рада

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради

Заклади освіти Дубровицької міської ради(учасники освітнього процесу)

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Оптимізація  мережі закладів освіти

1. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти

2022

 

2024

2027

 

Виготовлення проектної документації  будівництва нової школи в с. Колки.

+

 

 

 

 

 

 

 

Створення сучасного безпечного освітнього простору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раціональне використання бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення рівного доступу до профільного навчання у старшій школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення  рівного доступу дітей до якісної освіти шляхом формування та розвитку опорних закладів освіти та їх філій.

 

 

Перепрофілювання Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією та початковою школою).

Перепрофілювання Бережківського ліцею у  гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Бережницького ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

Перепрофілювання Бережницької гімназії у початкову школу з дошкільним підрозділом .

+

 

 

 

 

 

+

Перепрофілювання Берестівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Берестівського ліцею у гімназію (з початковою школою та філіями).

Присвоєння Берестівській  гімназії статусу опорного закладу з філіями Крупівська початкова школа, Нивецька початкова школа (за результатами конкурсу).

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

Перепрофілювання Великоозерянського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” у гімназію (з дошкільним відділенням,  початковою школою та філією Великочеремельська початкова школа).

+

 

 

Перепрофілювання Велюнського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

 Перепрофілювання  Велюнської гімназії у  початкову школу з дошкільним підрозділом.

+

 

 

 

 

 

+

Перепрофілювання Залузького ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Залузького ліцею у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Колківського ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Колківського ліцею у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Реорганізація Кривицької ЗОШ І-ІІІ ст. Шляхом приєднання до Трипутнянської гімназії з початковою школою.

+

 

 

Перепрофілювання Лютинського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

Перепрофілювання Лютинської гімназії  у  гімназію з дошкільним підрозділом.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

Перепрофілювання Мочулищенського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

+
 

 

 

Перепрофілювання Орв'яницького ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією та початковою школою).

Перепрофілювання Орв'яницького ліцею у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Осівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією, дошкільним відділенням та початковою школою).

Перепрофілювання Осівського ліцею у  гімназію (з дошкільним відділенням,  початковою школою .

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Сварицевицького ОЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією, початковою школою і філією) – Опорний заклад.

Перепрофілювання Сварицевицького ліцею у гімназію з початковою школою – Опорний заклад.

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Озерської філії у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

Перепрофілювання Зеленської філії у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

Ліквідація Лісівської філії.

 

+

 

Перепрофілювання Селецького ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Селецького ліцею в гімназію (з початковою школою).

+

 

 

+

 

 

 

 

Перепрофілювання Трипутнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

Перепрофілювання Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у гімназію №1 (з початковою школою).

+

 

 

Перепрофілювання Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2  у ліцей №2 (з гімназією та початковою школою).

Перепрофілювання Дубровицького ліцею №2 у гімназію з початковою школою.

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Дубровицького НВК “Ліцей — школа” у ліцей (з гімназією та  початковою школою (за рішенням засновника).

+

 

 

 

 

Перепрофілювання Заслуцького НВК “ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ” у  гімназію (з дошкільним відділенням та  початковою школою).

+

 

 

 

Перепрофілювання Крупівської ЗОШ І-ІІ ст. у  гімназію (з  початковою школою).

Перепрофілювання Крупівської гімназії у  початкову школу —  філію Берестівської гімназії.

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Нивецької ЗОШ І-ІІ ст. у  гімназію (з дошкільним відділенням та  початковою школою).

Перепрофілювання Нивецької гімназії у  початкову школу — філію Берестівської гімназії.

+

 

 

+

 

Перепрофілювання Підліснянського НВК “ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ” у  гімназію (з дошкільним відділенням та  початковою школою).

Перепрофілювання Підліснянської гімназії у  початкову школу (з дошкільним відділенням)

+

 

 

 

+

 

2. Оптимізація мережі закладів дошкільної освіти

2022

 

2024

2027

 

Реорганізація Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок»

+

 

 

Створення належних умов для всебічного та  повноцінного розвитку дітей.

Реорганізація Бережницького закладу дошкільної освіти «Веселка» у структурний підрозділ Бережницької початкової школи.

 

 

+

Реорганізація Велюнського закладу дошкільної освіти «Колосочок» у структурний підрозділ Велюнської початкової школи.

 

 

+

Реорганізація Лютинського закладу дошкільної освіти «Світлячок» у структурний підрозділ Лютинської гімназії.

 

 

+

Переведення Підлісненського дошкільного підрозділу «Барвінок» з короткотривалого перебування дітей у  цілоденне.

 

 

+

Збереження та вдосконалення існуючої мережі закладів дошкільної освіти

2022-2028

Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів освіти

Перелік заходів

Основний

виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

 Забезпечення функціонування оптимальної конкурентоспро-можної мережі закладів загальної середньої освіти.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Забезпечення подальшого ефективного функціонування інклюзивно-ресурсного центру.

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Приведення мережі закладів дошкільної освіти у відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Створення умов для повного залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в закладах дошкільної освіти громади.

Заклади дошкільної освіти

Відділ освіти

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій на здобуття освіти

Забезпечення запровадження систематичного моніторингу відповідності мережі закладів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, законодавчим вимогам щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, змісту здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки різних категорій здобувачів освіти; забезпечувати на підставі моніторингу передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Закріплення  за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування та забезпечити ведення відділом освіти обліку дітей дошкільного і шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Забезпечити функціонування ліцею з метою створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, запровадження профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладу освіти.

Відділ освіти

 Міська рада

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій на позашкільну освіту

Створення у центрі дитячої та юнацької творчості умов (гуртки, творчі об’єднання, відділи) для залучення здобувачів освіти до занять науково-технічною творчістю.

Директор ЦДЮТ

Відділ освіти

2022-2028

Сприяння подальшому розвитку мережі гуртків, творчих об’єднань в закладах позашкільної освіти для дітей сільських закладів освіти.

Директор ЦДЮТ

Відділ освіти

2022-2028

Приведення   штатного  розпису Дубровицької ДЮСШ до штатних нормативів та обсягів фінансових ресурсів, передбачених у бюджеті для фінансування закладу.

Директор ДЮСШ

Відділ освіти

2022-2028

                                   

 

 

3. Проект «Модернізація закладів освіти».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Сприяння модернізації закладів освіти та покращенню їх матеріально-технічної бази.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість закладів освіти, які  відповідають критеріям безпечного освітнього середовища

Назва проєкту:

Модернізація закладів освіти.

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

модернізація та поліпшення матеріально-технічної бази закладів дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, вчителям, батькам.

Завдання проєкту:

Ø  упровадження сучасного ресурсного забезпечення освітніх закладів, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення;

Ø  здійснення заходів з енергозбереження та дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування у процесі капітальних ремонтів, реконструкції будівель і приміщень, придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

Øстворення комфортних умов для цілісного розвитку дитини в закладах освіти, через створення безпечного розвивального середовища, належних санітарно-гігієнічних умов;

Ø  формування сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, педагогам і батькам.

Очікувані  результати:

üЗростання якості освітнього середовища в освітніх закладах громади.

üЗабезпечення доступності якісної освіти для учнів що проживають за межею пішохідні досяжності.

üБезпека школярів  під час перевезення.

üПокращення умов для зберігання, технічного обслуговування та поточного ремонту шкільних автобусів.

üЗабезпечення Протипожежної безпеки учасників освітнього процесу.

üБезпечна організація і здійснення заходів з питань пожежної безпеки та цивільного захисту

üЗахист життя і здоров’я людей та запобігання загоряння

üЗбереження здоров’я працівників та забезпечення безпечних  та комфортних умов праці.

üЗменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефектив-них технологій.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Інклюзивно-ресурсний центр Дубровицької МР, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Удосконалення та модернізація  матеріально-технічної бази закладів освіти

9 926,316

92 660,

000

133 550,000

159 400,000

106 400,000

106 400,000

106 400,000

Інформатизація та комп’ютеризація освітньої галузі

3500,000

4000,000

3500,000

4500,000

4500,000

3500,000

4500,000

 

Охорона життя і здоров’я учасників освітнього процесу, створення безпечних умов праці

 

3373000,00

395000,00

3552500,00

417500,00

981500,00

3273100,00

944500,00

З них:

Організація підвезення

2477000,00

128000,00

2729000,00

130000,00

130000,00

2940000,00

30000,00

Пожежна безпека та безпечні умови праці

714000,00

152000,00

691500,00

169500,00

717500,00

213100,00

729500,00

Цивільний захист

33000,00

14000,00

31000,00

17000,00

33000,00

19000,00

35000,00

Охорона праці

149000,00

101000,00

101000,00

101000,00

101000,00

101000,00

150000,00

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Удосконалення та модернізація  матеріально-технічної бази закладів освіти

Будівництво навчально-виховного комплексу в с. Колки (школа + садок)

УКБ

 

Міська рада

2022-2025

Капітальний ремонт котельні Лютинського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Технічне переоснащення системи опалення Крупівської ЗОШ І-ІІст.

Міська рада

Відділ освіти

2022

Технічне переоснащення системи опалення Орв'яницького ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Технічне переоснащення системи опалення Зеленської філії Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Технічне переоснащення системи опалення Лютинського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Доукомплектування тепломеханічного обладнення котельні з заміною теплотраси Озерської філії Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Технічне переоснащення системи опалення Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Технічне переоснащення системи опалення Трипутнянського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Технічне переоснащення системи опалення Дубровицького ЗДО №1

Міська рада

Відділ освіти

2026

Технічне переоснащення системи опалення Дубровицького ЗДО №4, Бережківського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2027

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) Дубровицького ЗДО №4

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Капітальний ремонт будівлі (ремонт тамбурів, ремонт спортивного залу, ремонт навісів) Дубровицького ЗДО №1

Міська рада

Відділ освіти

2024-2027

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Орв'яницького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Дубровицької ЗОШ І-ІІІст. №2 

УКБ

Міська рада

2022-2024

Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Сварицевицького ОЗЗСО

УКБ

Міська рада

2022-2025

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, капітальний ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Селецького ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі,утеплення фасаду, ремонт внутрішніх приміщень) Сварицевицького ЗДО

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №2 Бережницького ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2027

Капітальний ремонт покрівлі Бережківської ЗОШ

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон Лютинського ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2023-2025

Капітальний ремонт покрівлі Озерської філії Сварицевицького ОЗЗСО

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт покрівлі Селецького ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт покрівлі Трипутнянського ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицького ДНЗ № 5 «Світлячок»

УКБ

Міська рада

2022-2024

Капітальний ремонт покрівлі Крупівської ЗОШ

УКБ

Міська рада

2025

Капітальний ремонт покрівлі Зеленської філії Сварицевицького ОЗЗСО

УКБ

Міська рада

2025

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт (заміна вікон) Заслуцького НВК

УКБ

Міська рада

2023

Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Дубровиця

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт  (заміна вікон ) Великоозерянського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2021-2024

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Осівського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Великоозерянського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Лютинського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Залузького ЗДО, Берестівського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Озерського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Селецького ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Мочулищанського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Дубровицької ЗОШ №2

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт харчоблоку Селецького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт харчоблоку Дубровицької ЗОШ №1

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт харчоблоку Осівського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт харчоблоку Залузького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Великоозерянського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Орв'яницького ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт харчоблоку Мочулищанського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт харчоблоку Бережківського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт харчоблоку Лютинського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт харчоблоку Трипутнянського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Берестівської ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Селецького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Дубровицької ЗОШ №2

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Осівського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2026

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Орв'яницького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Створення умов для розвитку профільної освіти в частині проживання дітей в пансіоні

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Виготовлення ПКД по реконструкції приміщення пансіону (100 тис.грн).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Проведення реконструкції приміщення пансіону (50000,000 тис. грн).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Забезпечення меблями та інвентарем пришкільного пансіону (2000,000 тис. грн).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Реалізація повного утримання учнів, які проживатимуть в пансіоні, включаючи трьохразове харчування (100 учнів) (80 тис.грн щомісячно).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Інформатизація та комп’ютеризація освітньої галузі

Забезпечення ЗЗСО та ЗДО навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Заміна застарілої комп’ютерної техніки.

Міська рада

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Створення комп’ютерної мережі ЗЗСО та ЗДО з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних технологій навчання. Формування єдиного інформаційного простору шляхом:

створення та використання корпоративної мережі на базі операторів зв’язку;забезпеченняфункціо-нування освітнього порталу.

Відділ освіти

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Забезпечення виконання програми інформатизації та комп’ютеризації ЗЗСО та ЗДО.

Міська  рада

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення ЗЗСО та ЗДО програмно-технічними засобами з фільтрації контенту та мережевої безпеки.

Заклади освіти

 

Відділ освіти

2022-2028

Під’єднання та користування широкосмуговим інтернетом ЗЗСО та ЗДО.

Міська рада

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2025

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів із впровадження дистанційного навчання

Відділ освіти

 

Заклади освіти

2023-2025

Забезпечення інформаційної, навчальної та методичної підтримки дистанційної освіти

Міська рада

Відділ освіти Заклади освіти

2022-2025

Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у освітній процес шляхом: проведення тренінгів з вчителями;

впровадження профільних спецкурсів;

навчання педагогічних працівників комп’ютерних технологій тощо

Відділ освіти

 

Заклади освіти

2022-2028

Створення електронних бібліотек у ЗО та єдиного інформаційного середовища. Оснащення бібліотек комп’ютерною, копіювально-розмножувальною, проектною, відео-, аудіо- технікою тощо

Дубровицька центральна міська бібліотека

Заклади освіти

2022-2028

Створення системи веб-сайтів усіх ЗЗСО та ЗДО

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення моніторингу ефективного використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з електронними засобами

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення закладів освіти електронними засобами і програмними продуктами для організації та контролю за освітнім процесом

Відділ освіти

Заклади освіти

 

2022-2028

Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Створення платформи для:

проведення олімпіад, конференцій, семінарів;

функціонування освітніх мережних спільнот учителів;

дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

надання інформаційно-методичної допомоги керівникам та педагогічним працівникам

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення дистанційних олімпіад з різних предметів

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, що перебувають на довготривалому лікуванні. Удосконалення організаційної структури управління процесом дистанційного навчання

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2024

Організація підвезення

Придбання шкільних автобусів (співфінансування)

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Технічний контроль та страхування шкільних автобусів 

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Будівництво  гаражних приміщень для шкільних автобусів

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Пожежна безпека та безпечні умови праці

Придбання нових  вогнегасників для закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Перезарядка   вогнегасників для закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищ.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Обладнання автоматичною пожежною сигналізацією приміщення навчальних закладів та виведення сигналу про її спрацювання на пульт.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Заключення договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення технічного обслуговування установок пожежної автоматики.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Обладнання будівлі навчальних закладів пристроями блискавкозахисту.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Укомплектування пожежних кранів пожежними рукавами та стволами.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення технічного обслуговування пожежних кранів і перевірка їх на працездатність шляхом пуску води.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Навчання керівного складу закладів освіти питань пожежної безпеки.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення електротехнічних вимірів внутрішніх, зовнішніх, мереж електропостачання, приміщень  закладів освіти 

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення заміни дільниці електромережі, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки та правил улаштування електроустановок.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення  перевірки працездатності пожежних гідрантів на території навчальних закладів

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Виготовлення стендів з питань пожежної безпеки, наочної протипожежної агітації, плани евакуації людей на випадок пожежі.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Заміна горючих матеріалів якими облицьовані стіни на шляхах евакуації.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Заміна дверей та люків на протипожежні сертифіковані.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Цивільний захист

Навчання керівного складу закладів освіти питань цивільного захисту.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Приведення у відповідність до вимог нормативних документів захисні споруди опорних закладів цивільного захисту.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Охорона праці

Проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Придбання спецодягу

 

 

2022-2028

Забезпечення працівників мийними й знезаражувальними засобами.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Виготовлення стендів з питань охорони праці.

Заклади освіти

Заклади освіти

2022-2028

                             

 

4.   Проект «Якісна дошкільна освіта для кожної дитини громади».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення  якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Збереження та розбудова мережі закладів дошкільної освіти, їх модернізація, інформатизація та якісне харчування за принципами НАССР.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою.

Назва проєкту:

Якісна дошкільна освітадля кожної дитини громади.

