ПОВІДОМЛЕННЯ

Дубровицькою міською радою 22.02.2017р. оприлюднено рішення Дубровицької міської ради від 16.02.2017р. № 336 «Про затвердженняПоложення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця».

 

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16 лютого 2017 року                                                                        № 336

 

Про затвердження Положення про виявлення,   взяття на облік, збереження безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця

 

      Відповідно статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29,40,60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця, з врахуванням пропозицій, наданих Державною регуляторною службою України листом від 23.01.2017р. № 346/0/20-17, за погодженням комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики і охорони громадського порядку, регуляторної політики, міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Положення про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця           (додаток № 1).

2.Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2)

3. Комунальні підприємства, установи, організації, фізичні та юридичні особи, депутати Дубровицької міської ради по факту виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це Дубровицьку міську раду.

4. Дане рішення оприлюднити  на офіційній сторінці  Дубровицької міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту (Краглевич В.В.).

 

Міський голова                                                           Б.Микульський

 

 

Додаток № 1

до  рішення   15  сесії

Дубровицької міської  ради

сьомого скликання 

від  16 лютого 2017 року №336

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця

 

1.     Загальні положення

 

1.1. Положення про  виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та  прийняття такого майна у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця (далі за текстом – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померлита їх обтяжень» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Метою Положення є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.

1.3. У цьому Положенні використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина– майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

 Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;

нерухома річ (нерухоме майно, нерухомість)  - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

демонтаж– розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;

евакуація– комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Дубровицька міська рада  уклала договір зберігання безхазяйного майна.

1.4. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями Дубровицької міської ради (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є виконавчий комітет Дубровицької міської ради.

Прийняті органом управління  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами міської ради.

 

2.     Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

2.1. Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території м. Дубровиця  майно, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це Дубровицьку міську раду.

Фізичні та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території міста Дубровиці безхазяйне нерухоме майно, повинні повідомити про це майно Дубровицьку міську раду .

2.2. Сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, організаційно-правовим відділом міської ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Положення, проводиться обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживаються заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.

Сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини працює у складі комісії, яка  проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією,  зазначається :

- адреса та технічний стан об'єкта;

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням;

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта;

У склад комісії входять представники від депутатського корпусу Дубровицької міської ради, структурних підрозділів виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.

Результати обстеження документуються відповідним актом,  в якому зазначаються всі встановлені факти.

2.3. Наявність оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, відслідковується шляхом отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.

У ході проведення технічної інвентаризації  безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини  вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням;  для об'єктів житлового фонду   придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; інші питання.

Якщо у ході  інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового. У випадку встановлення факту руйнування об’єкту, комісією висувається пропозиція щодо подальшого використання земельної ділянки,  де розташовувався об’єкт.

Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює орган управління.

2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради  звертається до органу реєстрації.

2.6. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна сектор з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановленого зразка.

2.8. Організаційно-правовий відділ міської ради  після отримання інформаційної довідки про взяття безхазяйного майна на облік протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення на офіційному  сайті міської ради в мережі Інтернет та газеті «Дубровицький вісник»  про взяття безхазяйного майна на облік.

Зняття з обліку безхазяйного майна можливе за зверненням його власника.

По проходженні одного року з дня взяття на облік безхазяйного майна уповноважений орган подає заяву до суду щодо передачі майна у комунальну власність Дубровицької територіальної громади.

 Взяття на облік об’єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів,  акта опитування мешканців сусідніх домоволодінь та інша інформація. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету міської ради та правоохоронним органам.

2.9. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління  може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

2.10. Сектором з питань містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради та організаційно-правовим відділом  самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робляться запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:

-до Дубровицького районного відділу ДРАЦС  Головного територіального управління юстиції у Рівненській області - щодо підтвердження факту смерті;

-до органу реєстрації - щодо державної реєстрації прав  власності на нерухомий об'єкт (інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановленогозразка;

-в органи нотаріату – про наявність/відсутність спадкових справ;

 -до інших у разі потреби.

Виконком міської ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.

Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність  територіальної громади м.Дубровиця  або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

 

3.     Зберігання  та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку

 

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої  спадщини покладається на орган управління .

3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі та зобов’язана надавати до міської ради звіти про стан та використання речі. Дубровицька міська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління  відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.5. Між органом управління  та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.

3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.

         3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

          3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним,  фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому міської ради.

          3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.

          3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.

          3.12. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснене під час знаходження його на обліку, територіальною громадою міської ради не відшкодовуються.

          3.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.

