ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що 01.04.2019 в мережі інтернет на офіційному Веб-сайті Дубровицької міської ради опублікується проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці на 2020 рік».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

Поштова та електронна адреси: 34100, вул. Воробинська,4, м.Дубровиця, Рівненської обл., ел. адреса Dubr_misk_rada@ukr.net,тел.0685060688, (03658) 2-05-01.

 

28.03.2019

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Дубровицької міської ради

«Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці на 2020 рік»

I. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Дубровицької міської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці на 2020 рік»підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.03.2003 № 1160-IV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами.

У 2019 році виконуючи вимоги Закону України від 23.11.2018р. № 2628 - VIII«Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» було прийнято рішення Дубровицькою міської ради від 12.04.2019 № 793 «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці».

Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання вимог Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міста пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці на 2020 рік». Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок із сплати туристичного збору.Відсутність регулюваннятуристичного збору може привести до невиконання вимог чинного законодавстваУкраїни.

Метою розроблення даного проекту рішення є забезпечення надходжень до міського бюджету (обсяг яких у 2018 році склав 4,13 тис. грн.), регламентування відносин щодо сплати туристичного збору, платниками якого є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м.Дубровиця, на якій діє рішення Дубровицької міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1пункту 268.5 статті 258 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс).

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Орани місцевого самоврядування

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування процедури не має альтернатив, проблема встановлення місцевих податків і зборів не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття відповідного рішення є виконання вимог ст.ст. 10, 12, абз. 2,3 п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, що дозволить забезпечити відповідність розмірів ставок законодавчим вимогам та надасть можливість отримання надходжень до бюджету.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеною в попередньому розділі АРВ в цілому,основними цілями його прийняття є:

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства зі справляння туристичного збору;

 - наповнення доходної частини міського бюджету на виконання власних повноважень.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1 

Не прийняття регуляторного акту

По закінченню 2019 року діюче на території міста ДубровиціПоложення про встановлення туристичного збору має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Потенційні платники податків залишаться без нормативного акта, що регулюватиме відносини  між ними та Дубровицькою міською радою. Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки збору, що призведе до втрати можливості наповнити бюджету міста. Питання нарахування та сплати збору на території громади буде не врегульовано.

Альтернатива 2         

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. З введенням в дію запропонованого регуляторного акта, відносини між платниками туристичного збору, органами податкової служби та органами місцевого самоврядування, з питань сплати туристичного збору, будуть упорядковані. Встановлення ставки туристичного збору дасть можливість  забезпечити  надходження до місцевого бюджету коштів у 2020році та в подальшому враховуючи підвищення привабливості території громади для туризму дозволить збільшити обсяг надходжень.

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Не прийняття регуляторного акта

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2    

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України.

Забезпечення відповідних надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати туристичного збору при подальшому підвищення привабливості території громади.

Посилення фінансових можливостей для задоволення соціальних потреб громади.

Витрати на підготовку проекту регуляторного акту, АРВ, засідання робочої групи, оприлюднення регуляторного акту, відстеження результативності впровадження регуляторного акта

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2     

Прийняття регуляторного акта

відповідно до Податкового кодексу України.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.Підвищує привабливість території громади для туризму.

Витрати відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

1

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

100%

0

100%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Сплата податків за мінімальними ставками.

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення. Збільшує привабливість та території громади для туризму. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями з метою подальшого вирішення соціально-економічних проблем.Забезпечує прозорі та зрозумілі умови з питань справляння туристичного збору.

Витрати відсутні

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не проводився за причини відсутності суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва в адміністративно-територіальних межах міста Дубровиці.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

1

 

Суперечить вимогам абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України

Альтернатива 2             Прийняття регуляторного акта

4

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, забезпечує досягнення цілей державного регулювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта

Звітність по

нарахуванню та сплаті

транспортного податку

не подається до

контролюючого органу.

Обсяг

надходжень до

міського

бюджету

зменшиться

Дана альтернатива

суперечить вимогам Податкового кодексу України

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

Врегулювання

правовідносин суб’єктів

господарювання і

контролюючих органів у

процесі справляння

збору.

Виконання вимог

діючого законодавства.

Нарахування та

сплата податку,

подання

звітності до

контролюючих

органів.

Цей регуляторний акт

відповідає потребам у

розв’язанні визначеної

проблеми та принципам

державної регуляторної

політики. Затвердження

такого регуляторного акта

забезпечить дотримання

вимог податкового

законодавства.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не прийняттярегуляторного акта

 

Обсяг надходжень до міського

бюджету зменшиться

Х

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України

 

Досягнення встановлених цілейвідбудеться лише за умовибезпосереднього державногорегулювання шляхом прийняттязапропонованого акта. Цей спосібдосягнення цілей є найбільшоптимальним та доцільним оскількивідповідає вимогам чинногорегулювання, забезпечує належнінадходження до місцевого бюджету,які використовуватимуться навирішення соціальних проблемнаселення, збільшення фінансуваннябюджетних програм.

Зміни у Податковому кодексі

України, зменшення кількості платників збору.

 

 

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення ставок та пільг із сплати туристичного збору,відповідно до вимог Податкового кодексу України, що є посильним для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Дубровицької міської ради. Перешкоди щодо можливого впровадження цьогорегуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акту за допомогою яких можна розв’язати проблему. В результаті визначення цілі,проведення аналізу поточної ситуації в адміністративно-територіальних межах міста Дубровиці, аналітичних показників Головного управління ДФС в Рівненській області, інформації та даних наявних у виконавчому комітетіДубровицької міської ради, основним механізмом яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок туристичного збору на 2020 рік.

З метою реалізації поставленого завдання пропонується встановити ставки туристичного збору згідно проекту рішення міської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на теритрії міста Дубровиці на 2020 рік».