Опис проєкту:

 

Проєкт розрахований  намодернізацію закладів дошкільної освіти Дубровицької міської ради відповідно до вимог реформування освітньої галузі.

Проєкт передбачаєстворення абсолютно нового освітнього середовища для дітей дошкільного віку, навчальної інфраструктури, що включає чотири обов’язкові компоненти: енергоефективність, безбар’єрність, безпека й новий мотивуючий дизайн;

  сприяєпокращенню надання освітніх послуг, в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами

Метою проєкту є:

реформування освітньої галузі з метою забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури;

підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

перетворення освіти на чинник економічного зростання, джерела національної єдності;

забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності;

 розвиток мотивації досягнення успіху здобувачів освіти та педагогів шляхом матеріального заохочення;

формування патріота, конкурентноспроможної особистості - випускника ЗДО;

 удосконалення процесу впровадження інклюзивного навчання у закладах дошкільноїосвіти;

зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

удосконалення системи державно-громадського управління;

інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

Очікувані  результати:

üзабезпечення умов для реформування освітньої галузі Дубровицької міської ради;

üфункціонування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах;

üудосконалення мережі закладів  дошкільної освіти, створення опорних ЗДО ;

üзабезпечення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

üпідготовка вмотивованого педагога-фахівця, підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін; •підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи;

üпідготовка випускника закладу дошкільної освіти – усебічно розвиненої особистості, до навчання в НУШ;

üстворення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту освіти.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР,  заклади дошкільної освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість(тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1239,3

1391,5

1484,3

1484,3

1484,3

1484,3

1484,3

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Розвиток системи дошкільної освіти

Проведення моніторингу  здоров’я дітей дошкільного віку

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Зміцнення матеріально-технічної  бази спортивних майданчиків закладів дошкільної освіти.

Відділ освіти

Міська рада

2022-2028

Відзначення кращих ЗДО  за результатами  діяльності та нагородження  з нагоди святкових та ювілейних дат.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Організація заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Співпраця з дошкільними закладами інших ОТГ, районів, області: проведення спільних семінарів, днів відкритих дверей тощо.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Проведення конкурсів педагогічної майстерності серед вихователів та інших працівників дошкільних закладів.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Проведення  педагогічних читань з питань дошкільної освіти та виставки  дидактичних матеріалів.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Організація, проведення  та   участь у конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної освіти (зокрема, «Кращий сайт дошкільного закладу», фестиваль «Гармонія руху» тощо).

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Забезпечення підготовки  збірників, дитячих ігор, наочності для дітей дошкільного віку.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Організація якісного, здорового та безпечного харчування

Забезпечення харчування дітей у ЗДО відповідно до чинного законодавства.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Вдосконалення професійного рівня працівників щодо  впровадження системи безпечності харчування НАССР.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Покращення матеріально-технічної бази харчоблоків в ЗДО згідно вимог НАССР

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Узгодження переліку та розширення асортименту якісних продуктів харчування з постачальниками за оптимальними цінами.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Контроль за роботою комісій з бракеражу продуктів харчування  і продовольчої сировини в ЗДО.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами

Забезпечення рівного доступу до закладів дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Обладнання дошкільних закладів пандусами, підйомниками з урахуванням можливостей дітей з особливими освітніми потребами.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Створення та обладнання у ЗДО ресурсних кімнат.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 

1.   Проект «Професійний розвиток педагога».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення ефективності надання освітніх послуг

Операційна ціль:

Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість педагогічних працівників, які успішно пройшли атестацію, сертифікацію, показали високі результати у професійних конкурсах.

Назва проєкту:

Професійний розвиток педагога

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

üзабезпечення системного професійного зростання педагогів;

üорганізація інноваційного простору для професійної комунікації педагогів із  врахуванням їх запитів та потенційних можливостей.

Очікувані  результати:

üПідвищення рівня науково-методичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогів як складової забезпечення якості освітніх послуг;

üстворення інформаційного простору громади, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес;

üПідвищення статусу та авторитету професії педагога в суспільному житті громади.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

650, 000

650,000

650,000

 

650,000

 

650,000

 

650,000

 

650,000

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Створення  умов для професійного розвитку, підтримки та консультування педагогічних працівників

Створення та забезпечення роботи Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дубровицької міської ради з питань підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

Міська рада

 

Відділ освіти,

культури, туризму, молоді та спорту

2022

Надання консультативної підтримки педагогам:

з питань планування та визначення індивідуальної траєкторії професійного розвитку;

у розробці документів закладу освіти щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у т.ч. з використанням технологій дистанційного навчання.

Відділ освіти

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Проведення  супервізій.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Надання психологічної, науково-методичної. підтримки педагогам Сприяння участі педагогів у сертифікації, у підготовці експертів з питань 2023-2025 інституційного аудиту, супервізорів закладів освіти.

Заклади освіти

ЦПР,

відділ освіти

2022-2028

Забезпечення функціонування системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників, поширення та упровадження педагогічного досвіду

Діагностика рівня компетентності педагогів з метою виявлення внутрішніх стимулів їх професійного самовизначення та саморозвитку.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2025

Оновлення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності педагогів:

забезпечення функціонування мережі предметних територіальних методичних форм роботи;

організація та проведення навчальних тренінгів, науково-методичних семінарів, конференцій, практикумів, інтруктивно-методичних нарад;

розвиток напрямків співпраці з Ріненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, управлінням ДСЯО у Рівненській області  щодо професійного удосконалення педагогів;

забезпечення участі педагогів у конкурсах професійної майстерності («Учитель року». «Ярмарок педагогічної творчості», «Кращий заклад загальної середньої (дошкільної, позашкільної) освіти», «Вихователь року», «Класний керівник року» , «Джерело творчості» тощо).

ЦПРПП

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Пропагування досвіду навчально-педагогічної, управлінської, науково-методичної, виховної діяльності педагогів у соціальних мережах, на сайті відділу освіти, інтернет-ресурсах ЗЗСО.

Відділ освіти

ЦПРПП

 

Заклади освіти

2022-2028

Участь у територіальних, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-методичних педагогічних заходах.

Відділ освіти

ЦПРПП

Заклади освіти

2022-2028

Оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у контексті вимог діючого законодавства та Нової української школи

Аналіз запитів педагогів щодо тематики та форми підвищення кваліфікації .

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Формування бази даних програм підвищення кваліфікації.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій  педагогів щодо  підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти:

організація навчання педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації при Рівненському ОІППО;

сприяння організації навчання педагогів на онлайн-платформах МОН України.

Заклади освіти

Міська рада

Відділ освіти

ЦПРПП

2022-2028

Упровадження сучасних технологій та методик підвищення кваліфікації педагогів протягом атестаційного періоду:

навчання педагогів на «робочому місці»;

здійснення обміну практичним досвідом та взаємного стажування педагогічних працівників;

розвиток інституту педагогічного наставництва;

 навчання педагогів практиці написання грантових проєктів для залучення інвестицій на розвиток освітніх закладів.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Забезпечення мотивації праці педагога. Реалізація гарантії держави на соціально-економічну підтримку вчителя

Впровадження заходів матеріального і нематеріального стимулювання  праці педагога.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Забезпечення підвезення педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотньому напрямку (аб. 6 п. 2 ст. 66 ЗУ «Про Освіту»).

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Забезпечення безкоштовного проходження щорічних медичних оглядів.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Профілактика психоемоційного вигоряння та здоровя педагогів, організація дозвілля

Забезпечення створення роботодавцями та профспілковими комітетами на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності, що передбачено Національною стратегією оздоровчої рухової активності в Україні  на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Забезпечення реалізації прав та інтересів працівників освіти у сфері духовного , культурно-освітнього  та фізичного розвитку, підтримки творчих аматорських колективів та спортивних команд.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Створення у закладах освіти умов для психологічного розвантаження педагогічних працівників.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Організація спільно з радою профспілки щорічних спартакіад та туристичних зльотів серед працівників закладів освіти.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Залучення освітянських колективів до участі у місцевих, регіональних, всеукраїнських конкурсах і фестивалях.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

                     

 

 

 

 

2.   Проєкт «Здорова дитина – здорова нація».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення ефективності надання освітніх послуг

Операційна ціль:

Популяризація засад здорового способу життя та фізичної культури і спорту.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Створення концепції дитячого спортивного дозвілля.

Назва проєкту:

Здорова дитина – здорова нація.

Опис проєкту:

 

Проєкт передбачаєрозвиток особистості засобами фізичної культури і спорту.

Метою  проєкту є:

формування умов до рухової активності та здорового способу життя, забезпечення доступності спорту для дітей та учнівської молоді, залучення їх до занять спортом,підготовки спортсменів для резервного спорту

Завдання  проєкту:

üгармонійний розвиток особистості;

üзміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту;

üрозвиток їх здібностей в обраному виді спорту;

üзбільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів та змагань;

üпідготовка спортивного резерву для збірних команд України з видів спорту.

Очікувані  результати:

Ø  Збільшення кількості учнівської молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

Ø  збільшення щороку учнів, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних та серцево-судинних захворювань;                

Ø  створення та поширення інноваційного досвіду роботи з організації фізичного виховання та спорту;

Ø  залучення громадських організацій у підтримці розвитку спорту серед учнівської молоді;

Ø  безпечне навчання, виховання, розвиток, соціалізація;

Ø  гідне представлення держави у міжнародному співтоваристві.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Дитячо-юнацька спортивна школа Дубровицької міської ради, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість(тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

230,00

250,00

280,00

330,00

370,00

390,00

420,00

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Створення належних умов для реалізації освітніх завдань у сфері фізичної культури та спорту

Оновлення мережі мультифункціональних спортивних майданчиків та спортзалів, інвентаря та технічних засобів навчання.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2028

Організація на території закладів освіти місця для велопарковок з метою популяризації використання велосипедів для пересування.

Заклади освіти

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій спортивних залів та майданчиків в закладах освіти.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2028

Формування висококваліфікованої спільноти вчителів фізичної культури

Активізація роботи педагогічного складу щодо підвищення  професійної компетентності.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Налагодження координації та співпраці з тренерами різного спортивного спрямування.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Посилення гурткової та позаурочної роботи з різних видів спорту.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Створення безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти  при викладанні шкільного предмету «Фізична культура»

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час уроків фізичної культури у закладах освіти.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Організація роботи спеціальних медичних груп для здобувачів освіти.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Залучення здобувачів освіти до спортивних змагань та челенджів з різних видів спорту в очному та онлайн- форматах.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Інформаційне забезпечення. Заходи щодо поліпшення навчально-методичного забезпечення роботи дитячо-юнацької спортивної школи

Навчання      та  підвищення       кваліфікаціїтренерів-викладачів ДЮСШ

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Участь тренерів ДЮСШ у семінарах-практикумах, науково-практичних конференціях, засіданнях Федерацій з видів спорту.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних,  очно-заочних заходах, рукописів навчальної літератури та науково-методичних  розробок за напрямами позашкільної  освіти.

Відділ освіти

ДЮСШ

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення   педагогічною та науково-методичною літературою.

Відділ освіти

ДЮСШ

Заклади освіти

2022-2028

Популяризація діяльності закладу через висвітлення подій,     досягнень вихованців та тренерів ДЮСШ на веб-сайтах закладу  та відділу освіти,    культури, туризму, молоді та спорту  Дубровицької міської ради, в засобах масової інформації, соцмережах.

Відділ освіти

ДЮСШ

Заклади освіти

2022-2028

Приведення штатного розпису    ДЮСШ до визначених потреб.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Вивчати, узагальнювати та поширювати досвід ведучих тренерів-викладачів.

Відділ освіти

ДЮСШ

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

üСтворення та поширення інноваційного досвіду роботи з організації фізичного виховання та спорту;

üзбільшення кількості штатних одиниць ДЮСШ;

üпідвищення фахового рівня тренера, залучення до постійного самовдосконалення шляхом вивчення передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи;

üпопуляризація роботи відділень ДЮСШ  та тренерського складу закладу.

Заходи щодо забезпечення доступності позашкільної освіти

Забезпечити навчання в ДЮСШ дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також талановитих та обдарованих дітей (переможців Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів, змагань).

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

 Організовувати участь вихованців ДЮСШ Дубровицької міської ради в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

Проводити внутрішньошкільні, змагання та приймати участь у міських, районних спортивно-масових заходах.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üЗбільшення щороку учнів, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних та серцево-судинних захворювань;

üзбільшення кількості учнівської молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

üбезпечне навчання, виховання, розвиток, соціалізація.

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу

У межах кошторису забезпечувати відділення з видів спорту спортивним інвентарем та сучасним технічним  обладнанням.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Утримувати в належному стані обладнання, інвентар та приміщення ДЮСШ.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üЗалучення громадських організацій у підтримці розвитку спорту серед учнівської молоді;

üздійснення модернізації спортивних споруд

Медичне забезпечення і контроль

Створення медичного кабінету ДЮСШ та введення у штат закладу медичного працівника.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

2022-2023

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üЗабезпечення контролю за станом здоров’я учнів ДЮСШ

Міжнародне співробітництво

Сприяти участі тренерів-викладачів та вихованців Дубровицької ДЮСШ  у міжнародних змаганнях для обміну досвідом.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üГідне представлення держави у міжнародному співтоваристві

                     

 

3.     Проєкт «Інноватика в освітньому процесі»

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення ефективності надання освітніх послуг

Операційна ціль:

Сприяння впровадженню інновацій у закладах освіти громади.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Покращенняпоказниківдержавноїпідсумковоїатестації  тазовнішньогонезалежногооцінювання  випускників  закладівосвітиДубровицької міськоїради;

Мотиваційна готовність педагогів до роботи в інноваційному освітньому середовищі.

Назва проєкту:

Інноватика в освітньому процесі

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

üзабезпечення якості освітніх послуг шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій;

üстворення та розвиток інноваційного освітнього простору для професійного зростання педагогів та формування інтелектуального учнівського потенціалу громади.

Очікувані  результати:

ØЗбільшеннякількостіпедагогів,  готових до впровадженняінновацій;

Øактивізація інтеграції  інноваційних технологій в освітній процес.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, ЦПРПП, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

230,00 тис.

250,00 тис.

280,00 тис.

330,00 тис.

370,00 тис.

390,00 тис.

420,00

тис.

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Розвиток  інноваційного освітнього простору , що ґрунтується на новихметодологічнихзасадах, сучасних дидактичнихпринципахта психолого-педагогічних теоріях,якірозвиваютьдіяльнісний підхіддонавчання

Створеннядодатковоїмотиваціїпедагогівзарахуноквизнанняпрофесійних досягнень та  фінансовоїнагороди:

присвоєннязвання«Старшоговчителя»та«Вчителя-методиста»;

додатковівиплатиуразіуспішногопроходженнясертифікації;

преміюванняпедагогівзапідготовкупереможціволімпіадтаконкурсівобласного,всеукраїнськоготаміжнародногорівнів;

представленнядоприсвоєнняпочесногозвання"ЗаслуженийпрацівникосвітиУкраїни"та"Заслужений вчительУкраїни".

Міська рада

 

Відділ освіти,

культури, туризму, молоді та спорту

2022

2022-2028

Проведенняпсихолого-педагогічних       тренінгів щодо подолання супротивувчителівдозастосування               інновацій.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

2022-2028

Організаціязустрічейпедагогівзнауковцямитапедагогами-новаторами,якізаймаються інноваційноюдіяльністю.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Покращення професійноїкомпетентності педагогів зарахуноковолодіння інноваційними  освітнімитехнологіями, постійногоудосконалення методівнавчання.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Налагодженняспівпрацізакладів освітигромади з РОІППО,закладами      вищоїосвітирегіону з питань упровадження інноваційних освітніх технологій.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Створення та поповнення бази даних «Інноваційцні освітні технології в закладі освіти»

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Стимулювання спроможності  педагогічнихпрацівниківобиратита  конструюватипедагогічнийпроцесзабудь-якимиінноваційцними моделями,зокремаавторськими.

Заклади освіти

ЦПРПП

2022-2028

Упровадження   ефективнихінноваційнихтехнологійвосвітнійпроцес

Сприяння розробці педагогами авторських навчальних  програм, дидактичних засобів та програмних продуктів.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Розвиток експериментальної, науково-дослідницької діяльності педагогічних працівників.