3.14. Орган управління  веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

 

4.     Прийняття безхазяйного нерухомого майна  та відумерлої спадщини  до комунальної власності територіальної громади м. Дубровиця

 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини  орган управління  в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої  спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця орган управління  готує на чергову сесію Дубровицької міської ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності  територіальної громади м. Дубровиця орган  управління  здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою м.Дубровиця в особі Дубровицької міської ради.

4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності  територіальної громадим. Дубровиця безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

4.5.Всі витрати, пов’язані з державною реєстрацією права комунальної власності, оплата послуг стосовно взяття на облік, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, експертної оцінки об’єкта нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

 

5. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності

територіальної громади м. Дубровиця за рішенням суду

 

5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Дубровицької міської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

 

6. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади м.Дубровиця

 

6.1.Дубровицька  міська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.

6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір, про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.

6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади м. Дубровиця не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).

6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Дубровицькою міською радою на підставі відповідного рішення.

6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність  територіальної громади м. Дубровиця та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

 

7. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини

 

7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної громади Дубровицької міської ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, міська рада може розглянути питання щодо можливості приватизації шляхом продажу на умовах аукціону, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання майна громадянам, які перебувають в черзі на покращення житлових умов в порядку черги.

 

8. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

 

8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Дубровицької міської ради.

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Положення з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

 

Секретар ради                                                             М.Годунко                                                                                                                          

 

 

Додаток № 2

до  рішення   15  сесії

Дубровицької міської  ради

сьомого скликання 

від  16 лютого 2017 року №336

 

СКЛАД

постійно діючої комісії

з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини

на території Дубровицької міської ради

 

Голова комісії

Яременко Ю.А.             – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Секретар комісії

Зіменок С.О.                 – головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури та земельних відносин;

 

  Члени комісії:

Пшенична К.Д.              – завідувач сектору містобудування, архітектури та земельних відносин;

Столярець М.М.            – начальник організаційно-правового відділу;

Будкевич О.М.              – начальник КП «Дубровицьке МБТІ» ;

Столярець С.В.                – керуючий КП «Будинкоуправління»;

Краглевич В.В.              - депутат міської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства та транспорту.                      

 

 

Секретар ради                                                             М.Годунко

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Дубровицької міської ради

«Про затвердження  Положення  про виявлення, облік та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця”.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Проведення в Україні приватизації державного житлового фонду, яка розпочалася в 1993 році, має як позитивні наслідки – це формування ринку житла, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла, створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі; так і негативні наслідки – це наявність пустуючих житлових будинків, які є приватною власністю громадян.

На сьогоднішній день на території Дубровицької міської ради однією з найгостріших проблем залишаються пустуючі житлові будинки та недоглянуті земельні ділянки.

До визначення «пустуючий житловий будинок» відноситься: відумерла спадщина (це майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття) та безгосподарне майно (це майно, яке не має власника, або власник якого невідомий).

На території Дубровицької міської ради немало будинків, де ніхто постійно або зовсім не мешкає, де власниками житлового приміщення здійснюється безхазяйне утримання свого майна. Такі об'єкти становлять серйозну проблему для населення територіальної громади, тому що перебувають у незадовільному санітарно - технічному стані. Переважно зазначені об'єкти знаходяться у розграбованому стані, що в свою чергу приводить до руйнування та зменшення житлового фонду Дубровицької міської ради. І все це відбувається в умовах гострої нестачі забезпечення житлом громадян. Крім того, міською радою витрачаються значні кошти на прибирання, вирубку та очищення від чагарників біля таких будинків.

Тому гостро стоїть питання правового регулювання переходу щодо даної категорії нерухомого майна, яке є приватною власністю громадян, до нового власника. Майно, яке раніше переходило у власність держави, стало новим джерелом доходу органа місцевого самоврядування. Так, відповідно до статі 1277 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Дубровицька міська рада буде проводити роботу по даному напрямку згідно статей 335, 1277, 1283 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Прийняття рішення Дубровицькою міською  радою «Про затвердження  Положення  про виявлення, облік та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця” буде сприяти у вирішені зазначених проблем, які виникають при визнанні за територіальною громадою права комунальної власності на нерухоме майно, яке розташоване на території міської ради (земельні ділянки, будинки, будови, спорудження, житлові й нежитлові приміщення в будинках).

 

2. Цілі державного регулювання:

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на врегулювання відносин щодо виявлення, постановки на облік безхазяйного нерухомого майна та його ефективного використання, удосконалення правового регулювання спадкових відносин та набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно міською територіальною громадою.

Даний регуляторний акт направлений на вирішення питань:

1. Виявлення відумерлої спадщини та безхазяйного майна.

2. Набуття права комунальної власності на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною або безхазяйним майном.

