У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(сьоме  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 21 грудня 2018 року                                                                                                                                           № 753

Про міський бюджет на 2019 рік

 

Керуючись п. 23 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет на 2019 рік», рішенням районної ради від 21 грудня 2018 № 359 «Про районний бюджет Дубровицького району на 2019 рік», за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів та податків, міська рада

         

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2019 рік:

          доходи міського бюджету у сумі 24 349 000, 00  грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 23 262 300, 00  грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 086 700, 00 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

          видатки міського бюджету у сумі 24 349 000, 00  грн., в тому числі видатки загального фонду міського  бюджету  22 973 300, 00  грн., видатки спеціального фонду міського  бюджету  1 375 700, 00 грн. згідно з додатком  3 цього рішення;

          профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 289 000, 00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком  2 до цього рішення;

         дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 289 000, 00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

        оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі

200 000,00 гривень, що становить 0,8 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 7 082 070, 00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджетуна 2019 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 72 Бюджетного кодексу України; 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України. 

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:             оплату праці працівників бюджетних установ;

        нарахування на заробітну плату;

        придбання медикаментів та перев'язу вальних матеріалів;

        забезпечення продуктами харчування;

        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

        поточні трансферти населенню;       

        поточні трансферти місцевим бюджетам. 

8. Надати право виконавчому комітету міської ради здійснювати розподіл коштів:

 1) на надання матеріальної допомоги громадянам міста.

           2) відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

          3) відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

         4) в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету міста та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

           9. Надати право міському голові:

          1) затверджувати розпорядження на фінансування видатків;

          2) погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до міського бюджету платежів  з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

           3) підкріплювати коштами з відповідних рахунків міського бюджету для здійснення повернень помилково або надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

10. Виконавчому комітету міської рад забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи відповідальних виконавців та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4)забезпечення доступності інформації про міський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

          11. Керівникам бюджетних установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

         12.Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

 

         13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

         14. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

          15. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської  ради з питань бюджету, фінансів та податків (Дубінець Т.В.).

 

Міський голова                                                            Б.Микульський

 

Додатки до рішення