УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р ІШЕННЯ                         

 

від                           2018  року                                                                   ПРОЕКТ

 

Про встановлення  тарифу   на  перевезення пасажирів на  

автобусних  маршрутах загального користування

у звичайному режимі руху в м.Дубровиця

 

 

Враховуючи звернення перевізникам. Дубровиця від 05 вересня 2018 року щодо приведення у відповідність розміру тарифу на перевезення пасажирів економічно обґрунтованим витратам, відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17 листопада 2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 року за №1146/17162, рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради від 27 листопада 2013 року № 148 «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Встановити тариф на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Дубровиця, що здійснюються у звичайному режимі руху,   в розмірі 5,00 грн.   за  одну  поїздку.

2. Визнати таким,  що  втратило  чинність,  рішення  виконавчого комітету від 24 листопада 2017  року  № 179 «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця».

           3. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення повідомлення в газеті «Дубровицький вісник» та застосовується з 01 листопада 2018 року.

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Яременко Ю.А.).

 

 

 

         Міський голова                                                                   Б.Микульський

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету

«Про встановлення тарифу наперевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця».

I. Визначення проблеми

Діючий  тариф  у  розмірі  4  грн.  за  одну  поїздку  був  затверджений  рішенням  виконавчого  комітету  від 24.11.2017  року №179  «Про  встановлення  тарифу  на  перевезення пасажирів  на    автобусних  маршрутах  загального  користування в м.Дубровиця».  В  діючий  тариф  була  закладена  заробітна  плата  у  розмірі 3200  грн.,  що  порівняно  з  мінімальною  заробітною  платою 3723  грн., яка діє  з 01.01.2018  року,  значно менше. Крім  того,  збільшилися  інші  складові  витрат,  що  не  залежать  від  господарської  діяльності  перевізників: зросла  вартість  палива,  паливно-мастильних  матеріалів,  запасних  частин, автошин,  збільшилася  ціна  на  електроенергію  та  природній  газ.

При діючому тарифі   4  грн.  собівартість  перевезення 1 пасажира по місту за 2017  рік склала: маршрут №1 – 5,2 грн.,маршрут №2 - 5,1  грн., маршрут №3 - 5,2  грн., маршрут №4 - 5,4  грн.

Діючий  тариф  не  дає  можливості  забезпечувати в  повній  мірі  дотримання  державних гарантій в оплаті праці  працівникам, проведення  належного технічного обслуговування  автобусів  з  метою  недопущення  зриву  рейсів з технічних  причин. Враховуючи  вищеназвані причини,перевізник  подав  розрахунки  тарифів  на  перевезення  пасажирів  автомобільним  транспортом  на  міських автобусних маршрутах загального користування.Дія  регуляторного  акта  буде  поширюватись  на  організатора  перевезень, підприємців-перевізників та пасажирів.

Групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Орган  місцевого  самоврядування

Так

-

Суб’єкти господарювання,

Так

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

-

 

II. Цілі державного регулювання

Механізм  формування  тарифів  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  на  автобусних  маршрутах  загальногокористування  визначається  Методикою  розрахунку  тарифів  на  послуги  пасажирського  автомобільного  транспорту, затвердженою  Наказом  Міністерства  транспорту  та  зв’язку  України  від 17.11.2009 № 1175 (надалі -  Методика). Відповідно до пункту  1.6  Методики  перегляд  рівня  тарифів  повинен  здійснюватись  у  зв’язку  зі   зміною  умов  виробничої  діяльності  та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, у тому числі в разі зміни вартості палива більш  ніж на 10%. Крім вартості  палива зросли  інші складові собівартості перевезень.

Відповідно  до  ст.  7  Закону  України  «Про  автомобільний  транспорт»  забезпечення  організації  пасажирських перевезень  на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування  покладається  на  виконавчий  орган  міської  ради відповідного  населеного  пункту.  Виникла  необхідність  реалізації  повноважень  виконавчого  комітету по встановленню тарифів на перевезення, у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від  господарської  діяльності  перевізників. Штучне  утримання  тарифів   на  міському  пасажирському  автомобільному  транспорті  призводить  до  погіршення фінансового стану перевізників та до погіршення якості надання послуг.