Заклади освіти

 

ЦПРПП

Відділ освіти

2022-2028

Пропагування досвіду іннова-ційної навчально-педагогіч-ної, управлінської діяльності педагогів у соціальних мережах, на сайті відділу освіти, інтернет-ресурсах ЗЗСО.

Відділ освіти

ЦПРПП

 

Заклади освіти

2022-2028

Пошуктавсебічнапідтримкапедагогів-винахідників,педагогів-новаторів.

Відділ освіти

ЦПРПП

Заклади освіти

2022-2028

Розробка та реалізація  територіального проєкту «Педагог-новатор».

Відділ освіти

ЦПРПП

Заклади освіти

2024-2028

Осучаснення компютерних мереж відповідно до інноваційного освітнього простору

Розвиток системи дистан-ційноїосвіти,якасприяєоновленнюформ,засобів,технологійтаметодів викла-дання дисциплін;розши-ренню доступу до знаньдлявсіхрівнівнаселеннязурахуванням можливостіпобудовивласноїтраєкторіїнавчання.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Сприяннявиборузакладамиосвіти якісноїплатформи для організації дистанцій-ного/змішаного  навчання.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

 Організаціянавчально-практичних тренінгівщодороботиіззастосункамиобраної платформита методикиїхвикористання.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

2022-2028

Упроовадження сучасних технологій та методик підвищення кваліфікації педагогів на інноваційних онлайн-платформах МОН України.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Забезпечення  підтримки  урозгортанні хмароорієнтованогонавчального    середовищадлякожногозакладу освіти; в організації системи роботи з обдарованою учнівською молоддю, у створенні інформаційних баз даних.          

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Стимулювання участі педагогів, учнів у конкурсах експериментального, інноваційного, науково-дослідниць-кого спрямування та забезпечення  їх методичного супроводу.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДО ВИСОКОЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ

 

1.   Проект «Обдарована молодь – інтелектуальний потенціал громади»

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

Операційна ціль:

Забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість здобувачів освіти, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію, зовнішнє незалежне оцінювання,  показали високі результати в  конкурсах інтелектуального, творчого, науково-дослідного спрямування.

Назва проєкту:

Обдарована молодь – інтелектуальний потенціал громади

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

üСтворення умов для розвитку інтелектуальних, творчих, науково-дослідницьких можливостей обдарованої учнівської молоді;

üорганізація інноваційного простору для формування інтелектуальної, творчої учнівської еліти громади;

üрозбудова  інфраструктури  громади задля залучення дипломованої обдарованої молоді  у процес економічного, культурного, духовного розвитку Дубровиччини.

Очікувані  результати:

Ø  Збільшення відсотка охоплення обдарованої учнівської молоді  конкурсами інтелектуального, творчого спрямування, індивідуалізація розвитку  обдарованих дітей  за  особистими здібностями, нахилами, уподобаннями.

Ø  Підвищення рівня якості освіти, формування інтелектуальної , творчої учнівської еліти, пропагування досягнень учнівської молоді.

Ø  Моральне  заохочення та підтримка обдарованої учнівської молоді,  педагогів-наставників, формування конкурентоспроможної, компетентнісно-зорієнтованої особистості.

Ø  Забезпечення мотиваційної складової організації роботи з обдарованою учнівською молоддю, покращення результативності участі учнівських команд в конкурсах інтелектуального, творчого спрямування.

Ø  Створення сучасного інноваційного освітнього середовища для забезпечення розвитку та підтримки обдарованих дітей.

Ø  Акцентування уваги владних структур на проблемах та ініціативах інтелектуальної учнівської еліти, формування якостей лідерства в учнів. Забезпечення підтримки роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, ЦПРПП, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

100, 000

100,000

100 ,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Розвиток та підтримка інтелектуальних, творчих здібностей учнівської молоді

Організація роботи з виявлення та розвитку творчого потен­ціалу і здібностей обдарованих учнів.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Діагностика  здібностей, нахилів здобувачів освіти, укладання  інформаційних баз даних, проєктів «Обдарованість».

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення І (відбіркового територіального) етапу інтелектуальних, творчих конкурсів учнівської молоді

(олімпади, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів тощо), забезпечення участі учнівських команд в обласному, всеукраїнському етапах конкурсних змагань.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Проведення свята вшанування обдарованої учнівської молоді «Надія Дубровиччини»

Заклади освіти

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Стимулювання обдарованої учнівської молоді, педагогів закладів освіти за високі результати в конкурсах інтелектуального, творчого спрямування на районному, обласному та всеукраїнському рівнях.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення

роботи мережі гуртків, студій, учнівських об’єднань з поглиблення знань, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Пропагування досягнень учнів в інтернет-ресурсах, видання альманаху «До вершин знань».

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Підвищення рівня професійної підготовки педагогів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю, співпраця з органами місцевого самоврядування

Організація методичних заходів для педагогів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю, навчальних занять, консультацій для учнів-учасників змагань інтелектуального, творчого спрямування в практичній площині, в інтернет-ресурсах;

функціонування територіа-льної Школи креативного педагога з питань організації роботи з обдарованою учнівською молоддю;

співпраця з кабінетом роботи з обдарованими учнями Рівненського ОІППО.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Забезпечення умов для інтелектуального, творчого зростання учнівської молоді шляхом:

використання варіативної складової освітньої програми закладів освіти;

упровадження інноваційних навчальних технологій в освітній процес як умови розвитку інтелектуального рівня учнів.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Проведення ділових зутрічей, нетворкінгів обдарованої учнівської молоді з керівниками Дубровицької міської ради, депутатським корпусом територіального, районного, обласного рівнів.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

2.   Проект «Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»

 

Напрям:

Розвиток освіти

 

Стратегічна ціль:

Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

 

Операційна ціль:

Забезпечення права дітей на якісну позашкільну освіту.

 

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою;

кількість гуртків, створених на базі ЦДЮТ.

 

Назва проєкту:

Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»

 

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

створити нові підходи до проектування освітнього простору ЦДЮТ, спрямованого на надання дітям якісної, практично спрямованої освіти, потребують переосмислення та оновлення змісту освітньої діяльності й передбачають:

üвисокий рівень підготовки педагога-професіонала, який здатний вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, розвинутийого індивідуальні здібності й талант, а також спроможний оперативно приймати стратегічні рішення з огляду на кон’юнктуру освітніх послуг;

üгнучку систему асортименту освітніх послуг, технологій і процесів їх реалізації з урахуванням вимог суспільства;

 

Очікувані  результати:

Ø  Дотриманнязаконодавстваусферіпозашкільноїосвіти,забезпеченняреалізаціїправакожногонапозашкільнуосвіту;

Ø  надання якісних освітніх послуг за різними напрямами позашкільної освіти на всій   території громади;

Ø  збільшення   охопленнядітей  позашкільноюосвітою на всій території  громади;

Ø  відповідність діяльності ЦДЮТ потребам і запитам суспільства;

Ø  особистісний і професійний розвиток дитини;

Ø  безпечненавчання,виховання,розвиток,соціалізація;

Ø  створення комфортних умов для творчого розвитку дитини в ЦДЮТ.

 

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

 

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Центр дитячої та юнацької творчості Дубровицької міської ради, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

 

Період виконання

2022-2028 рр.

 

Орієнтовна вартість (грн)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

417,5 тис.

812,5 тис.

1222,5 тис.

577,5 тис.

177,0 тис.

569,0 тис.

69,0 тис.

 

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

 

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

 

Забезпечення конституційних і державних гарантій щодо доступності здобуття  позашкільної  освіти  дітей громади

 

Створення на базі ЦДЮТ

нових гуртків (шляхом збільшення годин гурткової роботи) за напрямами  позашкільної освіти:

еколого-натуралістичний напрям;  

природничо-краєзнавчий;

науково-технічний напрям:  

    гуртки робототехніки;  

    конструювання;

    програмування;

відкриття  гуртків від ЦДЮТ в сільській місцевості

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Забезпечення участі вихованців гуртків ЦДЮТ у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких,  науково-технічнихмасових  заходах.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Підтримка та матеріальне стимулювання педагогічних працівників та вихованців  ЦДЮТ за високі досягнення в обласних, всеукраїнських,   міжнародних конкурсах.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Започаткувати хореогра-фічний фестиваль ім. Федора Кренька «Танець скликає друзів».

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2023-2028

 

 Інформаційне забезпечення.

Поліпшення навчально-методичного забезпечення  ЦДЮТ та якості

позашкільної освіти

 

Навчання       та  підвищення      кваліфікаціїпедагогів ЦДЮТ

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, очно-заочних заходах, конкурсах педагогічної майстерності, рукописів навчальної літератури  та науково-методичних розро-бок за напрямами позашкільної  освіти серед педагогів-позашкільників.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Участь педагогічних  працівників ЦДЮТ у семінарах-    практикумах, науково-практичних конференціях, круглих столах з питань   позашкільної освіти різних     рівнів.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

Відділосвіти, культури, туризму, молоді та спорту

Дубровицької міської ради

ЦДЮТ

2022-2028

Приведення штатного розпису ЦДЮТ до визначених потреб

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

Щорічно до  01.09.

 

Популяризація діяльності  закладу через висвітлення подій,  досягнень вихованців та педагогів ЦДЮТ на веб-сайтах закладу  та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Дубровицької міської ради, в засобах масової  інформації, соцмережах.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Зміцненняматеріально-технічної бази ЦДЮТ

 

Комплекс робіт із капітального  ремонту приміщення: заміна вікон на енергозберігаючі; заміна покрівлі; утеплення фасаду;

ремонт санвузлів; заміна підлоги в    хореографічному   

кабінеті (І-поверх); вхідні сходи в приміщення.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Придбання меблів для навчальних кабінетів; сценічних костюмів, взуття;   матеріалів для гурткової роботи; телевізора (актова зала) – 2 шт.; засобів освітлення (кабінети    гурт-кової роботи, коридори, актова зала, сцена).

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Комп'ютеризація закладу:

придбання ПК, принтерів для роботи гуртків;

придбання обладнання для роботи гуртків робототехніки.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

                                 

 

3.   Проєкт «Формування сучасного громадянина»

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці.

Операційна ціль:

Створення сприятливого виховного середовища для особистісного розвитку здобувачів освіти

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Вихований  свідомий громадянин-патріот України, свого населеного пункту, який підготовлений до життя в реаліях сьогодення.

Назва проєкту:

Формування сучасного громадянина

Опис проєкту:

 

       Сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Тому зараз, як ніколи, важливе та актуальне питання формування громадянина-патріота України, захисника Вітчизни.

         Даний проект це можливість донести до здобувачів освіти, що основа духовного життя кожної людини, її прагнення до волі та процвітання своєї країни – це формування громадянина України. Патріотизм становить одну з найважливіших складових частин національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до інших націй і народностей. Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання. Проводячи різні заходи на патріотичну тематику, ми не тільки вшановуємо пам'ять про тих, хто загинув, ми знайомимо з українськими традиціями минулого, створюємо нові тандеми української сучасності, розвиваємо почуття «національної гідності».

Метою проекту є:

ü  поглибити знання здобувачів освіти з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;

ü  формувати повагу до України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;

ü  стимулювати прагнення учнів до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку.

ü  вшановувати та зберегти пам'ять про героїв «Небесної сотні» та воїнів АТО/ООС.

Очікувані  результати:

Øвихований свідомий громадянин-патріот України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях;

Øнабуття соціального досвіду в об’єднанні зусиль органів учнівського самоврядування у практичній діяльності й спілкуванні;

Øотримання можливості учнівській молоді  відчути себе причетним до розв’язання загальних важливих державних проблем.

 

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, ЦДЮТ, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Перспективи розвитку учнівського самоврядування

Проекти лідерів учнівського самоврядування «Туристичними стежками рідного краю» (Проект «Поліський зелений туризм»)

ЦДЮТ,

рада старшоклас-ників «Лідер»

 

2022

Організація екскурсійних турів  по Україні (визначні, надзвичайні місця) для лідерів учнівського самовря-дування, переможців  олімпіад, творчих конкурсів та активних учасників освітнього процесу (Проект «Дива України»).

ЦДЮТ,

рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022-2028

Організаційно забезпечувати проведення щорічної премії міського голови для нагородження молодих людей (Премія міського голови «Лідер року»)

Дубровицька міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Зібрання, систематизація, оформлення вітрин, виставок. Створення міні-музеїв.

Керівники ЗЗСО,

рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022

Допомога самотнім людям похилого віку в їх складних життєвих обставинах. Проект «Допоможемо людям похилого віку».

Рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022-2028

Прибирання  покинутих могил, пам’ятних знаків, обелісків. Проект «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

Рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022-2028

Внесення до навчальних планів ЗЗСО курсів за вибором та гурткової роботи. Введення курсів за вибором «Уроки сексуального вихованки та етики», робота гуртків.

Керівники ЗЗСО

Відділ освіти

2022-2028

Перспективи розвитку виховної системи у закладах освіти

Забезпечити проведення творчих конкурсів, оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-естетичного та інших напрямів з розвитку здібностей й обдарувань, виховання дітей і підлітків.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Продовжити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу щодо відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України з проведенням фотовиставок, організацією бібліотечних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані заходи: «Шевченківських свят», «Андріївських вечорниць», «Свята рідної мови» тощо.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Запровадити в практику освітньої діяльності як спосіб виявлення дієвого патріотизму – волонтерську роботу здобувачів освіти, педагогів, батьків.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проводити у закладах освіти антибулінгову кампанію.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

Управління виконанням Стратегії розвитку освіти на території Дубровицької міської ради та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями міської ради, виконавчим комітетом, відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту в межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Стратегії покладається на відділ освіти виконавчих органівДрогобицької міської ради.

Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом усього періоду дії Стратегії, систематичного оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.

Щороку після першого року виконання до 25 лютого відділ освіти, культури, туризму, молоді та спортуДубровицької міської ради забезпечуватиме інформування міської ради про хід виконання Стратегії.

Поточний контроль за ходом реалізації Стратегії покладається на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальних питань.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Стратегії на розширених нарадах відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Дубровцької міської ради, через засоби масової інформації, громадські об’єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Фінансове забезпечення Стратегії здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення _______________ сесії

_______ скликання

Дубровицької міської ради

___________ 202_ року №____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ

РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2022 – 2028 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубровиця

 2022 рік

ЗМІСТ

 

І.

ВСТУП

3

 

ІІ.

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 – 2028 РОКИ

4

 

1

Актуальність розробки і мета Стратегії

4

 

2

SWOT-аналіз системи освіти Дубровицької міської ради

5

 

3

Порівняльні переваги, виклики і ризики

8

 

4

Стратегічні цілі, операційні цілі та завдання

9

 

5

Пріоритетні завдання досягнення мети Стратегії

10

 

6

Основні шляхи реалізації завдань Стратегії

11

 

7

Очікувані результати

12

 

ІІІ.

СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

13

 

1

Проект «Створення інклюзивного простору у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

13

 

2

Проект «Конкурентоспроможна мережа закладів освіти»

17

 

3

Проект «Модернізація закладів освіти»

30

 

4

Проект «Якісна дошкільна освіта для кожної дитини громади»

43

 

ІV.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

48

 

1

Проект «Професійний розвиток педагога»

48

 

2

Проект «Здорова дитина – здорова нація»

54

 

3

Проект «Інноватика в освітньому процесі»

59

 

V.

ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДО ВИСОКОЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ

64

 

1

Проект «Обдарована молодь – інтелектуальний потенціал громади»

64

 

 

2

 

Проект «Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»

68

 

3

Проект «Формування сучасного громадянина»

72

 

VІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

76

 

VІІ.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

76

 

 

 

І. ВСТУП

Стратегія розвитку освіти Дубровицької міської ради на 2022-2028 роки (далі – Стратегія) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України.

Стратегія розвитку освітньої галузі Дубровицької міської ради на 2022-2028 роки є  основним плановим документом розвитку освітньої галузі громади на довгострокову перспективу.

Основною метою розроблення Стратегії є визначення плану розвитку освітньої галузі, концептуальних підходів до вирішення основних проблем освітнього процесу, інноваційного розвитку освіти в громаді, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників освітнього процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

Стратегія визначає зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 

Стратегія ґрунтується на SWOT-аналізі стану освіти в громаді, аналізі законодавчих актів, програм і планів щодо розвитку освіти на території громади та визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2022-2028 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання.