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту. Розробка проекту рішення міської ради «Про встановлення розміру ставки туристичного збору на теритрії міста Дубровиці на 2020 рік» та АРВ до нього. Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень. Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогами статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України. Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів господарської діяльності не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок її обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Зазначене регулювання стосується усіх суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території Дубровицької міської ради, у тому числі суб'єктів малого підприємництва, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва (додаток 1 до АРВ).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов`язковим до застосування на території міста та відповідно до вимог Податкового кодексу України встановлюється на 2020рік. У разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння туристичного зборувідповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

У разі якщо міська рада, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, туристичний збір, до прийняття рішення, справляється виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати туристичного збору;

 

Надходження до міського бюджету

від сплати місцевих податків і зборів

Обсяг надходжень

за 2017 рік, тис.грн.

Обсяг

надходжень

за 2018 рік, тис.грн.

Відхилення,

тис.грн.

Туристичний збір

5,54

4,13

-1,41

 

 

               - створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади (% перевиконання планових показників доходів бюджету);

               - кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

    - рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників туристичного збору (оприлюднення рішення про встановлення туристичного збору у електронних ЗМІ територіальної громади міста).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників туристичного збору, що надходить до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися фінансово-економічним відділом виконавчого комітету Дубровицької міської ради статистичним методом з використанням офіційної інформації Головного управління ДФС в Рівненській області та управління фінансів Дубровицької районної ради.

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на фінансове-економічне виконавчого комітету міської ради та постійну депутатську комісію ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етика і охорони громадського порядку, регуляторної політики, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень міської ради.

У проекті рішення  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

до проекту рішення «Про встановлення розміру ставки

туристичного збору на території міста Дубровиці на 2020 рік»

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з лютого 2019 р. по березень 2019 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

3

Доведення до відома присутніх розрахунків та обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акту

2

Круглі столи

3

Отримання інформації

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниця);

- питома вага суб'єктів підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні(занаступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

15,24

15,24

15,24

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

15,24

15,24

15,24

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

1

1

8

Сумарно, гривень

15,24

15,24

15,24

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(для розрахунку застосовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2019:

у місячному розмірі - 4173 гривні; у погодинному розмірі - 25,13 гривні

(Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).

9

Процедури отриманняпервинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1г*25,13=25,13грн 

25,13

125,65

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2г*25,13=50,26 грн 

50,26

251,30

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

 

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

75,39

75,39

376,95

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

1

1

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

376,95

376,95

376,95

 

Бюджетні витрати

 на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку,оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з розробкою регуляторного акту, контролем за його виконанням проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту.

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акту (розробка, оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, становить 4 місяці. При витраті 1 повного робочого дня в тиждень на кожний етап, за весь строк матимемо – 16 годин на регуляторні процедури. Заробітна плата розробника регуляторного акта за 1 год. становить 75,39 грн.

Заходи по відстеженню надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету у спеціаліста відповідної категорії займає 1 год. в місяць, за рік – 12 год. Сума витрат складатиме 904,68 грн.

Загальна сума витрат на прийняття 1 регуляторного акту органу місцевого самоврядування складає 904,68 грн.

 

  4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

15,24

76,2

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

376,95

1884,75

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

15,24

76,2

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

15,24

76,2

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Б.Микульський

 

 

 

 

УК Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від                       2019 року                                                                            ПРОЕКТ

 

Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території міста Дубровиці на 2020 рік

 

 

Керуючись ст. 268 Податкового кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

                                         ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити в адміністративно-територіальних межах міста Дубровиці туристичний збір:

1.1. 0,1 відсотка - для внутрішнього туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

1.2. 0,3 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

2. Затвердити Положення про туристичний збір у м. Дубровиця згідно з додатком.

3. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.), а організацію його виконання на Головне управління ДФС у Рівненській області.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020р.

 

 

 

Міський голова                                                                                 Б.Микульський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Дубровицької

міської ради

від                2019 року №

 

 

Положення про туристичний збір

у м. Дубровиця

 

         1. Загальні положення

 

         1.1.  Положення про туристичний збір у м. Дубровиця (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, Бюджетного кодексу України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997р. зі змінами та доповненнями та визначає порядок справляння туристичного збору на території міста.

         Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території м. Дубровиця Рівненської області.

         1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - переміщення в межах території України громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

   В’їзний туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” Податкового кодексу України - прибуття на територію України та/або переміщення в межах території України осіб, які постійно не проживають на території України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

         1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

         2. Платники збору

 

         2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення  Дубровицької міської ради про встановлення туристичного збору та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

         2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

         а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Дубровиці;

        

 

 

         б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б”підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

         в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

         г) ветерани війни;

         ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

         д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом“б”  підпунктом 5.1пункту 5 цього Положення,що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 

         3. Ставка збору

 

         3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення у розмірі 0,1відсотка - для внутрішнього туризму та 0,3відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 

         4. База справляння збору

 

         4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

         5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

 

         5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

         а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

 

 

         б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

         5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

         а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

         б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

         в) юридичними особами, які уповноважуються Дубровицькою міською радою, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

         Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Дубровицької міської ради.

 

         6. Особливості справляння збору

 

         6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням міської ради.

         За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

         6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Дубровицької міської ради.

         6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку.

 

         7. Порядок сплати збору

 

         7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцяхпроживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

         8. Податковий обов’язок

 

         8.1. Податковим обов’язком визначається обов’язок платника сплатити суму податку в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України та цим Положенням.

         8.2. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком і збором.

         8.3. Податковим обов’язком є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України.

         8.4. Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податку самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

         8.5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податку, крім випадків, визначених Податковим кодексом України.

 

         9. Контроль

 

         9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснює Головне управління ДФС у Рівненській області.

    

 

Секретар міської ради                                                                      М.Годунко