 Метою розробки та впровадження проекту є:

-  встановлення економічно обґрунтованих тарифів на пасажирські перевезення у звичайному режимі руху тау режимі руху маршрутного таксі;

-  доступність  транспортних  послуг  для  усіх  верств  населення,  безпечне  функціонування  автотранспорту  на  міських маршрутах загального користування та своєчасне  та якісне задоволення потреб у пасажирських перевезеннях.

 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативи.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

прийняти  рішення  міської  ради

Прийняття    рішення   міською  радою  про збільшення видатків міського бюджету на пасажирський транспорт на покриття збитків автотранспортним  перевізникам на регулювання  цін  на  послуги міського пасажирського  автотранспорту. 

Альтернатива 2:

залишити без змін

Можливе скорочення  автобусних  рейсів для забезпечення зниження витрат на паливо, паливно-мастильні матеріали, запчастини. 

Альтернатива 3:

прийняти  рішення

Прийняття  рішення забезпечить покращення фінансового  стану  перевізників,  дотримання  ними  державних гарантій в  оплаті  праці, проведення  належного технічного обслуговування  автобусів

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу  місцевого  самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняти  рішення  міської ради  про  регулювання  цін

відсутні

Якщо  провести аналітичний  розрахунок  на  підставі обсягів  пасажироперевезень за минулий  рік,  то для  регулювання  цін  на  послуги  міського  автотранспорту  в  міському бюджеті  необхідно додатково  передбачити понад  1 млн. грн.

Альтернатива 2:

залишити без змін

відсутні

Є економічно невиправданим через відсутність стимулюючого фактору у автоперевізників до оновлення рухомого складу та якісного надання автотранспортних послуг населенню, створення напруги у видатковій частині міського бюджету через складну ситуацію з наповненням його дохідної частини, звідси ймовірний перерозподіл видатків за рахунок інших галузей, звідси – виникнення соціальної напруги у цих галузях

Альтернатива 3:

прийняти  рішення  виконавчого комітету

забезпечення  стабільної  роботи міського  автотранспорту  тареалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме:

«тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів»

Покриття розрахункових витрат підприємців-перевізників, покращення технічного стану та можливість оновлення автотранспортного парку, підвищення якості надання послуг

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття  рішення міської ради

незмінні  витрати  громадян  на  проїзд у  міському  автотранспорті

відсутні 

Альтернатива 2:

залишити без змін

незмінні  витрати  громадян  на  проїзд у  міському  автотранспорті

відсутні

Альтернатива 3:

прийняти  рішення

забезпечення  стабільної  роботи міського  автотранспорту

збільшення  витрат  громадян  на  проїзд

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

          -

100,0

Х

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття  рішення міської ради

покриття  розрахункових  витрат  перевізників  на  регулювання тарифу

відсутні

Альтернатива 2:

залишити без змін

відсутні

 

збільшення   витрат по статтях  собівартості  перевезень

Альтернатива 3:

прийняти  рішення виконавчого комітету

дотримання  державних гарантій в оплаті праці  працівникам, проведення  належного технічного обслуговування  автобусів  з  метою  недопущення  зриву  рейсів з технічних  причин.

відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3     - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

прийняття  рішення міської ради

2

проблема значно зменшиться

Альтернатива 2:

залишити без змін

1

проблема продовжує існувати

Альтернатива 3:

прийняти  рішення  виконавчого комітету

3

усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

прийняття  рішення  міської ради

відсутні

додаткові витрати  з міського  бюджету

міський  бюджет  не  має  вільних нерозподілених  коштів  на  покриття  збитків  авто перевізникам  на  регулювання  цін  на  послуги перевезень

Альтернатива 2:

залишити без змін

відсутні

збільшення   собівартості   по  статтях  витрат 

можливе скорочення  автобусних  рейсів для забезпечення зниження витрат на паливо, паливно-мастильні матеріали, запчастини,  погіршення  стану  пасажирських  перевезень 

Альтернатива 3:

прийняти  рішення  виконавчого комітету

дотримання  державних гарантій в оплаті праці  працівниками, проведення  належного технічного обслуговування  автобусів 

відсутні

приведення  тарифів  на перевезення пасажирів  до економічно  обґрунтованого  рівня, недопущення скорочення  автобусних  рейсів,  забезпечення  перевезення  пільгових  категорій  громадян

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

прийняття  рішення  міської  ради

міський  бюджет  не  має  вільних нерозподілених  коштів  на  покриття  збитків  авто перевізникам  на  регулювання  цін  на  послуги перевезень

х

Альтернатива 2:

залишити без змін

погіршення  стану  пасажирських  перевезень  по  місту, можливе  скорочення  рейсів

х

Альтернатива 3:

прийняти  рішення

покриття  розрахункових витрат  автоперевізників, забезпечення стабільної  роботи міського  пасажирського  автотранспорту,  дотримання  державних  гарантій в оплаті  праці

можливе  зменшення пасажиропотоку  внаслідок  збільшення  тарифу

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

  Дана  проблема  не  може  бути  вирішена  за  допомогою   ринкових  механізмів,   оскільки  повноваження   щодо встановлення розміру тарифу на проїзд в міському пасажирському автотранспорті,відповідно  до  пп. 2 п. п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», покладені на  виконавчі органи міських  рад.  Також  дана  проблема  не  може  бути  вирішена  за  допомогою  діючих  міських  регуляторних  актів,  які  не вирішують проблеми забезпечення позитивноїрентабельності перевезень.

Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який  передбачає виконання заходів щодо:

1) Внесення на обговорення питання встановлення тарифу, запропонованого у проекті рішення.

2) Виконавчий комітет, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерстватранспорту  та  зв’язку  України  від  17.11.2009  №  1175  «Про  затвердження  Методики  розрахунку  тарифів  на  послугипасажирського  автомобільного  транспорту»,  враховуючи  результати  обговорення,  приймає  рішення  щодо  встановленнятарифу.

3) Після прийняття, рішення підлягає оприлюдненню.

4) Організатор перевезень здійснює постійний контроль за недопустимістю справляння автомобільними перевізниками вартості проїзду вищого за встановлений цим регуляторним актом тарифу.

  Регуляторний  акт  має  місцевий  характер  впливу.  Ризиком  при  запровадженні  регуляторного  акта  є  зміна  діючого законодавства,  різке  збільшення  цін  на  матеріали  у  сфері  автоперевезень.  Встановлення  тарифу  забезпечить  стабільну, рентабельну  роботу  автотранспорту  на  міських  маршрутах,  надасть  можливість  забезпечити  задоволення  потреб населення в міських автоперевезеннях.

 

VI.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24.09.2018 р. по 27.09.2018 р.

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 Робочі  зустрічі з  автоперевізником

3

Визначення фактичної  собівартості за 2017  рік, уточнення витрат  по  статтях  собівартості перевезень

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1суб’єкт мікропідприємства;

питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих»  витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (розміщення в салонах транспортних засобів інформації про зміну вартості проїзду)

20,00

20,00

20,00

5.1

Витрати на придбання засобів, зокрема, обладнання необхідних для входження на ринок (одноразові витрати)

 0

0

6

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

Х

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

8

Сумарно, гривень

60,00

Х

60,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити): 

0

0

0

14

Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

16

Сумарно, гривень відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

Х

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який несе витрати пов’язані з розробкою регуляторного акту, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту –фінансово-економічний відділ виконавчого комітету Дубровицької  міської ради.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру години

Вартість часу співробітника держоргану відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості 
суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1

 Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2

 Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

2.1

камеральні

0

0

0

0

0

2.2

виїзні

0

0

0

0

0

3

 Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4

 Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5

 Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6

 Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7

Інші адміністративні процедури:  перевірка  відповідності розрахунку  тарифів до Методики; підготовка  регуляторного  акту

20

47,60

1

3

952,00

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

952,00

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

952,00

2. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

60,00

60,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

60,00

60,00

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

952,00

952,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1012,00

1012,00

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Впровадження корегуючих заходів не доцільно.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін  дії  запропонованого  регуляторного  акта  не  обмежується  у  часі,  оскільки  його  прийняття  залежить  від економічних чинників (зміни вартості  пального, запчастин та матеріалів, енергоносіїв, підвищення мінімальної заробітної плати, змін у податковому законодавстві, тощо).