Стратегія має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в місті, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти міста. Стратегія передбачає взаємодію з діючими міськими програмами з питань освіти, дитинства, молоді, культури та інші.

В основу структури покладений принцип комплексності, а саме: зміст проектів програми не є для кожного підрозділу Стратегії автономно самодостатнім і вичерпним, усі підрозділи і проекти взаємопов’язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.

 

 

 

 

ІІ. КОНЦЕПЦІЯ

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИНА 2022 – 2028 РОКИ

1. Актуальність розробки і мета Стратегії.

Одним із вагомих управлінських повноважень, які отримали органи місцевого самоврядування об’єднаних громад є право і можливість на формування власної і ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення своєї громади.

Освіта була і надалі залишається найвищим пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Міська  територіальна громада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту,  керівники та педагогічні колективи закладів освіти провели значну роботу з виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері освіти, направлену на створення належних умов навчання і виховання підростаючого покоління.

Реалізація Стратегії повинна:

сприяти забезпеченню рівних можливостей для здобуття якісної дошкільної, початкової, базової та повної середньої освіти кожною дитиною, незалежно від стану її здоров'я, місця проживання та статків родини;

ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти всіх рівнів для вразливих груп населення.

Стратегічне бачення розвитку освіти:

Усі діти дошкільного та шкільного віку, з урахуванням їх особливостей, мають змогу отримати якісну, конкурентоспроможну освіту. Система освіти Дубровицької міської ради гарантує високу якість навчання, підтримує творчість, розвиває інноваційність і готує громадян до життя у сучасному світі. Мережа освітніх закладів оптимізована, створені зручні та безпечні умови. У закладах освіти працюють висококваліфіковані педагогічні кадри, кожний педагогічний працівник має можливість розкривати свій творчий та професійний потенціал, підвищувати свою кваліфікацію та отримувати належну винагороду за свою працю.

Місія, головна мета, визначена в стратегії розвитку освіти полягає в створенні сприятливих умов для формування у закладах освіти  Дубровицької міської ради випускника,  який є цілісною всебічно розвиненою особистістю, здатною до критичного мислення; патріота з активною  позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися протягом життя.

 

 

 

2. SWOT-аналіз системи освіти Дубровицької міської ради

SWOT-аналіз становища системи освіти Дубровицької міської ради проведено з урахуванням тенденцій розвитку, виділених проблемних аспектів, динамічних змін у її розвитку, визначення можливих зовнішніх впливів та викликів. В основу SWOT-аналізу лягли висновки до розділів аналітичної частини Стратегії, пропозиції, надані за результатами засідань Робочої групи з розробки стратегії розвитку освіти Дубровицької міської ради на 2022-2028 роки.

Сильні сторони                              «S»

Слабкі сторони                         «W»

ü  наявність розгалуженої мережі закладів загальної середньої (22), дошкільної (22) та позашкільної освіти (2);

ü  наявність кваліфікованих педагогічних кадрів;

ü  встановлена якісна комунікація керівників закладів освіти з батьками;

ü  активна участь органів учнівського самоврядування у діяльності закладів освіти, школі управлінської майстерності «Лідер», раді учнівського самоврядування громади;

ü  повноцінна реалізація Концепції «Нова українська школа» закладами освіти;

ü  створена чітка система роботи з підтримки та розвитку інтелектуальних, творчих здібностей обдарованої учнівської молоді ;

ü  забезпечено підвіз учнів та дітей дошкільного віку до закладів освіти;

ü  наявність мережі гуртків ЦДЮТ, що забезпечує доступ до здобуття позашкільної освіти;

ü  високі досягнення вихованців ЦДЮТ у масових заходах різних рівнів (районний, обласний, всеукраїнський);

ü  наявність мережі інклюзивних закладів загальної середньої та дошкільної освіти, що дає змогу особам з ООП навчатись за місцем проживання;

ü  створення нових робочих місць для асистентів вчителів у ЗЗСО;

ü  100 % охоплення дошкільною освітою;

ü  відсутність черги на влаштування дітей до ЗДО.

ü  відсутність центру професійного розвитку педагогічних працівників;

ü  відсутність СТЕМ-лабораторій, лінгафонних кабінетів, кабінетів природничо-математичного напрямку, частково застаріла матеріально-технічна база закладів освіти;

ü  неякісні дороги;

ü  не оптимізовано освітню мережу;

ü  ускладнена інфраструктурна доступність ЗО для дітей з інвалідністю;

ü  не достатньо розвинена мережа спортивних залів, майданчиків, споруд у ЗСО, ЗДО;

ü  зростання кількості вчителів у сільській місцевості, які не мають повного тижневого навантаження, а отже збільшення кількості нефахівців, що читають навчальні предмети (невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів);

ü  недостатня якість освітніх послуг і висока вартість навчання у малокомплектних школах у сільській місцевості;

ü  застарілий парк шкільних автобусів;

ü  недостатність матеріальних ресурсів для належного стимулювання вчителів та учнів;

ü  недооцінка потенціалу позашкільної освіти в громаді;

ü   недостатній рівень  фінансування, матеріально-технічного оснащення ЦДЮТ не забезпечує в повній мірі якість освітнього процесу відповідно до напрямів позашкільної освіти;

ü  застаріла матеріально-технічна база ЦДЮТ;

ü  створення робочих місць для асистентів вихователів у ЗДО;

ü  доплата за роботу в інклюзивних групах ЗДО;

ü  недостатня кількість ресурсних кімнат у закладах освіти;

ü  забезпечення архітектурної доступності території та будівлі для осіб з ООП;

ü  мінімальне забезпечення ЗДО комп’ютерним обладнанням;

ü  недостатньо обладнані спортивні та музично-спортивні зали ЗДО відповідно до нормативних вимог;

ü  невідповідність кількості іграшок, навчально-методичних посібників ЗО Типовому переліку обов’язкового обладнання;

ü  застаріле обладнання харчоблоків у ЗДО, що не відповідає нормам системи НАССР.

Можливості                             «O»

Загрози                                      «T»

ü  створення профільного ліцею з залученням обдарованих дітей з інших громад;

ü  забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу;

ü  поступове оновлення застарілої комп’ютерної техніки у ЗО;

ü  створення системи дистанційного навчання, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

ü  покращення оснащення спортивних залів, майданчиків закладів освіти спортивним інвентарем;

ü  приведення назв, типів та установчих документів закладів ЗСО у відповідність до норм чинного законодавства у сфері освіти (перспективний план функціонування закладів ЗСО);

ü  оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти (з урахуванням думки колективів і батьків);

ü  надання консультативної підтримки та супервізії педагогам;

ü  розвиток мережі ЦДЮТ – швидке реагування на запит суспільства;

ü  доступність для широкого кола бажаючих здобувати позашкільну освіту в громаді(відкриття гуртків від ЦДЮТ на базі закладів освіти Дубровицької міської ради) та охоплення позашкільною освітою дітей з інших громад;

ü  створення нормативної бази для введення посади «тьютор» (асистент дитини з інвалідністю) в штатні розклади закладів освіти;

ü  фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання;

ü  капітальний ремонт харчоблоків ЗДО та забезпечення їх сучасним обладнанням .

 

ü  у зв’язку із відсутністю ЦПРПП – зниження фахового рівня педагогічних працівників;

ü  процес закупівлі послуг з підвищення кваліфікації педагога(неможлива спрощена процедура, а саме організація тендерних процедур, не дає вчителю реалізувати право на вільний вибір закладу з підвищення кваліфікації через недосконалість чинного законодавства щодо організації процедури закупівель);

ü  організація профільного навчання у малокомплектних сільських школах  призведе до створення профілів навчання, де першочерговим є не побажання учнів, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів;

ü  нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для забезпечення якісного профільного навчання відповідно до потреб їх дітей;

ü  спротив з боку батьків та вчителів щодо оптимізації освітньої мережі (ліквідації чи реорганізації ЗО) з метою створення умов для здобуття якісної освіти;

ü  недостатнє фінансування засновником утримання закладів освіти;

ü  ризик зменшення освітньої субвенції  у разі вибору недосконалого шляху оптимізації;

ü  недостатній рівень фінансування ЦДЮТ на рівні громади;

ü  скорочення робочих місць у ЦДЮТ;

ü  порушення прав громадян на позашкільну освіту;

ü  відсутність єдиного бачення та цілісного підходу до реформування наявної системи інституційного догляду, освіти і виховання дітей з ООП на загальнодержавному рівні територіальної громади;

ü  відсутність комп’ютерної техніки унеможливлює створення та роботу сайтів ЗДО.

 

3. Порівняльні переваги, виклики і ризики розвитку освіти Дубровицької міської ради

Порівняльні переваги(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)

1.   Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти (з урахуванням думки колективів і батьків) з метою створення умов для здобуття дітьми якісної освіти сприятиме функціонуванню конкурентоспроможної мережі.

2.   Фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання, покращення оснащення спортивних залів, майданчиків, створення системи дистанційного навчання  сприятиме повноцінній реалізації Концепції «Нова українська школа».

3.   Успішне функціонування у закладах органів учнівського самоврядування, організація роботи членів МАН, учасників різних турнірів та конкурсі допомагатиме зміцнити систему роботи з підтримки та розвитку інтелектуальних, творчих здібностей обдарованої учнівської молоді.

4.   Розвиток мережі ЦДЮТ, доступність для широкого кола бажаючих позашкільної освіти позитивно впливає на високі досягнення вихованців ЦДЮТ у заходах та конкурсах різних рівнів.

5.   Створення профільного ліцею допомагатиме розвитку інтелектуальних здібностей учнівської молоді та реалізації творчого потенціалу кваліфікованих педагогічних працівників.

Виклики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)

1.     Не оптимізована мережа, недостатність матеріальних ресурсів  для належного стимулювання  вчителів та учнів знижує можливість фінансування розвитку матеріальної бази освітніх закладів з метою перетворення їх у доступне середовище навчання.

2.   Забезпечення  поступової інформатизації системи освіти  сприятиме  задоволенню інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу.

3.   Недостатня якість освітніх послуг і висока вартість навчання у малокомплектних сільських школах зменшує можливість  розвитку матеріальної бази закладів освіти та перетворення їх у доступне якісне освітнє середовище.

4.   Оновлення  обладнання харчоблоків у ЗДО сприятиме організації якісного харчування за принципами НАССР.

Ризики  (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)

1.   Відсутність центру професійного розвитку педагогічних працівників призведе до зниження фахового рівня педагогічних працівників.

2.   Зниження якості освітніх послуг через спротив з боку батьків та вчителів щодо оптимізації освітньої мережі.

3.   Зменшення освітньої субвенції у разі вибору недосконалого шляху оптимізації.

4.   Нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для  якісного профільного навчання негативно вплине на рівень освіти.

5.   Зростання кількості вчителів у сільській місцевості, які не мають повного тижневого навантаження, а отже збільшення кількості нефахівців, що читають навчальні предмети негативно впливатиме й на організацію профільного навчання в малокомплектних сільських школах, а відтак – призведе до створення профілів навчання, де першочерговим є не побажання учнів, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів. 

4.Стратегічні цілі, операційні цілі та завдання

Для  реалізації Стратегії  визначені такі стратегічні цілі:

1.     Створення якісного освітнього середовища

2.     Підвищення ефективності надання освітніх послуг

3.     Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

В рамках кожної із стратегічних цілей визначено операційні цілі, які покликані забезпечити їх реалізацію.

Перша стратегічна ціль – Створення якісного освітнього середовища, об’єднує такі операційні цілі:

1.1.     Створення безпечного, ґрунтованого на довірі, демократичного, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища;

1.2.     Оптимізація мережі закладів освіти;

1.3.     Сприяння модернізації закладів освіти та покращенню їх матеріально-технічної бази;

1.4.     Збереження та розбудова мережі закладів дошкільної освіти, їх модернізація, інформатизація та якісне харчування за принципами НАССР.

Друга стратегічна ціль – Підвищення ефективності надання освітніх послуг, об’єднала такі операційні цілі:

2.1.     Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників;

2.2.     Популяризація засад здорового способу життя та фізичної культури;

2.3.     Сприяння впровадженню інновацій у закладах освіти громади.

Третя стратегічна ціль – Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. ЇЇ досягнення передбачає реалізацію наступних операційних цілей:

3.1.     Забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді;

3.2.     Забезпечення права дітей на якісну позашкільну освіту;

3.3.     Створення сприятливого виховного середовища для особистісного розвитку здобувачів освіти.

 

5. Пріоритетні завдання досягнення мети Стратегії:

створення оптимальної мережі закладів дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для провадження освітньої діяльності з наданням якісних освітніх послуг здобувачам освіти та їх батькам;

забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти; 

забезпечення функціонування економічно обґрунтованої  мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до демографічних і соціальних перспектив розвитку громади;

модернізації системи освіти, шляхом впровадженняінноваційних технологій та  STEM-освіти;

забезпечення  реалізації принципу безперервної освіти;

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів; 

створення нового освітнього простору;

удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти;

створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників в умовах інформаційного  суспільства, забезпечення підвищення кваліфікації педагогів, безперервної післядипломної освіти;

підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі;

запровадження в освітній процес компетентісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання для оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями: спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість, інноваційність та фінансова грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення здорового способу життя;

забезпечення належних умов для розвитку талантів і здібностей кожної дитини за принципом «не концентруємось на тому, що дитина не вміє, а на тому, що їй найкраще вдається»;

розвиток інклюзивного середовища, інформаційного освітнього простору засобами інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових пристроїв, різних форм навчання, у т.ч. і з використанням дистанційних та мобільних технологій, електронних систем управління навчанням;

 забезпечення гарантій безпеки життя та здоров'я дитини, усіх учасників освітнього процесу, що неможливо без ефективного та безпечного освітнього середовища;

забезпечення безпечного стану інфраструктури, екології і належного рівня теплового мікроклімату, якісного харчування, доступу до якісної питної води тощо;

формування цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, відповідальності та толерантності;

формування гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за власне місто, село, селище, громаду, заклад освіти.

6. Основні шляхи реалізації завдань Стратегії:

1) реалізація заходів цієї Стратегії, а також інших міських програм задля забезпечення актуальності та якості усіх рівнів системи освіти;

2) створення системи прозорого розподілу публічних коштів у новій українській школі (забезпечення оприлюднення закладами освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел);

3) створення необхідних умов для навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку безпосередньо за місцем їх проживання, зокрема у сільській місцевості;

4) запровадження принципу «гроші ходять за дитиною», зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами, які можуть разом з іншими дітьми здобувати освіту у пристосованих для цього закладах освіти;

5) запровадження рівного доступу до бюджетного фінансування закладів освіти незалежно від форми власності;

6) подальший структурний і якісний розвиток мережі освітніх закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища за принципами універсального дизайну та/або розумного застосування;

7) управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепції STEM-освіти, відкритої освіти та компетентісного підходу;

8) створення необхідних умов для індивідуальної траєкторії професійного зростання педагогічних працівників упродовж усього професійного життя відповідно до фахових уподобань, рівня компетентності та вимог модернізації системи освіти в Україні;

9) пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування цінностей, необхідних для забезпечення взаємної поваги, відповідальності та толерантності; гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, за власне місто, село, селище, громаду, заклад освіти; патріотизму і бажання власними силами змінити оточуючий світ на краще задля сталого розвитку України і її інтеграції в європейський простір;

10) розвиток автономії закладів освіти усіх рівнів; забезпечення академічної свободи та доброчесності учасників освітнього процесу; вдосконалення внутрішньої системи якості освіти.

7. Очікувані результати.

Реалізація Стратегії сприятиме:

підвищенню актуальності та якості освіти в цілому;

подоланню територіальних відмінностей у якості дошкільної, загальної середньої освіти.

Ці результати конкретизуватимуться у:

створенні умов для здобуття всіма дітьми дошкільної освіти;

створенні рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

підвищенні рівня якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

удосконаленні змісту та технологій освіти;

впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій;

підвищенні професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників;

забезпеченні функціонування якісного освітнього середовища для дітей з ООП;

роботіінклюзивно-ресурсного центру та розробленні і реалізації індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (здійснення корекційно-реабілітаційних заходів, психолого-педагогічного супроводу і обладнання робочих місць засобами для навчання таких дітей);

створенні умов для здобуття якісної позашкільної освіти відповідно до запитів населення;

покращенні матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів. 