3. Збільшення кількості об`єктів нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде використати для потреб населення міської територіальної громади.

4. Залучення додаткових надходжень до міського бюджету.

Цілями державного регулювання при запровадженні запропонованого регуляторного акту є вдосконалення механізму та врегулювання відносинпов’язаних із виявленням, збереженням, визнанням, відчуженням відумерлої спадщини та безхазяйного майна, передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади міської ради та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:

1. Перший альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів. Проте, у цьому випадку вирішення визначених цілей буде неможливо, тому що врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде мати загальний характер, не враховуючи специфіку малих міст, сіл, їхню інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування;

2.Другий альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – залишити все без змін, що буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним кроком не сприятиме її вирішенню;

3.Третій альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – прийняття регуляторного акту та затвердження проекту рішення міської ради «Про затвердження  Положення про виявлення, облік та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця” .

У разі прийняття зазначеного проекту рішення, буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності міської територіальної громади. Тому, прийняття регуляторного акту є найліпшим способом для досягнення встановлених цілей.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття рішення міської ради «Про затвердження  Положення  про виявлення, облік та зберігання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади м. Дубровиця”, з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актив чинного законодавства.

Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

1.Застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно.

2.Чітке регулювання прав та обов`язків Дубровицької міської ради при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно. Для реалізації рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

§     Інформаційні – опублікування проекту порядку набуття  міською територіальною громадою права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно на сторінці офіційного веб-сайту Дубровицької міської ради;

§     Організаційні – виконання завдань цього Порядку виконавчим комітетом Дубровицької міської ради, комунальними підприємствами та іншими організаціями контролюється та координується міською радою.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття проекту регуляторного акту буде забезпечить збалансованість інтересів територіальної громади міської ради, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням, відчуженням спадщини відумерлої та безгосподарного майна, передачі такого майна до комунальної власності Дубровицької міської територіальної громади та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості.

Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акту є:

1. Внесення змін до законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно;

2. Зменшення кількості злочинів, пов`язаних з розкраданням безхазяйного майна та поліпшення криміногенної ситуації у місті в цілому, покращення благоустрою міста.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигід та витрат:

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту описується в аналізі вигід та витрат, з переліком позитивних та негативних факторів, (таблиця 1).

Таблиця 1

Аналіз вигід та витрат щодо очікуваних результатів у разі

прийняття регуляторного акту

Інтереси суб’єктів

господарювання

 

Інтереси органів

влади

 

- запобігання наявності

пустуючого житла та

недоглянутих земельних ділянок;

- збільшення об`єктів житлового фонду

Дубровицької міської ради;

- економічні витрати відсутні.

- захист власних інтересів та прав через договірні відносини;

- забезпечення збереження

спадкового та безхазяйного майна у

разі укладення договору про користування об’єктом

 

- врегулювання відносин, пов’язаних із визнанням спадщини відумерлою та безхазяйного майна, передачі такого майна до комунальної міської територіальної громади;

- збільшення нерухомого майна комунальної власності міської територіальної громади, у тому числі житлового фонду;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- утримання житлового фонду;

- витрати, пов`язані з виявленням, обліком, збереженням спадкового майна та безхазяйного майна;

- судові витрати;

- витрати, пов`язані з відчуженням об`єкта права комунальної власності Дубровицької територіальної громади.

 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту:

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У разі потреби до регуляторного акту будуть вноситися зміни, у тому числі за підсумками аналізу відстеження його результативності та досягнення визначеної мети регулювання.

 

8. Показники результативності регуляторного акту:

Показником результативності чинного регуляторного акту виступає запровадження заходів щодо вдосконалення організації порядку набуття Дубровицькою територіальною громадою права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно, що надає можливості по вдосконаленню законодавства у сфері розпорядження, збереження, використання та відчуження даного нерухомого майна. Об’єкти нерухомості, які визначені як відумерла спадщина та безхазяйне майно, після спливу одного року, за рішенням Дубровицького районного суду Рівненської області, переходять до комунальної власності Дубровицької територіальної громади, після чого вирішуються питання щодо подальшого використання зазначених об’єктів за цільовим призначенням, про зміну цільового призначення, пропозицій Дубровицької міської  ради про відчуження (у тому числі приватизацію, обмін, аукціон тощо), реконструкцію, капітальний ремонт та інше.

Кошти, отримані у результаті відчуження об’єктів права комунальної власності Дубровицької територіальної громади, спрямовуються до міського бюджету.

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Базове відстеження буде здійснюватися впродовж року з дати набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження планується провести через два роки після набуття чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину.

 

Начальник організаційно-правового відділу                                М.Столярець