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

-  кількість  звернень  громадян  про  порушення  Правил  надання  послуг  пасажирського  автомобільного  транспорту ;

- розмір бюджетних надходжень від господарської діяльності перевізників;

-  фінансові  результати   від діяльності перевізників;

- коефіцієнт регулярності руху.

 

Інформування зацікавлених суб’єктів господарювання та фізичних осіб щодо рішення – регуляторного акта виконавчого комітету Дубровицької міської ради буде здійснено шляхом опублікування про його прийняття повідомлення в друкованому виданні «Дубровицький вісник». Зі змістом проекту рішення – проекту регуляторного акта можна ознайомитися на офіційному веб-сайті міської ради в розділі "Регуляторна політика"- «Проекти регуляторних актів», за посиланням http://dubrmrada.rv.ua/

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Передбачається проведення базового та повторного відстеження результативності рішення.Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через один рік з дня набрання чинності цим актом.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м. Дубровиця» приймаються протягом 30 днів з дня його оприлюднення  за адресою: м.Дубровиця, вул.Воробинська, 4, каб.201, фінансово-економічний відділ, тел. 03658-2-05-01.

Міський голова                                                                                         Б.Микульський

 

 

Звіт про базове відстеження регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету  Дубровицької міської ради

«Про  встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користуванняу звичайному режимі руху в м.Дубровиця»

 

  1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується.

            Проект рішеннявиконавчогокомітетуДубровицькоїміської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця».

 

  1. Назва виконавця заходів відстеження.

Фінансово-економічний відділ Дубровицької міської ради.

 

  1. Цілі прийняття акта.

Встановлення тарифів на перевезення пасажирів дадуть змогу перевізникам працювати беззбитково в умовах збільшення цін на пальне та матеріально-технічні ресурси, забезпечувати якісне надання послуг з пасажирських перевезень, виконання заходів щодо оновлення рухомого складу та підвищення комфортності пасажирських перевезень.

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження.

           Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося до дня набрання його чинності.

 

         5.Тип відстеження (базове, повторне або періодичне).

         Проводиться базове відстеження.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження.

Методом одержання результатів відстеження є аналіз наданих перевізниками розрахункових матеріалів щодо формування тарифів на автобусних маршрутах загального користування в м.Дубровиця, здійснених на основі наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Базове відстеження результативності проекту рішення ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця» здійснювалося шляхом використання статистичних даних (вартість паливно-мастильних матеріалів, акумуляторів, шин, тощо).

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

На сьогоднішній день постало питання щодо невідповідності собівартості перевезень пасажирів діючому тарифу. За час дії тарифів зростали виробничі витрати на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, які не залежать від господарської діяльності підприємців-перевізників.

Показники

 2017 рік, грн.

жовтень  2018 року, грн.

Підвищення, %

Дизельне пальне

22,00

26,00

18,2 %

Заробітна плата

3200,0

3723,0

116,34%

Податок

640,0

744,6

         116,34%

Фактичні витрати на ТО

                87018,00

100010,00

        114,9%

 

Різке збільшення витрат на перевезення пасажирів міським транспортом може призвести до вимушеного скорочення або навіть повного зупинення перевізниками перевезень на міських автобусних маршрутах, що викличе соціальну напругу серед населення.

 

  1. Оцінкарезультатівреалізації регуляторного акта та ступенядосягненнявизначенихцілей.

 

Проект рішення розроблено з метою відшкодування тарифами витрат, пов’язаних із  перевезенням пасажирів.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що проект рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху в м.Дубровиця» забезпечує ефективність реалізації запроваджених методів регулювання цін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, визначені законодавством.

 

 

 

Міський голова                                              Б.М.Микульський

 

Столярець

03658-21998