ІІІ. СТВОРЕННЯ ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

1.   Проект «Створення інклюзивного простору у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Створення безпечного, ґрунтованого на довірі, демократичного, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього середовища

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість здобувачів освіти, охоплених інклюзивною формою навчання.

Назва проєкту:

Створення інклюзивного простору у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

забезпечення рівного доступу до отримання освітніх послуг,

організація простору для навчання і виховання осіб з особливими освітніми потребами, враховуючи їх потреби та потенційні можливості.

Очікувані  результати:

üдоступна і якісна освіта для всіх дітей, незалежно від їх фізичних та інтелектуальних можливостей.

üрозширення соціального простору для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

üстворення ресурсних та сенсорних кімнат на базі закладів освіти, оснащення класних кімнат допоміжними засобами навчання.

üпідвищення професійної компетентності педагогів, щодо роботи з особами з особливими освітніми потребами.

üстворення мережі інформаційного взаємозв’язку з питань освітнього та системного психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами в контексті інклюзивної освіти.

üпросвітницька робота серед батьків, тісна співпраця з громадськістю.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Інклюзивно-ресурсний центр Дубровицької МР, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

4281861

5134662

5960935

6436347

6911759

7657171

7657171

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Створення рівних умов для навчання і соціалізації кожної дитини з особливими освітніми потребами (ООП)

Забезпечення архітектурної доступності закладів освіти згідно державних будівельних норм, доступність прилеглої території до будівлі навчального закладу, безбар’єрний вхід до приміщень та безперешкодний рух усередині приміщень;

доступність до дверних і відкритих прорізів;

пристосованість для використання санвузлів, місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі. Створення безперешкодного

доступу до закладів освіти

(3 підйомники у міських ЗЗСО)

Міська рада

Відділ освіти, заклади освіти

2023-2027

Розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та дошкільної освіти, які впроваджують інклюзивну модель навчання.

Відділ освіти

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Проведення фахівцями ІРЦ комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

ІРЦ

Заклади освіти

2022-2028

Розроблення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з ООП командою психолого-педагогічного супроводу.

Заклади освіти

ІРЦ

Відділ освіти

2022-2028

Розробка системи освітніх послуг, що ґрунтується на принципах забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання  дитини з ООП в умовах закладу загальної середньої освіти

Створення ресурсних кімнат у закладах освіти: Дубровицька ЗОШ №1, Дубровицька ЗОШ №2, Берестівський ЗЗСО, Орв’яницький ЗЗСО, Селецький ЗЗСО, Зеленська гімназія.

Відділ освіти

ІРЦ

Заклади освіти

2023-2025

Забезпечення закладів освіти кваліфікованими кадрами (вчителі-дефектологи) для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг у закладах загальної середньої та дошкільної освіти для осіб з особливими освітніми потребами (введення в штати закладів освіти асистентів вихователів;логопедів.

Міська рада

Відділ освіти Заклади освіти

2022-2025

Здійснення системного професійного розвитку колективу закладу з питань інклюзивної освіти.

Відділ освіти

ІРЦ

Заклади освіти

2022-2028

Проведення комплексної оцінки та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами.

ІРЦ

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення участі осіб з особливими освітніми потребами в освітньому процесі й позаурочних заходах.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Забезпечення підвезення осіб з особливими освітніми потребами до закладів освіти.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2024

Залучення батьків дітей із особливими освітніми потребами до участі в освітньому процесі (проведення батьківських всеобучів, тренінгів для батьків, організація спільних заходів).

Заклади освіти

ІРЦ

Відділ освіти

2022-2028

Упровадження дієвої системи психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу (створення «шкільної служби медіації», проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу та заходів реагування, проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів).

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій дітям з особливими освітніми потребами

Аналіз освітніх потреб здобувачів освіти з урахуванням індивідуальних потреб та можливостей.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Пропагування позитивного ставлення до концепції інклюзії, дітей з ООП та можливостей їхнього навчання.

Заклади освіти

ІРЦ

Відділ освіти

202-2028

                     

 

2. Проект «Конкурентоспроможна мережа закладів освіти».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Оптимізація мережі закладів освіти

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість опорних закладів та їх філій,

кількість малокомплектних шкіл,

фактична наповнюваність класів відповідно до норм ЗУ “Про загальну середню освіту”,

частка витрат місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,

наявність та функціонування ІРЦ, ЦДЮТ, ДЮСШ,

кількість учнів на одне робоче місце за комп'ютером.

Назва проєкту:

Конкурентоспроможна мережа закладів освіти

Опис проєкту:

Проєкт передбачає створення конкурентоспроможної мережі закладів освіти Дубровицької міської ради, переоформлення установчих документів закладів освіти у відповідність  із Законом України «Про освіту»;   сприяє реалізації Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Метою  проекту є:

üЗабезпечення структурного і якісного розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища з наданням якісних освітніх послуг.

üСтворення оптимальної освітньої мережі шляхом реорганізації та  переформатування шкіл.

Завдання  проєкту:

o   Удосконалення системи прогнозування і розвитку дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти;

o   Забезпечення безперервності освіти в усіх її ланках задля можливості індивідуального вибору відповідно до освітніх потреб, нахилів та здібностей здобувачів освіти.

Очікувані результати (продукти проєкту):

Створення оптимальної мережі закладів усіх типів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів, особливостей функціонування закладів у місті і сільській місцевості. Створена мережа закладів освіти не створюватиме дефіциту коштів освітньої субвенції, який би була змушена покривати міська рада за рахунок власних доходів.

Період здійснення

2022-2028

 

Орієнтовна вартість проєкту, (тис. грн.)

 

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ЗЗСО (освітня субвенція)

Державний бюджет

оклад

66717,3

71454,2

71454,2

71454,2

71454,2

71454,2

71454,2

надбавки

37475,4

40136,1

36841,4

36841,4

36841,4

36841,4

36841,4

вислуга років

17199,6

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

престижність

20275,8

21715,4

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

18420,7

доплати обов’яз-кового характеру

14075,2

15074,5

16188,3

16188,3

16188,3

16188,3

16188,3

перевірка зошитів

3733,0

3998,1

3998,1

3998,1

3998,1

3998,1

3998,1

класне керівництво

5490,1

5879,8

5879,8

5879,8

5879,8

5879,8

5879,8

завідування навчальними кабінетами,майстернями

1909,0

2044,5

3158,3

3158,3

3158,3

3158,3

3158,3

сертифікація

128,5

137,6

137,6

137,6

137,6

137,6

137,6

заслужений вчитель

42,9

45,9

45,9

45,9

45,9

45,9

45,9

Кандидат наук

16,2

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

17,3

інші види доплат(зо роб.в інкл.класі,позакл.робота з фізкульт.,обслуг.комп,ют.)

2755,6

2951,3

2951,3

2951,3

2951,3

2951,3

2951,3

заміна

1251,0

1339,9

1339,9

1339,9

1339,9

1339,9

1339,9

матеріальна допомого на оздоровлення

5878,8

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

винагорода

5878,8

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

6296,2

стимулюючі

3472,8

3719,3

5797,3

5797,3

5797,3

5797,3

5797,3

напруженість і складність

1463,3

1567,2

1567,2

1567,2

1567,2

1567,2

1567,2

премія

2009,5

2152,2

4230,1

4230,1

4230,1

4230,1

4230,1

Всього оплата праці

134749,2

144316,4

144213,5

144213,5

144213,5

144213,5

144213,5

Нарахування

29644,82

31749,6

31726,97

31726,97

31726,97

31726,97

31726,97

Всього освітня субвенція

164394

176066

175940,5

175940,5

175940,5

175940,5

175940,5

Утримання ЗЗСО

Місцевий бюджет

оклад

12718,2

13621,2

13621,2

13621,2

13621,2

13621,2

13621,2

надбавки

230,6605

247,0374

247

247

247

247

247

вислуга років медичним сестрам

230,7

247,0

247

247

247

247

247

доплати обов"язкового характеру

11529,56

12348,16

12348,2

12348,2

12348,2

12348,2

12348,2

ШУП(нічні,прибир.туал.),святкові

1192,5

1277,2

1277,2

1277,2

1277,2

1277,2

1277,2

 за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я медичним працівникам

80,0

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

85,7

за класність водіям шкільних автобусів

95,7

102,5

102,5

102,5

102,5

102,5

102,5

до мінімальної зарплати

10161,3

10882,8

10882,8

10882,8

10882,8

10882,8

10882,8

матеріальна допомога на оздоровлення медичним сестрам

134,8

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

144,4

всього оплата праці

24613,21

26360,74

26360,8

26360,8

26360,8

26360,8

26360,8

нарахування на заробітну плату

5414,905

5799,364

5799,376

5799,376

5799,376

5799,376

5799,376

енергоносії

2236,9

2348,7

2348,7

2348,7

2348,7

2348,7

2348,7

електроенергія

1565,3

1643,6

1643,6

1643,6

1643,6

1643,6

1643,6

вода і водовідведення

29,1

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

інші енергоносії

642,4

674,6

674,5

674,5

674,5

674,5

674,5

допомога дітям сиротам на придбання спортивного одягу

80,6

86,3

86,3

86,3

86,3

86,3

86,3

утримання транспортних засобів

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

1016,9

оплата послу (оплата торговельної націнки постачальнику друкованої продукції

50

50

50

50

50

50

50

інтернет послуги(Укртелеком,Інстрім,Київстар,Комлайн)

132

134

134

134

134

134

134

дератизація

49

293

293

293

293

293

293

обслуговування бухгалтерських програм

20

20

20

20

20

20

20

інші поточні видатки(екологічний податок)

55

55

55

55

55

55

55

всього ЗЗСО

33912,46

36164

36164,08

36164,08

36164,08

36164,08

36164,08

ЗДО

 

оклад

21156,0

22658,1

22658,1

22658,1

22658,1

22658,1

22658,1

надбавки

4042,088

4329,076

4329,1

4329,1

4329,1

4329,1

4329,1

вислуга років

322,1

345,0

345

345

345

345

345

престижність

3719,9

3984,1

3984,1

3984,1

3984,1

3984,1

3984,1

доплати обов’язкового характеру

6128,756

6563,897

6564

6564

6564

6564

6564

ШУП(нічні,прибиртуал), святкові

686,5

735,3

735,3

735,3

735,3

735,3

735,3

 за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я медичним працівникам

66,3

71,1

71,1

71,1

71,1

71,1

71,1

до мінімальної зарплати

5375,9

5757,6

5757,6

5757,6

5757,6

5757,6

5757,6

заміна тамчасово відсутнього працівника

3351,0

3588,9

3588,9

3588,9

3588,9

3588,9

3588,9

матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам та медичним сестрам

1436,6

1538,6

1538,6

1538,6

1538,6

1538,6

1538,6

винагорода педпрацівникам

1331,5

1426,0

1426

1426

1426

1426

1426

всього оплата праці

37445,86

40104,52

40104,7

40104,7

40104,7

40104,7

40104,7

Нарахування

8238,089

8822,994

8823,034

8823,034

8823,034

8823,034

8823,034

енергоносії

4453,9

4676,6

4676,6

4676,6

4676,6

4676,6

4676,6

електроенергія

1712,7

1798,3

1798,3

1798,3

1798,3

1798,3

1798,3

вода і водовідведення

293,7

308,4

308,4

308,4

308,4

308,4

308,4

теплопостачання

1320,0

1386,0

1386

1386

1386

1386

1386

інші енергоносії

1127,5

1183,9

1183,9

1183,9

1183,9

1183,9

1183,9

утримання транспортних засобів

70

70

70

70

70

70

70

інтернет послуги(Укртелеком,Інстрім,Київстар,Комлайн)

23

24

24

24

24

24

24

дератизація

40

40

40

40

40

40

40

інші поточні видатки(екологічний податок)

20

20

20

20

20

20

20

Всього ЗДО

50290,85

53758,11

53758,33

53758,33

53758,33

53758,33

53758,33

ЦДЮТ

 

оклад

1169,7

1252,8

1252,8

1252,8

1252,8

1252,8

1252,8

надбавки

514,7136

551,2583

551,2

551,2

551,2

551,2

551,2

вислуга років

222,7

238,5

238,5

238,5

238,5

238,5

238,5

престижність

292,0

312,7

312,7

312,7

312,7

312,7

312,7

доплати обов"язкового характеру

194,0229

207,7985

207,8

207,8

207,8

207,8

207,8

ШУП(нічні,прибир.туал.),святкові

26,5

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

до мінімальної зарплати

167,6

179,4

179,4

179,4

179,4

179,4

179,4

заміна тамчасово відсутнього працівника

11,2

12,0

12

12

12

12

12

матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам

72,4

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

винагорода педпрацівникам

72,4

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

напруженість і складність

51,2

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

54,8

премія

55,9

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

всього оплата праці

2034,4

2178,8

2178,8

2178,8

2178,8

2178,8

2178,8

нарахуванняна заробітну плату

447,6

479,3

479,3

479,3

479,3

479,3

479,3

енергоносії

110,8

118,7

118,6

118,6

118,6

118,6

118,6

електроенергія

52,5

56,2

56,2

56,2

56,2

56,2

56,2

вода і водовідведення

11,4

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

інші енергоносії

46,9

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

50,2

інтернет послуги(Укртелеком,Інстрім,Київстар,Комлайн)

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

інші поточні видатки

10

10

10

10

10

10

10

Всього ЦДЮТ

2604,8

2789,4

2789,2

2789,2

2789,2

2789,2

2789,2

ДЮСШ

 

оклад

1040,3

1114,1

1114,1

1114,1

1114,1

1114,1

1114,1

надбавки

187,7677

201,0992

201,1

201,1

201,1

201,1

201,1

вислуга років

187,8

201,1

201,1

201,1

201,1

201,1

201,1

престижність

 

 

 

 

 

 

 

доплати обов"язкового характеру

16,5316

17,70534

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

ШУП(нічні,прибир.туал.),святкові

0,0

0,0

 

 

 

 

 

до мінімальної зарплати

16,5

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

заміна тамчасово відсутнього працівника

5,6

6,0

6

6

6

6

6

матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам

100,5

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

винагорода педпрацівникам

100,5

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

107,7

напруженість і складність

55,9

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

премія

55,9

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

59,8

всього оплата праці

1451,206

1554,242

1554,3

1554,3

1554,3

1554,3

1554,3

Нарахування на заробітну плату

319,3

341,9

341,9

341,9

341,9

341,9

341,9

енергоносії

29,0

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

31,1

електроенергія

16,8

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

вода і водовідведення

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

інші енергоносії

11,2

12,0

12

12

12

12

12

інші поточні видатки

10

10

10

10

10

10

10

всього ДЮСШ

1809,5

1937,3

1937,3

1937,3

1937,3

1937,3

1937,3

Джерела фінансування:

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету

Відповідальний:

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради

Ключові потенційні учасники проєкту:

Дубровицька міська рада

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської ради

Заклади освіти Дубровицької міської ради(учасники освітнього процесу)

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Оптимізація  мережі закладів освіти

1. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти

2022

 

2024

2027

 

Виготовлення проектної документації  будівництва нової школи в с. Колки.

+

 

 

 

 

 

 

 

Створення сучасного безпечного освітнього простору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раціональне використання бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення рівного доступу до профільного навчання у старшій школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення  рівного доступу дітей до якісної освіти шляхом формування та розвитку опорних закладів освіти та їх філій.

 

 

Перепрофілювання Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією та початковою школою).

Перепрофілювання Бережківського ліцею у  гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Бережницького ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

Перепрофілювання Бережницької гімназії у початкову школу з дошкільним підрозділом .

+

 

 

 

 

 

+

Перепрофілювання Берестівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Берестівського ліцею у гімназію (з початковою школою та філіями).

Присвоєння Берестівській  гімназії статусу опорного закладу з філіями Крупівська початкова школа, Нивецька початкова школа (за результатами конкурсу).

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

Перепрофілювання Великоозерянського НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” у гімназію (з дошкільним відділенням,  початковою школою та філією Великочеремельська початкова школа).

+

 

 

Перепрофілювання Велюнського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

 Перепрофілювання  Велюнської гімназії у  початкову школу з дошкільним підрозділом.

+

 

 

 

 

 

+

Перепрофілювання Залузького ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Залузького ліцею у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Колківського ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Колківського ліцею у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Реорганізація Кривицької ЗОШ І-ІІІ ст. Шляхом приєднання до Трипутнянської гімназії з початковою школою.

+

 

 

Перепрофілювання Лютинського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

Перепрофілювання Лютинської гімназії  у  гімназію з дошкільним підрозділом.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

Перепрофілювання Мочулищенського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

+
 

 

 

Перепрофілювання Орв'яницького ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією та початковою школою).

Перепрофілювання Орв'яницького ліцею у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Осівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією, дошкільним відділенням та початковою школою).

Перепрофілювання Осівського ліцею у  гімназію (з дошкільним відділенням,  початковою школою .

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Сварицевицького ОЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією, початковою школою і філією) – Опорний заклад.

Перепрофілювання Сварицевицького ліцею у гімназію з початковою школою – Опорний заклад.

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Озерської філії у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

Перепрофілювання Зеленської філії у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

Ліквідація Лісівської філії.

 

+

 

Перепрофілювання Селецького ЗЗСО І-ІІІ ст. у ліцей (з гімназією і початковою школою).

Перепрофілювання Селецького ліцею в гімназію (з початковою школою).

+

 

 

+

 

 

 

 

Перепрофілювання Трипутнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. у гімназію (з початковою школою).

+

 

 

Перепрофілювання Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у гімназію №1 (з початковою школою).

+

 

 

Перепрофілювання Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2  у ліцей №2 (з гімназією та початковою школою).

Перепрофілювання Дубровицького ліцею №2 у гімназію з початковою школою.

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Дубровицького НВК “Ліцей — школа” у ліцей (з гімназією та  початковою школою (за рішенням засновника).

+

 

 

 

 

Перепрофілювання Заслуцького НВК “ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ” у  гімназію (з дошкільним відділенням та  початковою школою).

+

 

 

 

Перепрофілювання Крупівської ЗОШ І-ІІ ст. у  гімназію (з  початковою школою).

Перепрофілювання Крупівської гімназії у  початкову школу —  філію Берестівської гімназії.

+

 

 

 

+

 

Перепрофілювання Нивецької ЗОШ І-ІІ ст. у  гімназію (з дошкільним відділенням та  початковою школою).

Перепрофілювання Нивецької гімназії у  початкову школу — філію Берестівської гімназії.

+

 

 

+

 

Перепрофілювання Підліснянського НВК “ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ” у  гімназію (з дошкільним відділенням та  початковою школою).

Перепрофілювання Підліснянської гімназії у  початкову школу (з дошкільним відділенням)

+

 

 

 

+

 

2. Оптимізація мережі закладів дошкільної освіти

2022

 

2024

2027

 

Реорганізація Лісівського закладу дошкільної освіти «Пролісок»

+

 

 

Створення належних умов для всебічного та  повноцінного розвитку дітей.

Реорганізація Бережницького закладу дошкільної освіти «Веселка» у структурний підрозділ Бережницької початкової школи.

 

 

+

Реорганізація Велюнського закладу дошкільної освіти «Колосочок» у структурний підрозділ Велюнської початкової школи.

 

 

+

Реорганізація Лютинського закладу дошкільної освіти «Світлячок» у структурний підрозділ Лютинської гімназії.

 

 

+

Переведення Підлісненського дошкільного підрозділу «Барвінок» з короткотривалого перебування дітей у  цілоденне.

 

 

+

Збереження та вдосконалення існуючої мережі закладів дошкільної освіти

2022-2028

Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів освіти

Перелік заходів

Основний

виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

 Забезпечення функціонування оптимальної конкурентоспро-можної мережі закладів загальної середньої освіти.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Забезпечення подальшого ефективного функціонування інклюзивно-ресурсного центру.

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Приведення мережі закладів дошкільної освіти у відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Створення умов для повного залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в закладах дошкільної освіти громади.

Заклади дошкільної освіти

Відділ освіти

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій на здобуття освіти

Забезпечення запровадження систематичного моніторингу відповідності мережі закладів, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, законодавчим вимогам щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, змісту здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки різних категорій здобувачів освіти; забезпечувати на підставі моніторингу передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Закріплення  за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування та забезпечити ведення відділом освіти обліку дітей дошкільного і шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відділ освіти

 Міська рада,

заклади освіти

2022-2028

Забезпечити функціонування ліцею з метою створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, запровадження профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладу освіти.

Відділ освіти

 Міська рада

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій на позашкільну освіту

Створення у центрі дитячої та юнацької творчості умов (гуртки, творчі об’єднання, відділи) для залучення здобувачів освіти до занять науково-технічною творчістю.

Директор ЦДЮТ

Відділ освіти

2022-2028

Сприяння подальшому розвитку мережі гуртків, творчих об’єднань в закладах позашкільної освіти для дітей сільських закладів освіти.

Директор ЦДЮТ

Відділ освіти

2022-2028

Приведення   штатного  розпису Дубровицької ДЮСШ до штатних нормативів та обсягів фінансових ресурсів, передбачених у бюджеті для фінансування закладу.

Директор ДЮСШ

Відділ освіти

2022-2028

                                   

 

 

3. Проект «Модернізація закладів освіти».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Сприяння модернізації закладів освіти та покращенню їх матеріально-технічної бази.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість закладів освіти, які  відповідають критеріям безпечного освітнього середовища

Назва проєкту:

Модернізація закладів освіти.

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

модернізація та поліпшення матеріально-технічної бази закладів дошкільної, початкової, базової та профільної середньої, позашкільної освіти для створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, вчителям, батькам.

Завдання проєкту:

Ø  упровадження сучасного ресурсного забезпечення освітніх закладів, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення;

Ø  здійснення заходів з енергозбереження та дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування у процесі капітальних ремонтів, реконструкції будівель і приміщень, придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

Øстворення комфортних умов для цілісного розвитку дитини в закладах освіти, через створення безпечного розвивального середовища, належних санітарно-гігієнічних умов;

Ø  формування сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти, педагогам і батькам.

Очікувані  результати:

üЗростання якості освітнього середовища в освітніх закладах громади.

üЗабезпечення доступності якісної освіти для учнів що проживають за межею пішохідні досяжності.

üБезпека школярів  під час перевезення.

üПокращення умов для зберігання, технічного обслуговування та поточного ремонту шкільних автобусів.

üЗабезпечення Протипожежної безпеки учасників освітнього процесу.

üБезпечна організація і здійснення заходів з питань пожежної безпеки та цивільного захисту

üЗахист життя і здоров’я людей та запобігання загоряння

üЗбереження здоров’я працівників та забезпечення безпечних  та комфортних умов праці.

üЗменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефектив-них технологій.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Інклюзивно-ресурсний центр Дубровицької МР, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Удосконалення та модернізація  матеріально-технічної бази закладів освіти

9 926,316

92 660,

000

133 550,000

159 400,000

106 400,000

106 400,000

106 400,000

Інформатизація та комп’ютеризація освітньої галузі

3500,000

4000,000

3500,000

4500,000

4500,000

3500,000

4500,000

 

Охорона життя і здоров’я учасників освітнього процесу, створення безпечних умов праці

 

3373000,00

395000,00

3552500,00

417500,00

981500,00

3273100,00

944500,00

З них:

Організація підвезення

2477000,00

128000,00

2729000,00

130000,00

130000,00

2940000,00

30000,00

Пожежна безпека та безпечні умови праці

714000,00

152000,00

691500,00

169500,00

717500,00

213100,00

729500,00

Цивільний захист

33000,00

14000,00

31000,00

17000,00

33000,00

19000,00

35000,00

Охорона праці

149000,00

101000,00

101000,00

101000,00

101000,00

101000,00

150000,00

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Удосконалення та модернізація  матеріально-технічної бази закладів освіти

Будівництво навчально-виховного комплексу в с. Колки (школа + садок)

УКБ

 

Міська рада

2022-2025

Капітальний ремонт котельні Лютинського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Технічне переоснащення системи опалення Крупівської ЗОШ І-ІІст.

Міська рада

Відділ освіти

2022

Технічне переоснащення системи опалення Орв'яницького ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Технічне переоснащення системи опалення Зеленської філії Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Технічне переоснащення системи опалення Лютинського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Доукомплектування тепломеханічного обладнення котельні з заміною теплотраси Озерської філії Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Технічне переоснащення системи опалення Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Технічне переоснащення системи опалення Трипутнянського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Технічне переоснащення системи опалення Дубровицького ЗДО №1

Міська рада

Відділ освіти

2026

Технічне переоснащення системи опалення Дубровицького ЗДО №4, Бережківського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2027

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) Дубровицького ЗДО №4

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Капітальний ремонт будівлі (ремонт тамбурів, ремонт спортивного залу, ремонт навісів) Дубровицького ЗДО №1

Міська рада

Відділ освіти

2024-2027

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Орв'яницького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Дубровицької ЗОШ І-ІІІст. №2 

УКБ

Міська рада

2022-2024

Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Сварицевицького ОЗЗСО

УКБ

Міська рада

2022-2025

Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон, капітальний ремонт покрівлі, ремонт внутрішніх приміщень, утеплення фасаду) Селецького ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт будівлі (ремонт покрівлі,утеплення фасаду, ремонт внутрішніх приміщень) Сварицевицького ЗДО

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №2 Бережницького ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2027

Капітальний ремонт покрівлі Бережківської ЗОШ

УКБ

Міська рада

2022-2023

Капітальний ремонт покрівлі, заміна вікон Лютинського ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2023-2025

Капітальний ремонт покрівлі Озерської філії Сварицевицького ОЗЗСО

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт покрівлі Селецького ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт покрівлі Трипутнянського ЗЗСО

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицького ДНЗ № 5 «Світлячок»

УКБ

Міська рада

2022-2024

Капітальний ремонт покрівлі Крупівської ЗОШ

УКБ

Міська рада

2025

Капітальний ремонт покрівлі Зеленської філії Сварицевицького ОЗЗСО

УКБ

Міська рада

2025

Капітальний ремонт покрівлі Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

УКБ

Міська рада

2024-2025

Капітальний ремонт (заміна вікон) Заслуцького НВК

УКБ

Міська рада

2023

Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Дубровиця

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт  (заміна вікон ) Великоозерянського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2021-2024

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Осівського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Великоозерянського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Лютинського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Залузького ЗДО, Берестівського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Озерського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Селецького ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Мочулищанського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Дубровицької ЗОШ №2

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт харчоблоку Селецького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт харчоблоку Дубровицької ЗОШ №1

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт харчоблоку Осівського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт харчоблоку Залузького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Великоозерянського НВК

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт харчоблоку Орв'яницького ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт харчоблоку Мочулищанського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт харчоблоку Бережківського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт харчоблоку Лютинського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Капітальний ремонт харчоблоку Трипутнянського ЗДО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Берестівської ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Селецького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2022

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Дубровицької ЗОШ №2

Міська рада

Відділ освіти

2023

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Осівського ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2026

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Орв'яницького ЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2024

Капітальний ремонт (облаштування спортивних майданчиків) Сварицевицького ОЗЗСО

Міська рада

Відділ освіти

2025

Створення умов для розвитку профільної освіти в частині проживання дітей в пансіоні

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Виготовлення ПКД по реконструкції приміщення пансіону (100 тис.грн).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Проведення реконструкції приміщення пансіону (50000,000 тис. грн).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Забезпечення меблями та інвентарем пришкільного пансіону (2000,000 тис. грн).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Реалізація повного утримання учнів, які проживатимуть в пансіоні, включаючи трьохразове харчування (100 учнів) (80 тис.грн щомісячно).

Міська рада

Відділ освіти

2022-2024

Інформатизація та комп’ютеризація освітньої галузі

Забезпечення ЗЗСО та ЗДО навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Заміна застарілої комп’ютерної техніки.

Міська рада

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Створення комп’ютерної мережі ЗЗСО та ЗДО з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних технологій навчання. Формування єдиного інформаційного простору шляхом:

створення та використання корпоративної мережі на базі операторів зв’язку;забезпеченняфункціо-нування освітнього порталу.

Відділ освіти

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Забезпечення виконання програми інформатизації та комп’ютеризації ЗЗСО та ЗДО.

Міська  рада

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення ЗЗСО та ЗДО програмно-технічними засобами з фільтрації контенту та мережевої безпеки.

Заклади освіти

 

Відділ освіти

2022-2028

Під’єднання та користування широкосмуговим інтернетом ЗЗСО та ЗДО.

Міська рада

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2025

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів із впровадження дистанційного навчання

Відділ освіти

 

Заклади освіти

2023-2025

Забезпечення інформаційної, навчальної та методичної підтримки дистанційної освіти

Міська рада

Відділ освіти Заклади освіти

2022-2025

Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у освітній процес шляхом: проведення тренінгів з вчителями;

впровадження профільних спецкурсів;

навчання педагогічних працівників комп’ютерних технологій тощо

Відділ освіти

 

Заклади освіти

2022-2028

Створення електронних бібліотек у ЗО та єдиного інформаційного середовища. Оснащення бібліотек комп’ютерною, копіювально-розмножувальною, проектною, відео-, аудіо- технікою тощо

Дубровицька центральна міська бібліотека

Заклади освіти

2022-2028

Створення системи веб-сайтів усіх ЗЗСО та ЗДО

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення моніторингу ефективного використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з електронними засобами

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення закладів освіти електронними засобами і програмними продуктами для організації та контролю за освітнім процесом

Відділ освіти

Заклади освіти

 

2022-2028

Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Створення платформи для:

проведення олімпіад, конференцій, семінарів;

функціонування освітніх мережних спільнот учителів;

дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;

надання інформаційно-методичної допомоги керівникам та педагогічним працівникам

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення дистанційних олімпіад з різних предметів

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, що перебувають на довготривалому лікуванні. Удосконалення організаційної структури управління процесом дистанційного навчання

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2024

Організація підвезення

Придбання шкільних автобусів (співфінансування)

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Технічний контроль та страхування шкільних автобусів 

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Будівництво  гаражних приміщень для шкільних автобусів

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Пожежна безпека та безпечні умови праці

Придбання нових  вогнегасників для закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Перезарядка   вогнегасників для закладів загальної середньої та дошкільної освіти

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищ.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Обладнання автоматичною пожежною сигналізацією приміщення навчальних закладів та виведення сигналу про її спрацювання на пульт.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Заключення договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення технічного обслуговування установок пожежної автоматики.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Обладнання будівлі навчальних закладів пристроями блискавкозахисту.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Укомплектування пожежних кранів пожежними рукавами та стволами.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення технічного обслуговування пожежних кранів і перевірка їх на працездатність шляхом пуску води.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Навчання керівного складу закладів освіти питань пожежної безпеки.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення електротехнічних вимірів внутрішніх, зовнішніх, мереж електропостачання, приміщень  закладів освіти 

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення заміни дільниці електромережі, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки та правил улаштування електроустановок.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення  перевірки працездатності пожежних гідрантів на території навчальних закладів

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Виготовлення стендів з питань пожежної безпеки, наочної протипожежної агітації, плани евакуації людей на випадок пожежі.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Заміна горючих матеріалів якими облицьовані стіни на шляхах евакуації.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Заміна дверей та люків на протипожежні сертифіковані.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Цивільний захист

Навчання керівного складу закладів освіти питань цивільного захисту.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Приведення у відповідність до вимог нормативних документів захисні споруди опорних закладів цивільного захисту.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Охорона праці

Проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Придбання спецодягу

 

 

2022-2028

Забезпечення працівників мийними й знезаражувальними засобами.

Відділ освіти

Відділ освіти

2022-2028

Виготовлення стендів з питань охорони праці.

Заклади освіти

Заклади освіти

2022-2028

                             

 

4.   Проект «Якісна дошкільна освіта для кожної дитини громади».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Створення  якісного освітнього середовища

Операційна ціль:

Збереження та розбудова мережі закладів дошкільної освіти, їх модернізація, інформатизація та якісне харчування за принципами НАССР.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою.

Назва проєкту:

Якісна дошкільна освітадля кожної дитини громади.

Опис проєкту:

 

Проєкт розрахований  намодернізацію закладів дошкільної освіти Дубровицької міської ради відповідно до вимог реформування освітньої галузі.

Проєкт передбачаєстворення абсолютно нового освітнього середовища для дітей дошкільного віку, навчальної інфраструктури, що включає чотири обов’язкові компоненти: енергоефективність, безбар’єрність, безпека й новий мотивуючий дизайн;

  сприяєпокращенню надання освітніх послуг, в тому числі і дітям з особливими освітніми потребами

Метою проєкту є:

реформування освітньої галузі з метою забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури;

підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

перетворення освіти на чинник економічного зростання, джерела національної єдності;

забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності;

 розвиток мотивації досягнення успіху здобувачів освіти та педагогів шляхом матеріального заохочення;

формування патріота, конкурентноспроможної особистості - випускника ЗДО;

 удосконалення процесу впровадження інклюзивного навчання у закладах дошкільноїосвіти;

зміцнення навчально-матеріальної бази освітніх закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

удосконалення системи державно-громадського управління;

інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

Очікувані  результати:

üзабезпечення умов для реформування освітньої галузі Дубровицької міської ради;

üфункціонування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян в освітніх послугах;

üудосконалення мережі закладів  дошкільної освіти, створення опорних ЗДО ;

üзабезпечення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, укріплення їх здоров’я;

üпідготовка вмотивованого педагога-фахівця, підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін; •підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи;

üпідготовка випускника закладу дошкільної освіти – усебічно розвиненої особистості, до навчання в НУШ;

üстворення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту освіти.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР,  заклади дошкільної освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість(тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1239,3

1391,5

1484,3

1484,3

1484,3

1484,3

1484,3

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Розвиток системи дошкільної освіти

Проведення моніторингу  здоров’я дітей дошкільного віку

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Зміцнення матеріально-технічної  бази спортивних майданчиків закладів дошкільної освіти.

Відділ освіти

Міська рада

2022-2028

Відзначення кращих ЗДО  за результатами  діяльності та нагородження  з нагоди святкових та ювілейних дат.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Організація заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Співпраця з дошкільними закладами інших ОТГ, районів, області: проведення спільних семінарів, днів відкритих дверей тощо.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Проведення конкурсів педагогічної майстерності серед вихователів та інших працівників дошкільних закладів.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Проведення  педагогічних читань з питань дошкільної освіти та виставки  дидактичних матеріалів.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Організація, проведення  та   участь у конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної освіти (зокрема, «Кращий сайт дошкільного закладу», фестиваль «Гармонія руху» тощо).

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Забезпечення підготовки  збірників, дитячих ігор, наочності для дітей дошкільного віку.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Організація якісного, здорового та безпечного харчування

Забезпечення харчування дітей у ЗДО відповідно до чинного законодавства.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Вдосконалення професійного рівня працівників щодо  впровадження системи безпечності харчування НАССР.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Покращення матеріально-технічної бази харчоблоків в ЗДО згідно вимог НАССР

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Узгодження переліку та розширення асортименту якісних продуктів харчування з постачальниками за оптимальними цінами.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Контроль за роботою комісій з бракеражу продуктів харчування  і продовольчої сировини в ЗДО.

Керівники ЗДО

Відділ освіти

2022-2028

Створення належних умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами

Забезпечення рівного доступу до закладів дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Обладнання дошкільних закладів пандусами, підйомниками з урахуванням можливостей дітей з особливими освітніми потребами.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

Створення та обладнання у ЗДО ресурсних кімнат.

Відділ освіти

Міська рада, керівники ЗДО

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

 

1.   Проект «Професійний розвиток педагога».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення ефективності надання освітніх послуг

Операційна ціль:

Розвиток професійної майстерності педагогічних працівників

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість педагогічних працівників, які успішно пройшли атестацію, сертифікацію, показали високі результати у професійних конкурсах.

Назва проєкту:

Професійний розвиток педагога

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

üзабезпечення системного професійного зростання педагогів;

üорганізація інноваційного простору для професійної комунікації педагогів із  врахуванням їх запитів та потенційних можливостей.

Очікувані  результати:

üПідвищення рівня науково-методичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогів як складової забезпечення якості освітніх послуг;

üстворення інформаційного простору громади, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес;

üПідвищення статусу та авторитету професії педагога в суспільному житті громади.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

650, 000

650,000

650,000

 

650,000

 

650,000

 

650,000

 

650,000

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Створення  умов для професійного розвитку, підтримки та консультування педагогічних працівників

Створення та забезпечення роботи Центру професійного розвитку педагогічних працівників Дубровицької міської ради з питань підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

Міська рада

 

Відділ освіти,

культури, туризму, молоді та спорту

2022

Надання консультативної підтримки педагогам:

з питань планування та визначення індивідуальної траєкторії професійного розвитку;

у розробці документів закладу освіти щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у т.ч. з використанням технологій дистанційного навчання.

Відділ освіти

Відділ освіти, заклади освіти

2022-2028

Проведення  супервізій.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Надання психологічної, науково-методичної. підтримки педагогам Сприяння участі педагогів у сертифікації, у підготовці експертів з питань 2023-2025 інституційного аудиту, супервізорів закладів освіти.

Заклади освіти

ЦПР,

відділ освіти

2022-2028

Забезпечення функціонування системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогічних працівників, поширення та упровадження педагогічного досвіду

Діагностика рівня компетентності педагогів з метою виявлення внутрішніх стимулів їх професійного самовизначення та саморозвитку.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2025

Оновлення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності педагогів:

забезпечення функціонування мережі предметних територіальних методичних форм роботи;

організація та проведення навчальних тренінгів, науково-методичних семінарів, конференцій, практикумів, інтруктивно-методичних нарад;

розвиток напрямків співпраці з Ріненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, управлінням ДСЯО у Рівненській області  щодо професійного удосконалення педагогів;

забезпечення участі педагогів у конкурсах професійної майстерності («Учитель року». «Ярмарок педагогічної творчості», «Кращий заклад загальної середньої (дошкільної, позашкільної) освіти», «Вихователь року», «Класний керівник року» , «Джерело творчості» тощо).

ЦПРПП

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Пропагування досвіду навчально-педагогічної, управлінської, науково-методичної, виховної діяльності педагогів у соціальних мережах, на сайті відділу освіти, інтернет-ресурсах ЗЗСО.

Відділ освіти

ЦПРПП

 

Заклади освіти

2022-2028

Участь у територіальних, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-методичних педагогічних заходах.

Відділ освіти

ЦПРПП

Заклади освіти

2022-2028

Оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників  у контексті вимог діючого законодавства та Нової української школи

Аналіз запитів педагогів щодо тематики та форми підвищення кваліфікації .

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Формування бази даних програм підвищення кваліфікації.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Створення умов для реалізації державної політики забезпечення прав і гарантій  педагогів щодо  підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти:

організація навчання педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації при Рівненському ОІППО;

сприяння організації навчання педагогів на онлайн-платформах МОН України.

Заклади освіти

Міська рада

Відділ освіти

ЦПРПП

2022-2028

Упровадження сучасних технологій та методик підвищення кваліфікації педагогів протягом атестаційного періоду:

навчання педагогів на «робочому місці»;

здійснення обміну практичним досвідом та взаємного стажування педагогічних працівників;

розвиток інституту педагогічного наставництва;

 навчання педагогів практиці написання грантових проєктів для залучення інвестицій на розвиток освітніх закладів.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Забезпечення мотивації праці педагога. Реалізація гарантії держави на соціально-економічну підтримку вчителя

Впровадження заходів матеріального і нематеріального стимулювання  праці педагога.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Забезпечення підвезення педагогічних працівників до закладів освіти та у зворотньому напрямку (аб. 6 п. 2 ст. 66 ЗУ «Про Освіту»).

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Забезпечення безкоштовного проходження щорічних медичних оглядів.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Профілактика психоемоційного вигоряння та здоровя педагогів, організація дозвілля

Забезпечення створення роботодавцями та профспілковими комітетами на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності, що передбачено Національною стратегією оздоровчої рухової активності в Україні  на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Забезпечення реалізації прав та інтересів працівників освіти у сфері духовного , культурно-освітнього  та фізичного розвитку, підтримки творчих аматорських колективів та спортивних команд.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Створення у закладах освіти умов для психологічного розвантаження педагогічних працівників.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Організація спільно з радою профспілки щорічних спартакіад та туристичних зльотів серед працівників закладів освіти.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

Залучення освітянських колективів до участі у місцевих, регіональних, всеукраїнських конкурсах і фестивалях.

Відділ освіти

Заклади освіти

Рада профспілки

2022-2028

                     

 

 

 

 

2.   Проєкт «Здорова дитина – здорова нація».

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення ефективності надання освітніх послуг

Операційна ціль:

Популяризація засад здорового способу життя та фізичної культури і спорту.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Створення концепції дитячого спортивного дозвілля.

Назва проєкту:

Здорова дитина – здорова нація.

Опис проєкту:

 

Проєкт передбачаєрозвиток особистості засобами фізичної культури і спорту.

Метою  проєкту є:

формування умов до рухової активності та здорового способу життя, забезпечення доступності спорту для дітей та учнівської молоді, залучення їх до занять спортом,підготовки спортсменів для резервного спорту

Завдання  проєкту:

üгармонійний розвиток особистості;

üзміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту;

üрозвиток їх здібностей в обраному виді спорту;

üзбільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів та змагань;

üпідготовка спортивного резерву для збірних команд України з видів спорту.

Очікувані  результати:

Ø  Збільшення кількості учнівської молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

Ø  збільшення щороку учнів, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних та серцево-судинних захворювань;                

Ø  створення та поширення інноваційного досвіду роботи з організації фізичного виховання та спорту;

Ø  залучення громадських організацій у підтримці розвитку спорту серед учнівської молоді;

Ø  безпечне навчання, виховання, розвиток, соціалізація;

Ø  гідне представлення держави у міжнародному співтоваристві.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Дитячо-юнацька спортивна школа Дубровицької міської ради, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість(тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

230,00

250,00

280,00

330,00

370,00

390,00

420,00

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Створення належних умов для реалізації освітніх завдань у сфері фізичної культури та спорту

Оновлення мережі мультифункціональних спортивних майданчиків та спортзалів, інвентаря та технічних засобів навчання.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2028

Організація на території закладів освіти місця для велопарковок з метою популяризації використання велосипедів для пересування.

Заклади освіти

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій спортивних залів та майданчиків в закладах освіти.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2028

Формування висококваліфікованої спільноти вчителів фізичної культури

Активізація роботи педагогічного складу щодо підвищення  професійної компетентності.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Налагодження координації та співпраці з тренерами різного спортивного спрямування.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Посилення гурткової та позаурочної роботи з різних видів спорту.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Створення безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти  при викладанні шкільного предмету «Фізична культура»

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час уроків фізичної культури у закладах освіти.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Організація роботи спеціальних медичних груп для здобувачів освіти.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Залучення здобувачів освіти до спортивних змагань та челенджів з різних видів спорту в очному та онлайн- форматах.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Інформаційне забезпечення. Заходи щодо поліпшення навчально-методичного забезпечення роботи дитячо-юнацької спортивної школи

Навчання      та  підвищення       кваліфікаціїтренерів-викладачів ДЮСШ

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Участь тренерів ДЮСШ у семінарах-практикумах, науково-практичних конференціях, засіданнях Федерацій з видів спорту.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних,  очно-заочних заходах, рукописів навчальної літератури та науково-методичних  розробок за напрямами позашкільної  освіти.

Відділ освіти

ДЮСШ

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення   педагогічною та науково-методичною літературою.

Відділ освіти

ДЮСШ

Заклади освіти

2022-2028

Популяризація діяльності закладу через висвітлення подій,     досягнень вихованців та тренерів ДЮСШ на веб-сайтах закладу  та відділу освіти,    культури, туризму, молоді та спорту  Дубровицької міської ради, в засобах масової інформації, соцмережах.

Відділ освіти

ДЮСШ

Заклади освіти

2022-2028

Приведення штатного розпису    ДЮСШ до визначених потреб.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Вивчати, узагальнювати та поширювати досвід ведучих тренерів-викладачів.

Відділ освіти

ДЮСШ

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

üСтворення та поширення інноваційного досвіду роботи з організації фізичного виховання та спорту;

üзбільшення кількості штатних одиниць ДЮСШ;

üпідвищення фахового рівня тренера, залучення до постійного самовдосконалення шляхом вивчення передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи;

üпопуляризація роботи відділень ДЮСШ  та тренерського складу закладу.

Заходи щодо забезпечення доступності позашкільної освіти

Забезпечити навчання в ДЮСШ дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також талановитих та обдарованих дітей (переможців Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів, змагань).

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

 Організовувати участь вихованців ДЮСШ Дубровицької міської ради в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

Проводити внутрішньошкільні, змагання та приймати участь у міських, районних спортивно-масових заходах.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üЗбільшення щороку учнів, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних та серцево-судинних захворювань;

üзбільшення кількості учнівської молоді, що займається фізичною культурою і спортом;

üбезпечне навчання, виховання, розвиток, соціалізація.

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу

У межах кошторису забезпечувати відділення з видів спорту спортивним інвентарем та сучасним технічним  обладнанням.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

Утримувати в належному стані обладнання, інвентар та приміщення ДЮСШ.

Відділ освіти

ДЮСШ

 

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üЗалучення громадських організацій у підтримці розвитку спорту серед учнівської молоді;

üздійснення модернізації спортивних споруд

Медичне забезпечення і контроль

Створення медичного кабінету ДЮСШ та введення у штат закладу медичного працівника.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

2022-2023

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üЗабезпечення контролю за станом здоров’я учнів ДЮСШ

Міжнародне співробітництво

Сприяти участі тренерів-викладачів та вихованців Дубровицької ДЮСШ  у міжнародних змаганнях для обміну досвідом.

Відділ освіти

Дитячо-юнацька спортивна школа

 

2022-2028

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

üГідне представлення держави у міжнародному співтоваристві

                     

 

3.     Проєкт «Інноватика в освітньому процесі»

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення ефективності надання освітніх послуг

Операційна ціль:

Сприяння впровадженню інновацій у закладах освіти громади.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Покращенняпоказниківдержавноїпідсумковоїатестації  тазовнішньогонезалежногооцінювання  випускників  закладівосвітиДубровицької міськоїради;

Мотиваційна готовність педагогів до роботи в інноваційному освітньому середовищі.

Назва проєкту:

Інноватика в освітньому процесі

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

üзабезпечення якості освітніх послуг шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій;

üстворення та розвиток інноваційного освітнього простору для професійного зростання педагогів та формування інтелектуального учнівського потенціалу громади.

Очікувані  результати:

ØЗбільшеннякількостіпедагогів,  готових до впровадженняінновацій;

Øактивізація інтеграції  інноваційних технологій в освітній процес.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, ЦПРПП, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

230,00 тис.

250,00 тис.

280,00 тис.

330,00 тис.

370,00 тис.

390,00 тис.

420,00

тис.

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Розвиток  інноваційного освітнього простору , що ґрунтується на новихметодологічнихзасадах, сучасних дидактичнихпринципахта психолого-педагогічних теоріях,якірозвиваютьдіяльнісний підхіддонавчання

Створеннядодатковоїмотиваціїпедагогівзарахуноквизнанняпрофесійних досягнень та  фінансовоїнагороди:

присвоєннязвання«Старшоговчителя»та«Вчителя-методиста»;

додатковівиплатиуразіуспішногопроходженнясертифікації;

преміюванняпедагогівзапідготовкупереможціволімпіадтаконкурсівобласного,всеукраїнськоготаміжнародногорівнів;

представленнядоприсвоєнняпочесногозвання"ЗаслуженийпрацівникосвітиУкраїни"та"Заслужений вчительУкраїни".

Міська рада

 

Відділ освіти,

культури, туризму, молоді та спорту

2022

2022-2028

Проведенняпсихолого-педагогічних       тренінгів щодо подолання супротивувчителівдозастосування               інновацій.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

2022-2028

Організаціязустрічейпедагогівзнауковцямитапедагогами-новаторами,якізаймаються інноваційноюдіяльністю.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Покращення професійноїкомпетентності педагогів зарахуноковолодіння інноваційними  освітнімитехнологіями, постійногоудосконалення методівнавчання.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Налагодженняспівпрацізакладів освітигромади з РОІППО,закладами      вищоїосвітирегіону з питань упровадження інноваційних освітніх технологій.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Створення та поповнення бази даних «Інноваційцні освітні технології в закладі освіти»

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Стимулювання спроможності  педагогічнихпрацівниківобиратита  конструюватипедагогічнийпроцесзабудь-якимиінноваційцними моделями,зокремаавторськими.

Заклади освіти

ЦПРПП

2022-2028

Упровадження   ефективнихінноваційнихтехнологійвосвітнійпроцес

Сприяння розробці педагогами авторських навчальних  програм, дидактичних засобів та програмних продуктів.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Розвиток експериментальної, науково-дослідницької діяльності педагогічних працівників.

Заклади освіти

 

ЦПРПП

Відділ освіти

2022-2028

Пропагування досвіду іннова-ційної навчально-педагогіч-ної, управлінської діяльності педагогів у соціальних мережах, на сайті відділу освіти, інтернет-ресурсах ЗЗСО.

Відділ освіти

ЦПРПП

 

Заклади освіти

2022-2028

Пошуктавсебічнапідтримкапедагогів-винахідників,педагогів-новаторів.

Відділ освіти

ЦПРПП

Заклади освіти

2022-2028

Розробка та реалізація  територіального проєкту «Педагог-новатор».

Відділ освіти

ЦПРПП

Заклади освіти

2024-2028

Осучаснення компютерних мереж відповідно до інноваційного освітнього простору

Розвиток системи дистан-ційноїосвіти,якасприяєоновленнюформ,засобів,технологійтаметодів викла-дання дисциплін;розши-ренню доступу до знаньдлявсіхрівнівнаселеннязурахуванням можливостіпобудовивласноїтраєкторіїнавчання.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Сприяннявиборузакладамиосвіти якісноїплатформи для організації дистанцій-ного/змішаного  навчання.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

 Організаціянавчально-практичних тренінгівщодороботиіззастосункамиобраної платформита методикиїхвикористання.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

2022-2028

Упроовадження сучасних технологій та методик підвищення кваліфікації педагогів на інноваційних онлайн-платформах МОН України.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Забезпечення  підтримки  урозгортанні хмароорієнтованогонавчального    середовищадлякожногозакладу освіти; в організації системи роботи з обдарованою учнівською молоддю, у створенні інформаційних баз даних.          

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Стимулювання участі педагогів, учнів у конкурсах експериментального, інноваційного, науково-дослідниць-кого спрямування та забезпечення  їх методичного супроводу.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ДО ВИСОКОЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ РИНКУ ПРАЦІ

 

1.   Проект «Обдарована молодь – інтелектуальний потенціал громади»

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

Операційна ціль:

Забезпечення підтримки обдарованої учнівської молоді.

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість здобувачів освіти, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію, зовнішнє незалежне оцінювання,  показали високі результати в  конкурсах інтелектуального, творчого, науково-дослідного спрямування.

Назва проєкту:

Обдарована молодь – інтелектуальний потенціал громади

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

üСтворення умов для розвитку інтелектуальних, творчих, науково-дослідницьких можливостей обдарованої учнівської молоді;

üорганізація інноваційного простору для формування інтелектуальної, творчої учнівської еліти громади;

üрозбудова  інфраструктури  громади задля залучення дипломованої обдарованої молоді  у процес економічного, культурного, духовного розвитку Дубровиччини.

Очікувані  результати:

Ø  Збільшення відсотка охоплення обдарованої учнівської молоді  конкурсами інтелектуального, творчого спрямування, індивідуалізація розвитку  обдарованих дітей  за  особистими здібностями, нахилами, уподобаннями.

Ø  Підвищення рівня якості освіти, формування інтелектуальної , творчої учнівської еліти, пропагування досягнень учнівської молоді.

Ø  Моральне  заохочення та підтримка обдарованої учнівської молоді,  педагогів-наставників, формування конкурентоспроможної, компетентнісно-зорієнтованої особистості.

Ø  Забезпечення мотиваційної складової організації роботи з обдарованою учнівською молоддю, покращення результативності участі учнівських команд в конкурсах інтелектуального, творчого спрямування.

Ø  Створення сучасного інноваційного освітнього середовища для забезпечення розвитку та підтримки обдарованих дітей.

Ø  Акцентування уваги владних структур на проблемах та ініціативах інтелектуальної учнівської еліти, формування якостей лідерства в учнів. Забезпечення підтримки роботи з обдарованою учнівською молоддю.

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, ЦПРПП, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість (тис. грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

100, 000

100,000

100 ,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Розвиток та підтримка інтелектуальних, творчих здібностей учнівської молоді

Організація роботи з виявлення та розвитку творчого потен­ціалу і здібностей обдарованих учнів.

Заклади освіти

Відділ освіти

 

2022-2028

Діагностика  здібностей, нахилів здобувачів освіти, укладання  інформаційних баз даних, проєктів «Обдарованість».

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проведення І (відбіркового територіального) етапу інтелектуальних, творчих конкурсів учнівської молоді

(олімпади, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів тощо), забезпечення участі учнівських команд в обласному, всеукраїнському етапах конкурсних змагань.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Проведення свята вшанування обдарованої учнівської молоді «Надія Дубровиччини»

Заклади освіти

Міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Стимулювання обдарованої учнівської молоді, педагогів закладів освіти за високі результати в конкурсах інтелектуального, творчого спрямування на районному, обласному та всеукраїнському рівнях.

Відділ освіти

Міська рада

Заклади освіти

2022-2028

Забезпечення

роботи мережі гуртків, студій, учнівських об’єднань з поглиблення знань, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Пропагування досягнень учнів в інтернет-ресурсах, видання альманаху «До вершин знань».

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Підвищення рівня професійної підготовки педагогів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю, співпраця з органами місцевого самоврядування

Організація методичних заходів для педагогів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю, навчальних занять, консультацій для учнів-учасників змагань інтелектуального, творчого спрямування в практичній площині, в інтернет-ресурсах;

функціонування територіа-льної Школи креативного педагога з питань організації роботи з обдарованою учнівською молоддю;

співпраця з кабінетом роботи з обдарованими учнями Рівненського ОІППО.

Заклади освіти

Відділ освіти

ЦПРПП

 

2022-2028

Забезпечення умов для інтелектуального, творчого зростання учнівської молоді шляхом:

використання варіативної складової освітньої програми закладів освіти;

упровадження інноваційних навчальних технологій в освітній процес як умови розвитку інтелектуального рівня учнів.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

Проведення ділових зутрічей, нетворкінгів обдарованої учнівської молоді з керівниками Дубровицької міської ради, депутатським корпусом територіального, районного, обласного рівнів.

Відділ освіти

Заклади освіти

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

2.   Проект «Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»

 

Напрям:

Розвиток освіти

 

Стратегічна ціль:

Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

 

Операційна ціль:

Забезпечення права дітей на якісну позашкільну освіту.

 

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою;

кількість гуртків, створених на базі ЦДЮТ.

 

Назва проєкту:

Розвиток позашкільної освіти – розвинена та успішна дитина»

 

Опис проєкту:

 

Мета проєкту:

створити нові підходи до проектування освітнього простору ЦДЮТ, спрямованого на надання дітям якісної, практично спрямованої освіти, потребують переосмислення та оновлення змісту освітньої діяльності й передбачають:

üвисокий рівень підготовки педагога-професіонала, який здатний вибудувати індивідуальну модель роботи з кожною дитиною, розвинутийого індивідуальні здібності й талант, а також спроможний оперативно приймати стратегічні рішення з огляду на кон’юнктуру освітніх послуг;

üгнучку систему асортименту освітніх послуг, технологій і процесів їх реалізації з урахуванням вимог суспільства;

 

Очікувані  результати:

Ø  Дотриманнязаконодавстваусферіпозашкільноїосвіти,забезпеченняреалізаціїправакожногонапозашкільнуосвіту;

Ø  надання якісних освітніх послуг за різними напрямами позашкільної освіти на всій   території громади;

Ø  збільшення   охопленнядітей  позашкільноюосвітою на всій території  громади;

Ø  відповідність діяльності ЦДЮТ потребам і запитам суспільства;

Ø  особистісний і професійний розвиток дитини;

Ø  безпечненавчання,виховання,розвиток,соціалізація;

Ø  створення комфортних умов для творчого розвитку дитини в ЦДЮТ.

 

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

 

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, Центр дитячої та юнацької творчості Дубровицької міської ради, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

 

Період виконання

2022-2028 рр.

 

Орієнтовна вартість (грн)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

417,5 тис.

812,5 тис.

1222,5 тис.

577,5 тис.

177,0 тис.

569,0 тис.

69,0 тис.

 

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

 

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

 

Забезпечення конституційних і державних гарантій щодо доступності здобуття  позашкільної  освіти  дітей громади

 

Створення на базі ЦДЮТ

нових гуртків (шляхом збільшення годин гурткової роботи) за напрямами  позашкільної освіти:

еколого-натуралістичний напрям;  

природничо-краєзнавчий;

науково-технічний напрям:  

    гуртки робототехніки;  

    конструювання;

    програмування;

відкриття  гуртків від ЦДЮТ в сільській місцевості

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Забезпечення участі вихованців гуртків ЦДЮТ у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних мистецьких,  науково-технічнихмасових  заходах.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Підтримка та матеріальне стимулювання педагогічних працівників та вихованців  ЦДЮТ за високі досягнення в обласних, всеукраїнських,   міжнародних конкурсах.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Започаткувати хореогра-фічний фестиваль ім. Федора Кренька «Танець скликає друзів».

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2023-2028

 

 Інформаційне забезпечення.

Поліпшення навчально-методичного забезпечення  ЦДЮТ та якості

позашкільної освіти

 

Навчання       та  підвищення      кваліфікаціїпедагогів ЦДЮТ

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, очно-заочних заходах, конкурсах педагогічної майстерності, рукописів навчальної літератури  та науково-методичних розро-бок за напрямами позашкільної  освіти серед педагогів-позашкільників.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Участь педагогічних  працівників ЦДЮТ у семінарах-    практикумах, науково-практичних конференціях, круглих столах з питань   позашкільної освіти різних     рівнів.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

Відділосвіти, культури, туризму, молоді та спорту

Дубровицької міської ради

ЦДЮТ

2022-2028

Приведення штатного розпису ЦДЮТ до визначених потреб

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

Щорічно до  01.09.

 

Популяризація діяльності  закладу через висвітлення подій,  досягнень вихованців та педагогів ЦДЮТ на веб-сайтах закладу  та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Дубровицької міської ради, в засобах масової  інформації, соцмережах.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Зміцненняматеріально-технічної бази ЦДЮТ

 

Комплекс робіт із капітального  ремонту приміщення: заміна вікон на енергозберігаючі; заміна покрівлі; утеплення фасаду;

ремонт санвузлів; заміна підлоги в    хореографічному   

кабінеті (І-поверх); вхідні сходи в приміщення.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Придбання меблів для навчальних кабінетів; сценічних костюмів, взуття;   матеріалів для гурткової роботи; телевізора (актова зала) – 2 шт.; засобів освітлення (кабінети    гурт-кової роботи, коридори, актова зала, сцена).

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

Комп'ютеризація закладу:

придбання ПК, принтерів для роботи гуртків;

придбання обладнання для роботи гуртків робототехніки.

Відділосвіти

 

ЦДЮТ

2022-2028

 

                                 

 

3.   Проєкт «Формування сучасного громадянина»

 

Напрям:

Розвиток освіти

Стратегічна ціль:

Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці.

Операційна ціль:

Створення сприятливого виховного середовища для особистісного розвитку здобувачів освіти

Показник (індикатор) досягнення цілі:

Вихований  свідомий громадянин-патріот України, свого населеного пункту, який підготовлений до життя в реаліях сьогодення.

Назва проєкту:

Формування сучасного громадянина

Опис проєкту:

 

       Сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Тому зараз, як ніколи, важливе та актуальне питання формування громадянина-патріота України, захисника Вітчизни.

         Даний проект це можливість донести до здобувачів освіти, що основа духовного життя кожної людини, її прагнення до волі та процвітання своєї країни – це формування громадянина України. Патріотизм становить одну з найважливіших складових частин національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до інших націй і народностей. Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання. Проводячи різні заходи на патріотичну тематику, ми не тільки вшановуємо пам'ять про тих, хто загинув, ми знайомимо з українськими традиціями минулого, створюємо нові тандеми української сучасності, розвиваємо почуття «національної гідності».

Метою проекту є:

ü  поглибити знання здобувачів освіти з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;

ü  формувати повагу до України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови;

ü  стимулювати прагнення учнів до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку.

ü  вшановувати та зберегти пам'ять про героїв «Небесної сотні» та воїнів АТО/ООС.

Очікувані  результати:

Øвихований свідомий громадянин-патріот України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних реаліях;

Øнабуття соціального досвіду в об’єднанні зусиль органів учнівського самоврядування у практичній діяльності й спілкуванні;

Øотримання можливості учнівській молоді  відчути себе причетним до розв’язання загальних важливих державних проблем.

 

Відповідальні

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР

Учасники

Дубровицька міська рада, відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької МР, ЦДЮТ, заклади освіти Дубровицької МР (учасники освітнього процесу).

Період виконання

2022-2028 рр.

Орієнтовна вартість

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

100 тис.

Джерела  фінансування

Кошти освітньої субвенції та місцевого бюджету.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Перелік заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання

Перспективи розвитку учнівського самоврядування

Проекти лідерів учнівського самоврядування «Туристичними стежками рідного краю» (Проект «Поліський зелений туризм»)

ЦДЮТ,

рада старшоклас-ників «Лідер»

 

2022

Організація екскурсійних турів  по Україні (визначні, надзвичайні місця) для лідерів учнівського самовря-дування, переможців  олімпіад, творчих конкурсів та активних учасників освітнього процесу (Проект «Дива України»).

ЦДЮТ,

рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022-2028

Організаційно забезпечувати проведення щорічної премії міського голови для нагородження молодих людей (Премія міського голови «Лідер року»)

Дубровицька міська рада

Відділ освіти

2022-2028

Зібрання, систематизація, оформлення вітрин, виставок. Створення міні-музеїв.

Керівники ЗЗСО,

рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022

Допомога самотнім людям похилого віку в їх складних життєвих обставинах. Проект «Допоможемо людям похилого віку».

Рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022-2028

Прибирання  покинутих могил, пам’ятних знаків, обелісків. Проект «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

Рада старшоклас-ників «Лідер»

Відділ освіти

2022-2028

Внесення до навчальних планів ЗЗСО курсів за вибором та гурткової роботи. Введення курсів за вибором «Уроки сексуального вихованки та етики», робота гуртків.

Керівники ЗЗСО

Відділ освіти

2022-2028

Перспективи розвитку виховної системи у закладах освіти

Забезпечити проведення творчих конкурсів, оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-естетичного та інших напрямів з розвитку здібностей й обдарувань, виховання дітей і підлітків.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Продовжити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу щодо відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України з проведенням фотовиставок, організацією бібліотечних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані заходи: «Шевченківських свят», «Андріївських вечорниць», «Свята рідної мови» тощо.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Запровадити в практику освітньої діяльності як спосіб виявлення дієвого патріотизму – волонтерську роботу здобувачів освіти, педагогів, батьків.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

Проводити у закладах освіти антибулінгову кампанію.

Заклади освіти

Відділ освіти

2022-2028

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

Управління виконанням Стратегії розвитку освіти на території Дубровицької міської ради та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями міської ради, виконавчим комітетом, відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту в межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Стратегії покладається на відділ освіти виконавчих органівДрогобицької міської ради.

Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом усього періоду дії Стратегії, систематичного оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.

Щороку після першого року виконання до 25 лютого відділ освіти, культури, туризму, молоді та спортуДубровицької міської ради забезпечуватиме інформування міської ради про хід виконання Стратегії.

Поточний контроль за ходом реалізації Стратегії покладається на заступника міського голови з гуманітарних питань та соціальних питань.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Стратегії на розширених нарадах відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Дубровцької міської ради, через засоби масової інформації, громадські об’єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Фінансове забезпечення Стратегії здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.